Plan för hantering av översvämningsriskerna

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2022–2027

Kymmene älvs nedre lopp är ett av Finlands 22 områden med betydande översvämningsrisk. Området med betydande översvämningsrisk ligger i södra delen av Kymmene älvs avrinningsområde och omfattar Kymmene älvs huvudfåra samt älvens östra och västra förgreningar från Myllykoski till havet. Området kring Jyväskylä norr om Päijänne har utsetts till ett annat område med översvämningsrisk. Översvämningarna i Kymmene älv beror antingen på snösmältning och riklig nederbörd på längre sikt eller på kort sikt på uppkomsten av kravis och isdammar. Översvämningsrisken gäller bosättningen vid älvstranden, fritidsbyggnader, industrin, väg- och banförbindelser, kulturarvet, avloppsnätet, eldistributionen samt jordbruket.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2016–2021 Planen har uppdaterats och den nya planen gäller perioden 2022–2027. Planen har beretts i översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde. I planerna presenteras målen för hanteringen av översvämningsrisker samt åtgärderna för att uppnå målen.

Kymmene älvs avrinningsområde är Finlands till ytan fjärde största avrinningsområde. Området ligger till stor del i landskapen Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Savolax. Huvudsjön i avrinningsområdet är Päijänne och utloppsälven Kymmene älv mynnar ut i Finska viken. Kymmene älvs avrinningsområde har en areal på 37 159 km2 och sjöprocent på 18,3 procent. Markytan är som högst cirka 265 meter över havet. Från Pihtipudas i de nordligaste delarna av avrinningsområdet till Finska vikens kust i avrinningsområdets södra ända är avståndet fågelvägen cirka 360 km. Kymmene älv, som rinner upp i Kalkis i Asikkala, har en fallhöjd på 78,5 m och längden fram till Abborforsviken är cirka 203 km. Päijänne och sjöarna nedanför är reglerade, precis som hela Kymmene älv. I Kymmene älv finns sammanlagt 12 vattenkraftverk med en sammanlagd effekt på över 200 MW. Regleringen och avtappningen i Päijänne har en väsentlig inverkan på vattenläget i Kymmene älv.

Kännetecknande för hydrologin i Kymmene älv och Päijänne är att översvämningslägen utvecklas långsamt och varar länge. De största översvämningarna i historien har varit typiska vår- och sommaröversvämningar orsakade av snösmältning och/eller kraftig nederbörd under snösmältningen. Ett undantag från dessa är vinteröversvämningen vid årsskiftet 1974–1975, som inträffade till följd av långvariga exceptionellt rikliga höst- och vinterregn. Under de senaste årtiondena har lokala översvämningar orsakade av kravis orsakat mest skada i Kymmene älvs nedre lopp. Översvämningar orsakade av kravis kan utvecklas snabbt och de ökar avsevärt översvämningsrisken i Kymmene älvs nedre lopp, i synnerhet när vattenföringen i Kymmene älv är stor. Insjöarna ovanför Kymmene älv lagrar effektivt den nederbörd som begränsar sig till normala mängder och regional nederbörd, medan enskilda störtregn i allmänhet inte påverkar vattenföringen i Kymmene älv.

Målen för hanteringen av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde gäller hälsa och säkerhet, förebyggande av miljöskador, tryggande av nödvändighetstjänster samt skydd av kulturarvsobjekt. Följande mål har ställts upp för hanteringen av översvämningsrisker i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp:

 • De fast boende invånarnas hälsa och säkerhet äventyras inte ens vid en mycket sällsynt översvämning. I kommunernas beredskapsplaner identifieras de åtgärdsbehov som orsakas av översvämningar.
 • Vid planeringen av markanvändningen och vid byggandet beaktas även sällsynta översvämningar och inga nya objekt med översvämningsrisk uppstår. Vid planläggningen beaktas de ändringsbehov som klimatförändringen medför
 • Invånarna i det översvämningshotade området blir mer medvetna om översvämningar och höjer sin beredskap inför översvämningar.
 • Driften av industrianläggningar och lagring av kemikalier orsakar inte långvariga eller omfattande skadliga konsekvenser för miljön ens vid en mycket sällsynt översvämning.
 • Eventuella störningar till följd av en sällsynt översvämning i hanteringen och bortledningen av avloppsvatten från samhällen orsakar inga betydande olägenheter för miljön eller hälsan.
 • I el-, värme- och vattendistributionen och datakommunikationsförbindelserna förekommer inga långvariga eller omfattande störningar ens vid en sällsynt översvämning.
 • Riskobjekt och deras indirekta konsekvenser identifieras och de ändringar som behövs för de mest kritiska objekten genomförs
 • Huvudvägar samt andra vägar och vägavsnitt som är nödvändiga med tanke på boendet, näringslivet och invånarnas säkerhet kan användas för trafik vid en sällsynt översvämning.
 • Järnvägstrafikens funktion och säkerhet säkerställs även vid sällsynta översvämningar
 • Inte ens en sällsynt översvämning orsakar oåterkalleliga ogynnsamma följder för kulturarvet.

Målen för hela avrinningsområdet är:

 • Översvämningsrisker och -skador är kända i Kymmene älvs övre lopp och i hela Päijänne
 • Regleringsåtgärderna vid en översvämning genomförs så att skadorna i hela avrinningsområdet som helhet blir så små som möjligt
 • Miljöriskerna till följd av översvämningar har beaktats i tillståndsbehandlingen och den övriga myndighetsverksamheten
 • Vid planeringen av markanvändningen och vid byggandet beaktas även sällsynta översvämningar och inga nya objekt med översvämningsrisk uppstår.

När målen ställs upp avses med en sällsynt översvämning en översvämning med ett statistiskt återkomstintervall på hundra år (1/100a) och med en mycket sällsynt översvämning en översvämning med ett återkomstintervall på 250 år (1/250 a). I Kymmene älvs nedre lopp är målen bundna till översvämningar orsakade av kravis som motsvarar dessa återkomstintervall och som beroende på platsen ökar översvämningshöjden under perioden med öppet vatten med cirka 0,2–1,2 m.

De föreslagna åtgärderna för att uppnå målen för hanteringen av översvämningsrisker fokuserar i den reviderade planen för 2022–2027 mer än tidigare på att främja den egna beredskapen och beredskapen hos kommunerna och de företag och inrättningar som tillhandahåller nödvändighetstjänster (vatten, el, värme, datakommunikation). Viktiga åtgärdshelheter är dessutom styrning av markanvändningen och byggandet, ökat samarbete mellan myndigheter och intressentgrupper, förbättrad medvetenhet om översvämningar och förbättrad beredskap för översvämningar bland invånarna i översvämningshotade områden, beredskapsövning samt systematisk genomgång av översvämningsrisker och objekt med översvämningsrisk i hela området kring Kymmene älv och Päijänne. En viktig åtgärd är att utveckla och ta i bruk en ny flödes- och ismodell för Kymmene älv samt att utnyttja det nya kunskapsunderlaget i genomförandet av andra åtgärder.

Många av åtgärderna för hantering av översvämningsrisker är i stora drag desamma i planerna för 2016–2021 och 2022–2027. Perioden 2022–2027 ska genomförandet av åtgärder och åtgärdernas konsekvenser i mån av möjlighet effektiviseras bland annat genom mer konkret samarbete, engagemang av ansvariga parter samt beaktande av översvämningsrisker som en del av de befintliga beredskapsplanerna. De strukturella åtgärderna för översvämningsskydd som föreslogs för perioden 2016–2021 ingår i den reviderade planen till den del åtgärderna ännu inte har inletts eller genomförandet fortfarande pågår. Genomförandet och uppföljningen av åtgärderna koncentreras till området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 18 § i lagen om hantering av översvämningsrisker godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde den 16 december 2021. NTM-centralen i Sydöstra Finland kungör godkännandet i kommunerna i avrinningsområdet den 21 december 2021 och skickar informationen till de myndigheter som har hörts under beredningen av planen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2022-2027 (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut (mmm.fi)

Hörande om planerna för hantering av översvämningsrisker

Invånare och intressegrupper har haft möjlighet att framföra sina åsikter om innehållet i planen för hantering av översvämningsrisker, bland annat om målen, åtgärderna och genomförandet. Dessutom har man kunnat ge respons på miljörapporten, som är en del av planen. Samrådsmaterialet har varit framlagt i kommunerna i avrinningsområdet och responsen har också kunnat ges elektroniskt.

Hörandet gällande förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2022–2027 ordnades den 2 november 2020–14 maj 2021. Hörandena publicerades på webbplatserna för kommunerna i området och förslaget till riskhanteringsplan kommunicerades såväl regionalt som nationellt. Begäran om utlåtande publicerades också i tjänsten Utlåtande (www.lausuntopalvelu.fi). Centrala myndigheter och andra intressentgrupper ombads separat ge ett utlåtande om planförslaget.

Totalt 14 ställningstaganden om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om planens miljörapport lämnades in. Av dem var 9 utlåtanden från myndigheterna, 3 utlåtanden från vatten- och elverk och 2 medborgarrespons. Några betydande innehållsmässiga eller strukturella ändringar i riskhanteringsplanen föreslogs inte. Baserat på responsen gjordes dock några preciseringar och kompletteringar i riskhanteringsplanen och miljörapporten.

Hörandet gällande förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2016–2021 ordnades den 1 oktober 2014–31 mars 2015. Samtidigt begärdes utlåtanden av behöriga myndigheter. Under hörandet mottogs 17 utlåtanden och respons från 4 medborgare. Utlåtandena och responsen beaktades i tillämpliga delar när planen färdigställdes.