Översvämningsgrupper

Översvämningsgruppen för Åbo kustområde

Översvämningsgruppen för Åbo kustområde ansvarar för myndighetssamarbetet i beredning av riskhanteringsplan. I översvämningsgruppen finns representanter för Egentliga Finlands förbund, NTM-centralen i Egentliga Finland, Åbo stad, Egentliga Finlands räddningsverk samt andra betydande intressegrupper i anslutning till området med översvämningsrisk

Översvämningsgruppens uppgift är också att följa upp genomförandet av de åtgärder och mål som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker.

Översvämningsgruppernas uppgifter:

  • Hantera utredningar som gjorts för riskhanteringsplanen
  • Sätta upp mål för hanteringen av översvämningsrisker
  • Godkänna förslaget till plan och därtill hörande åtgärder
  • Anordna växelverkan med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenområdenas ägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer i olika skeden av beredning av planen för hantering av översvämningsrisker.

Bekanta dig med Planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde.

Översvämningsgruppen informerar

Översvämningsgruppen för Åbo kustområde godkände förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker för åren 2022-2027 vid översvämningsgruppens möte 30.9.2021.

Översvämningsgruppens sammansättning för Åbo kustområde

Period II, 2019-2022

Ordförande för översvämningsgruppen är en representant för Egentliga Finlands förbund och som sekreterare en representant för NTM-centralen i Egentliga Finland. Ordförandens och sekreterarens mandatperiod är densamma som översvämningsgruppens mandatperiod.

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett följande aktörer till översvämningsgruppen och varje aktör har utsett sina representanter och suppleanter till översvämningsgruppen.

OrganisationMedlemVarajäsen
Egentliga Finlands förbundHeikki SaarentoTimo Juvonen
NTM-centralen i Egentliga FinlandJuha-Pekka Triipponen Mirja Koskinen
Åbo stadJyrki Lappi Anna Räisänen
Egentliga Finlands räddningsverkHeikki NiemiJuhVirto

 

Dessutom haröversvämningsgruppen för Åbo ordinarie sakkunnigmedlemmar:

OrganisationMedlem
Åbo stadLiisa Vainio 
Åbo stadSatu Tiainen 
Åbo stadMervi Lehto 
Åbo stadKimmo Suonpää 
Åbo Hamn AbMarkku Alahäme 
Åbo Hamn AbJouni Hilden 
Åbo Frilager AbStefan Lindström 
NTM-centralen i Egentliga FinlandIlkka Myllyoja (sekreterare)