Plan för hantering av översvämningsriskerna

Plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde 2022–2027

Åbo kustområde har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut (20 december 2018) utsetts till ett område med betydande översvämningsrisk. En första plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet utarbetades för perioden 2016–2021. Då ingick även Reso, Nådendal och Raumo i samma område i hanteringsplanen. I den andra preliminära bedömningen av översvämningsriskerna 2018 konstaterades dock att dessa inte uppfyller kriterierna för ett område med betydande översvämningsrisk. Planen har uppdaterats för kusten utanför Åbo och den nya planen gäller perioden 2022–2027. Planen har beretts av översvämningsgruppen för Åbo kustområde. I riskhanteringsplanen presenteras 11 mål och 12 olika åtgärder för hanteringen av översvämningsriskerna i området.

Åbos kustområde föreslogs som ett område med betydande översvämningsrisk på grund av flera delfaktorer. I hamnområdet har översvämningar av havsvatten orsakat olyckor och tillbud flera gånger de senaste decennierna. I området med översvämningsrisk bor relativt få människor, men utöver ett stort antal byggnader med anknytning till hamnfunktioner finns det även en hotellbyggnad i området. I översvämningsområdet finns det ungefär 30 objekt som kräver miljötillstånd. Dessutom hamnar vägförbindelserna under vatten i närheten av hamnen och i Hirvensalo, vilket försvårar räddningsverksamheten. De närmaste åren kommer flera betydande hamnkonstruktioner att byggas i hamnområdet i Åbo, däribland en ny passagerarterminal. Också i Hirvensalo har ny bosättning planerats i området med översvämningsrisk.

De största ekonomiska och ekologiska riskerna i området utgörs av hamnfunktionerna. Klimatförändringen väntas öka risken för översvämningar i kustområden, vilket innebär att det är motiverat att förbereda sig på en ytterst sällsynt översvämning i ett kustområde.

I planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde har man ställt upp totalt 11 mål i fyra olika kategorier enligt följande:

Mål för människors hälsa och säkerhet

 • Fast bosättning i området som täcks av flödesvatten vid en sällsynt översvämning (1/100 a) ska skyddas mot översvämningar eller man har förberett sig inför översvämningar så att människors hälsa och säkerhet inte riskeras.
 • I det område som täcks av en ytterst sällsynt översvämning (mer sällan än 1/250a) finns det inga objekt som är svåra att evakuera eller så är objekten skyddade och evakueringsförbindelserna säkrade.

Mål för nödvändighetstjänster

 • El-, värme- och vattendistributionen bryts inte för en oskäligt lång tid vid en mycket sällsynt översvämning.
 • Viktiga trafikförbindelser bryts inte vid en mycket sällsynt översvämning.
 • De livsviktiga samhällsfunktionerna och försörjningsberedskapen störs inte vid en mycket sällsynt översvämning.
 • Inga nya riskobjekt har utsetts.

Mål för miljön och kulturarvet

 • Irreversibla och oersättliga skadeverkningar på miljön och kulturarvet orsakas inte ens av en mycket sällsynt översvämning.

Mål för myndighetsverksamhet och medborgerlig verksamhet

 • Genom planering och planläggning av områdesanvändningen minskar man riskerna för översvämning i kustområden och dagvattenöversvämning.
 • En aktuell bild av översvämningsläget ska upprätthållas för myndigheter och för andra översvämningsaktörer.
 • Kontinuiteten i översvämningskunnandet har säkerställts och samarbetet mellan olika centrala aktörer fungerar.
 • De människor som bor i och besöker översvämningshotade områden samt de företag som verkar där är medvetna om översvämningshotet och sannolikheten för en översvämning. De kan skydda sin egendom och självständigt förbereda sig för en översvämningssituation.

I planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde har åtgärderna för att uppnå målen delats in i fyra olika kategorier enligt följande:

 • Åtgärder som minskar översvämningsrisken
 • Beredskapsåtgärder
 • Åtgärder för översvämningsskydd
 • Åtgärder vid översvämningsrisk och översvämning

Åtgärder som minskar översvämningsrisken spelar en mycket viktig roll området med översvämningsrisk i Åbo kustområde. Det innebär omplacering och upphöjning av riskobjekt såsom de mest kritiska hamnfunktionerna samt beaktande av de lägsta rekommenderade bygghöjderna i kritiska områden. Dessa åtgärder påverkar utvecklingen av hamnområdet under de närmaste åren och andra planläggningsprocesser i området med översvämningsrisk.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 18 § i lagen om hantering av översvämningsrisker godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde den 16 december 2021. NTM-centralen i Egentliga Finland kungör godkännandet i kommunerna i avrinningsområdet den 21 december 2021 och skickar informationen till de myndigheter som har hörts under beredningen av planen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Kustområdet i Åbo för åren 2020-2027 (pdf)

Översvämningsriskkartor med olikaåterkomstintervaller (pdf)

Miljörapport (pdf)

Vattenordlista

Jord- och skogsbruksministeriets beslut (mmm.fi)

Hörande om planerna för hantering av översvämningsrisker

Invånare och intressegrupper har haft möjlighet att framföra sina åsikter om innehållet i planen för hantering av översvämningsrisker, bland annat om målen, åtgärderna och genomförandet. Dessutom har man kunnat ge respons på miljörapporten, som är en del av planen. Samrådsmaterialet har varit framlagt i kommunerna i avrinningsområdet och responsen har också kunnat ges elektroniskt.

Planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde 2016–2021 har uppdaterats för perioden 2022–2027. Hörandet gällande förslaget ordnades den 2 november 2020–14 maj 2021. Samtidigt begärdes utlåtanden av behöriga myndigheter (9 instanser). Under hörandet mottogs 8 utlåtanden. På basis av responsen under hörandet gjordes preciseringar av och tillägg till planförslaget.

Hörandet gällande förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet vid Åbo, Reso, Nådendal och Raumo 2016–2021 ordnades den 1 oktober 2014–31 mars 2015. Samtidigt begärdes utlåtanden av behöriga myndigheter. Under hörandet mottogs 8 utlåtanden. På basis av responsen under hörandet gjordes vissa preciseringar av och tillägg till planförslaget.