Vesistökunnostusverkoston uutiskirje lokakuu 2022

Monitasoista vesienhallintaa Eurajoen vesistöalueella

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksista rahoitetulla hankkeella pyritään ennen kaikkea tasaamaan virtaamia sekä vähentämään Eurajokeen ja Pyhäjärveen huuhtoutuvaa ravinnekuormaa.

Eurajoen vesistöalueen vesistöt ovat ekologisen luokituksen mukaan pääosin tyydyttävässä tilassa ja niitä kuormittavat maa- ja metsätalous, jätevedet sekä turvetuotanto. Vesistöalueella toimii kaksi Pyhäjärvi-instituutin toteuttamaa ja vapaaehtoiseen paikallisrahoitukseen perustuvaa suojeluohjelmaa: vuodesta 1995 alkaen toiminut Pyhäjärven suojeluohjelma sekä vuonna 2017 perustettu JOKIohjelma (Eurajoen suojeluohjelma).

Ilmastonmuutos aiheuttaa vesiensuojelulle kokonaan uudenlaisia haasteita, joihin Pyhäjärvi-instituutin koordinoiman ja Suomen metsäkeskuksen osatoteuttaman KÄTEVÄ-hankkeen (Käytännöntoimilla kohti Eurajoen vesistöalueen vaikuttavampaa vesienhallintaa) toimenpiteillä pyritään löytämään ratkaisuja. Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke on käynnissä 30.11.2020–1.10.2023.

Ahmasojan toimenpidekokonaisuudella vastataan metsätalouden vesienhallinnan haasteisiin

Ahmasoja laskee vetensä Eurajokeen Euran keskusta-alueella. Sen valuma-alueen koko on noin 44 neliökilometriä, josta metsää ja ojitettua suota on yli puolet. Suuren kokonaiskuormituksen myötä Ahmasojan vesienhallinnalla on tärkeä rooli JOKIohjelman toisen toimikauden toiminnassa. Ahmasojan latvavesiin on syksyn 2022 aikana toteutettu KÄTEVÄ-hankkeen toimenpidekokonaisuus liittyen metsätalouden vesienhallintaan ja ravinnekuormitukseen.

allas metsässä
Ahmasojan allaskokonaisuuksilla tasataan metsäalueilta tulevaa virtaamaa ja pidätetään kiintoainetta. Puumassan lisäyksellä tehostetaan liukoisten ravinteiden pidättymistä ja lisätään vesiympäristön monimuotoisuutta. Kuva Henna Ryömä.

Yksityisen suurmetsänomistajan (A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n) maille toteutettu kokonaisuus sisältää kolme padotettua allasrakennetta sekä näihin liittyvät pohjapatoketjut, joiden avulla hallitaan virtaamia ja pidätetään kiintoainetta. Osaan altaista on myös lisätty havupuuta liukoisten ravinteiden pidätyksen sekä vesiympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Toimenpidealue kattaa noin 15 prosenttia Ahmasojan kokonaisvaluma-alueesta ja toteutetut hanketoimet ovatkin alkusysäys valuma-alueen laajemmalle yleissuunnittelulle, jonka seurauksena Metsäkeskus pyrkii toteuttamaan omalla KEMERA/METKA-rahoituksella toimia yksityisten metsänomistajien mailla. Vesienhallinnan avustuksen myötä toimia on kuitenkin pystytty toteuttamaan myös ei-KEMERA-kelpoisilla mailla, ja eri rahoitusmuotoja yhdistämällä saadaankin aikaan vaikuttavampia kokonaisuuksia.

Allas metsässä, kaivinkone, runkonippuja
Ahmasojan allaskokonaisuuden toimenpidealue kattaa noin 15 prosenttia Ahmasojan kokonaisvaluma-alueesta ja toteutetut hanketoimet ovatkin alkusysäys valuma-alueen laajemmalle yleissuunnittelulle. Kuva Henna Ryömä.

Yläneenjoen valuma-aluekohteilla vähennetään Pyhäjärveen kohdistuvaa ravinnekuormitusta

Yläneenjoen valuma-alueelle on toteutettu Pyhäjärven suojeluohjelman eri hankkeissa kymmeniä vesiensuojelukohteita vuosikymmenten kuluessa. Kohteille on vuosien saatossa kertynyt saneerausvelkaa ja yhtenä KÄTEVÄ-hankkeen työpakettikokonaisuutena on kolmen padotetun allaskohteen kunnostaminen sekä pintavalutuskentän kunnostussuunnittelu. Kunnostuksilla tehostetaan kiintoaineen pidätystä, virtaamien hallintaa ja ravinteiden pidätyskykyä. Lisäksi vuoden 2023 aikana Yläneenjoen valuma-alueelle toteutetaan kaksitasouomasta ja patoratkaisuista koostuva vesienhallinnan kokonaisuus, jonka maastomalli valmistuu syksyn aikana.

Yläneenjokivarren maanomistajat ovat vuosikymmenien aikana olleet aktiivisesti mukana vesiensuojelutoimien toteuttamisessa. Perinteisten vesiensuojelumenetelmien rinnalle ovat nousseet lohkotason vesienhallinta sekä maan kasvukunnon parantaminen. Uusien menetelmien jalkautus osaksi hyviä viljelykäytäntöjä onkin yksi keskeisimmistä toimenpiteistä, joilla muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin voidaan vastata.

Kirjoittaja:

Asiantuntija Lauri Anttila, Pyhäjärvi-instituutti, 044 034 4062, etunimi.sukunimi@pji.fi

Linkkejä:

Käytännöntoimilla kohti Eurajoen vesistöalueen vaikuttavampaa vesienhallintaa

Artikkelikuva:

Keskustelu maanomistajien ja toteuttajien välillä on tärkeää, kun vesienhallintaa suunnitellaan ja toteutetaan. Kuva Henna Ryömä.