Julkaistu: 27.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vuosi 2019 patoturvallisuuden näkökulmasta

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 451 luokiteltua patoa. Luokitellut padot ovat patoja, joista voi aiheutua padon alapuolelle vahingonvaaraa. Patoturvallisuusviranomainen on luokitellut nämä kohteet vahingonvaaraluokkiin – yleensä padon omistajan esityksen mukaisesti.

Padot luokitellaan kolmeen luokkaan vahingonvaaran mukaan. 1-luokan padot aiheuttavat merkittävää vaaraa, mikä tarkoittaa sitä, että yleensä padon vahingonvaara-alueella asutaan. 3-luokan padot aiheuttavat vain vähäistä vaaraa.

Padon omistajan on järjestettävä määräaikaistarkastus luokitellulla padolla vähintään viiden vuoden välein. Vuonna 2019 järjestettiin määräaikaistarkastus 79 padolla. Patoturvallisuusviranomainen osallistuu tarkastuksiin ja huolehtii, että tarkastukset sujuvat lainsäädännön mukaisesti.

Kuvissa patojen sijainti Suomen kartalla sekä patojen jakautuminen luokkiin vuoden 2019 lopussa: 86 kpl 1-luokan patoa, 259 kpl 2-luokan patoa ja 106 kpl 3-luokan patoa.

Patojen häiriötilanteet 2019

Padon omistajilla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi padolla tapahtuneesta häiriötilanteesta patoturvallisuusviranomaiselle. Vuonna 2019 ilmoitettiin 20 häiriötilannetta. Näistä yleisimmät olivat patorakenteen vaurioituminen, ylävedenpinnan nousu poikkeuksellisen korkealle sekä eroosio. Häiriötilanteet on esitetty seuraavassa kuvassa.

Häiriöistä 6 tapahtui kaivoispadolla ja 14 vesistöpadolla. 7 häiriötilannetta kohdistui 1-luokan patoon ja 11 häiriötilannetta 2-luokan patoon ja näin ollen 2 3-luokan patoon.

Velvoite häiriötilanteiden ilmoittamisesta tuli padon omistajille 2009. Tämän jälkeen häiriötilanteita on tullut tietoon joka vuosi esimerkiksi vuonna 2015 21 kpl, 2016 10 kpl, 2017 16 kpl ja vuonna 2018 20 kpl. Häiriötilanteiden määriä vuosittain on esitetty seuraavassa kuvassa.

Rakentamista, korjaamista ja muutostöitä

Suomessa padot ovat melko iäkkäitä. Merkittävä osa voimalaitospadoista on rakennettu heti sotien jälkeen. Näin ollen peruskorjaushankkeita on ollut käynnissä useiden viime vuosien ajan. Vuonna 2019 oli peruskorjaustöitä käynnissä ainakin 5 padolla.

Vuonna 2019 purettiin yksi pato. Kolmen patojen kaupoista sovittiin ja niiden purkusuunnittelu alkoi. Kalateitä ja muita kalankulkuratkaisuita rakennettiin useille padoille.

Uusia jätepatoja on rakennettu viime vuosina erityisesti kaivosalueille. Vuonna 2019 oli muutamia uusia altaita työnalla. Uusia tulvapenkereitä on myös rakennettu viime vuosina ja vuonna 2019 olikin yksi laajennusprojekti käynnissä ja yksi uusi tulvapenger viimeisteltiin.

Teksti ja kuvat: Kainuun ELY-Keskus, Eija Isomäki, patoturvallisuuden asiantuntija