Vesitilanne 5.3.2019

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat viime päivien lampimän sään vuoksi lievässä kasvussa, jonka torstain viileneminen kuitenkin pysäyttää. Etelän kasvu jääkin vähäiseksi ja lounaisrannikolla jokien vedenkorkeushuiput jäänevät viikontakaisia huippuja pienemmiksi. Lumen vesiarvot ovat sulannan vuoksi pienentyneet etelärannikolla lähelle keskimääräistä, lounaassa osin keskimääräistä pienemmiksi.

Järvien vedenkorkeudet ovat lähestyneet ajankohdan keskimääräisiä arvoja oltuaan pitkään selvästi keskimääräistä alempana. Lohjanjärvi ja Hiidenvesi ovat tällä hetkellä noin 10 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Hiidenvesi nousee seuraavan kahden viikon aikana ennusteen mukaan 5-10 cm, Lohjanjärvi pysyy nykyisellään tai nousee hieman. Molemmat ovat jo maaliskuun alussa ajankohdan tavanomaisilla tasolla.

Tuusulanjärven vedenkorkeus on noin 5 cm ajankohdan keskitasoa alempana, kun lumen vesiarvon perusteella vedenkorkeutta alennetaan kevättä varten. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut jo lähes 10 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalle oltuaan keskimääräistä alempana viime toukokuusta aina viime viikkoon saakka. Vedenkorkeus jatkaa nousua, seuraavan kahden viikon aikana se nousee 5-10 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus jatkaa nousuaan ja on noin 15 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Seuraavan kahden viikon aikaan se nousee ennusteen mukaan noin 5 cm ja huhtikuun alkuun mennessä mahdollisesti jo keskimääräisen tason tuntumaan.

Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet ovat noin 20 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Helmikuun leutojen säiden ja lumen sulannan johdosta Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan laskevan ajankohtaan nähden hieman tavallista hitaammin ja Pielisen pysyvän lähellä tämän hetkistä tasoa seuraavien viikkojen aikana. Kallaveden vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja hitaassa nousussa. Lunta on kertynyt eniten vesistöalueen etelä- ja itäosiin, jossa vesiarvo on parikymmentä milliä tavallista suurempi, kun taas länsi- ja luoteisosissa vesiarvo on muutaman kymmenen milliä tavallista pienempi.

Saimaan vedenkorkeus on 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 0-10 cm maaliskuun loppuun mennessä. Huhtikuussa vedenkorkeus lähtee lumen sulannan myötä nousuun aina kesäkuuhun asti, mutta ilman suuria sateita Saimaan vedenkorkeus jää loppukesällä tavallista alemmas.

Pielisen vedenkorkeus on noin 20 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa ja lähestyvän ajankohdan mediaania maaliskuun lopulla. Lumen vesiarvo on Pielisen valuma-alueella lähellä normaalia, mutta kevään säällä huhti-toukokuussa on ratkaiseva vaikutus Pielisen ensi kesän vedenkorkeuksien kannalta.

Kallaveden vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla. Vedenpinnan ennustetaan nousevan hieman maaliskuun aikana, mutta kääntyy reilumpaan nousuun vasta huhtikuussa. Lumen vesiarvo on Kallaveden valuma-alueella tavallista pienempi ja kevättulvan ennustetaan jäävän selvästi viimevuotista pienemmäksi.

Kymijoen vesistöalueella järvien vedenpinnat ovat erittäin vähäsateisen ja lämpimän kesän ja syksyn jäljiltä edelleen varsin alhaalla. Lumimäärä on suurimmassa osassa vesistöaluetta lähellä ajankohdan keskitasoa. Vedenpinnat jäänevät suurissa säännöstelemättömissä järvissä keväällä ja alkukesästä keskimääräistä alemmaksi, ellei lopputalven sademäärä ole selvästi tavanomaista runsaampi.

Päijänteen vedenpinta on runsaat 30 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Lähtövirtaama on ajankohtaan nähden jopa ennätyksellisen pieni, noin 80 m3/s. Päijänteen pinnan ennustetaan pysyvän maalis-huhtikuun vaihteeseen saakka lähellä nykyistä tasoaan. Ero ajankohdan keskitasoon kuitenkin pienenee edelleen, sillä Päijänne on tähän aikaan vuodesta tavallisesti laskussa. Jatkamalla hyvin pienillä juoksutuksilla Päijänteen pinta saadaan tämänhetkisen ennusteen mukaan nousemaan alkukesäksi lähelle ajankohdan keskimääräistä pinnankorkeutta. Kymijoen pääuoman virtaama on harvinaisen pieni, Kuusankoskella 140-160 m3/s. Ennusteen mukaan virtaama edelleen hieman kasvaa lähiviikkoina.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele on noin 40 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Konnevedessä ja Pielavesi-Nilakassa vajaus ajankohdan mediaanitasoon nähden on noin 20 cm. Vedenpinnat näissä järvissä pysyvät varsin alhaalla koko talven, ja näillä näkymin myös kevään ja alkukesän vedenkorkeudet jäävät keskimääräistä alhaisemmiksi.

Mäntyharjun reitillä Puulan pinta on ajankohdan mediaanitason tuntumassa, ja ennusteen mukaan laskee lopputalven aikana vielä noin 5 cm, normaalin säännöstelykäytännön mukaisesti. Kyyvesi ja Vuohijärvi ovat 15-20 cm keskimääräistä alempana, ja niiden ennustetaan hiukan nousevan maaliskuussa.

Kokemäenjoen vesistöalueella Loimijoen Maurialankosken vedenkorkeus on ollut viime päivinä nousussa, mutta kääntymässä laskuun pakastuvan sään myötä. Suurempien säännösteltyjen järvien kevään tulovirtaamista ennustetaan keskimääräistä pienempiä johtuen yläpuolisten luonnontilaisten järvien matalista vedenkorkeuksista ja kuivasta maaperästä, joten järvien kevätalennuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan keskimääräistä loivempina. Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn on saatu tämän kevään osalta poikkeuslupa, joka mahdollistaa vedenkorkeuden pitämistä korkeammalla kuin mitä säännöstelyn lupaehdot edellyttävät.

Suuret luonnontilaiset järvet laskivat viime vuonna kuivan kesän myötä selvästi tavanomaisia lukemia alemmaksi, ja vesitilanne jatkuu edelleen kuivana. Längelmäveden, Mallasveden, Iso-Roineen, Keurusselän ja Tarjanteen vedenkorkeudet ovat 25-45 cm alle ajankohdan keskimääräisien tasojen, ja pinnat alkavat vähitellen nousta hitaasti. Mallasveden pinnan liiallisen laskun estämiseksi Valkeakosken juoksutusta on rajoitettu elokuun alkupuolelta lähtien.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat lähellä talvelle tavanomaisia lukemia tai hieman niitä suurempia, ja järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisillä tasoilla tai hieman keskimääräistä alempana. Seuraavalle viikolle ei ennusteta merkittäviä muutoksia.

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat pääosin talvisen pienissä lukemissa. Ensi viikonloppuna lauhtuva sää saattaa hieman nostaa jokien pintoja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, mutta nousu taittuu viimeistään alkuviikon pakkasiin. Lunta Pohjanmaalla on saman verran tai hieman vähemmän kuin tähän aikaan talvesta keskimäärin. Etelä-Pohjanmaalla lumen vesiarvo vaihtelee 50-90 mm, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 80-150mm. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla tulvista ennustetaan keskimääräisiä. Etelä-Pohjanmaalla tulvan ennustetaan jäävän keskimääräiseksi tai hieman sen alle. Lapuanjoella maaperä on kuivaa ja tulvan ennustetaan jäävän pienemmäksi kuin yleensä.

Järvien pinnat ovat edelleen selvästi keskimääräistä alempana. Lapuanjoella Kuortaneenjärven 20 cm tavanomaista alhaisemmalla tasolla. Hirvijärven tekojärvi on tavanomaisella tasollaan, ja pysyy nykytasollaan kevättulvaan saakka. Ähtävänjoenlla Lappajärven pinta on 15 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Juoksutuksen pienentämiseksi on saatu poikkeuslupa. Näin vedenpinta saadaan kesäksi nostettua tavoitetasolleen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla järvien pinnat ovat tavanomaisella tasollaan. Järvien pinnat laskevat lähiviikkoina.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja ja pysyvät tällä tasolla jatkossakin. Ennusteiden mukaan sää jatkuu melko kylmänä ja vedenpinnat eivät merkittävästi nouse ennen maaliskuun loppupuolta. Kostonjärven juoksutus on noin 30 m3/s ja Irnijärven 15 m3/s, molemmat ovat laskussa huhtikuulle asti. Lunta Iijoen alueella keskimäärin noin 100-150 mm

Valunnat ja jokien virtaamat ovat talvelle tavanomaisissa pienissä lukemissa Oulujoen vesistössä. Lumen vesiarvo kasvoi helmikuussa noin 50 mm ja on nyt lähellä ajankohdan pitkän ajan keskiarvoa 140 mm. Lumen vesiarvon perusteella kevään tulvista odotetaan keskimääräisen suuruisia.

Sotkamon reitin säännösteltyjen järvien pinnat ovat ajankohdan keskitasojensa tuntumassa, Hyrynsalmen reitin Kianta- ja Vuokkijärvi ovat 60-80 cm ja Oulujärvi on 40 cm ajankohdan keskitasoaan korkeammalla. Järvien pinnat laskevat talviseen tapaan.

Kainuun suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan pinnat ovat maaliskuun alun keskitasojensa tuntumassa ja pysyvät nykytasoilllaan lumen sulannan alkamiseen saakka.

Kuusamon seudulla Kitkajärven vedenkorkeus on 5 cm ajankohdan keskitasoaan alempana. Muojärven ja Kitkajärven pinnat ovat hitaassa laskussa. Lunta alueella on noin 110 mm, mikä on noin 40 mm vähemmän kuin maaliskuun alussa keskimäärin. Lumen vesiarvon perusteella kevättulvista odotetaan keskimääräistä pienempiä.

Lapissa jokien virtaamat ovat talvikaudelle tyypillisissä pienissä lukemissa. Viime päivien lämmin sää aiheutti eteläisimmässä osassa Lappia vähäistä sulamista, mutta virtaamiin tällä ei ole vaikutusta. Loppuviikosta sää taas kylmenee ja virtaamat pysyvät nykyisellään koko Lapissa. Lumen vesiarvo on Etelä- ja Länsi-Lapissa hiukan ajankohdan keskimääräistä pienempi, muualla tavanomainen.

Inarinjärven vedenpinta on ajankohdan keskitasolla ja hitaassa laskussa, kuten yleensä tähän aikaan vuodesta. Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden hiukan tavanomaista suurempaa, noin 180 m3/s. Lokan ja Porttipahdan vedenkorkeudet ovat runsaan metrin keskimääräistä alempana. Muualla Lapissa järvien pinnat ovat pääosin ajankohtaan nähden tavanomaisilla tasoillaan.