Vesitilanne 13.6.2019

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pienentyneet kesäkuun alkupuolen ajan, mutta paikalliset ukkosten tuomat rankkasateet voivat nostaa etenkin pienten jokien virtaamia nopeasti loppuviikon aikana. Lounais-Suomessa maaperä on edelleen monin paikoin kuivaa huhtikuusta alkaneen vähäsateisen jakson jäljiltä, joten suurin osa sateista imeytyy siellä maahan nostamatta vedenpintoja juurikaan.

Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan tavanomaisella tasolla tai vähän sitä alempana. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on kesäkuun puolivälin tavanomaisella tasolla ja jatkaa ennusteen mukaan laskuaan normaaliin tapaan, mikäli kesän sademäärät eivät ole selvästi tavallista suurempia. Tuusulanjärvi on laskenut 10 cm ajankohdan mediaania alemmaksi ja pysyy ennusteen mukaan kesäkuun loppuun lähellä nykyistä tasoa. Hiidenveden vedenkorkeus on laskenut noin 10 cm ajankohdalle tyypilllistä alemmaksi ja jatkaa laskua myös seuraavan kahden viikon ajan. Lohjanjärvi on ajankohdan keskitasolla ja jatkaa myös laskuaan hitaasti.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärvi on pysynyt ajankohdan keskitasolla ja pysyy ennusteen mukaan kesäkuun lopullakin keskimääräisellä tasolla laskien kuun loppuun mennessä noin 5 cm.

Vuoksen vesistössä useimpien järvien vedenkorkeudet ovat alkukesälle tyypillisillä tasoilla ja hitaassa laskussa. Pielisen vedenkorkeus on vielä hieman keskimääräisen kevättulvahuipun yläpuolella, mutta kääntymässä laskuun. Saimaan vedenkorkeus jatkaa hidasta nousua kesäkuun ajan.

Saimaan vedenkorkeus on noin 15 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella ja alkukesälle tyypilliseen tapaan nousussa. Vedenkorkeuden nousun ennustetaan kuitenkin tasaantuvan kesäkuun loppua lähestyttäessä eikä suuria muutoksia ole odotettavissa heinäkuun loppuun mennessä.

Pielisen vedenkorkeus on noin 10 cm keskimääräistä kevättulvahuippua korkeammalla. Vedenkorkeuden nousu on kuitenkin tasaantunut ja sen ennustetaan kääntyvän hiljalleen laskuun ja lähestyvän kesäkuun lopulla ajankohdan keskitasoa.

Kallaveden vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja kesäkuulle tyypillisessä laskussa. Ennusteen mukaan laskua kertyy 5-20 cm kesäkuun loppuun mennessä.

Kymijoen vesistöalueella järvien vedenpinnat ovat kääntymässä tai jo kääntyneet laskuun. Vesistöalueen latvoilla sijaitsevista pienemmistä järvistä moni on ollut laskussa jo monta viikkoa, mutta suuremmat järvet jatkoivat nousuaan pitempään. Päijänne ja Keitele nousevat ennusteen mukaan tässä kuussa vielä joitakin senttejä.

Päijänteen vedenpinta on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Vielä tammikuussa Päijänteen vedenkorkeus oli ajankohtaan nähden ennätyksellisen alhaalla, jos tarkastellaan viimeistä 50 vuoden jaksoa, mutta pienten juoksutusten avulla pinta on saatu nostettua tavanomaiseen kesäkuun korkeuteen. Ennusteen mukaan Päijänteen pinta nousee vielä hiukan ja kääntyy laskuun kesäkuun lopulla tai heinäkuun alkupuolella. Vedenpinnan nousun myötä lähtövirtaama on vähitellen kasvanut ja on nyt noin 200 m3/s, enää hiukan keskimääräistä pienempi. Kymijoen pääuoman virtaama on myöskin vähän keskimääräistä pienempi vaihdellen välillä 250-280 m3/s, eivätkä suuret muutokset ole tässä kuussa todennäköisiä.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele on noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Keitele on luultavasti nyt lähellä tämän kesän korkeinta tasoaan, mutta sateista riippuen saattaa nousta tässä kuussa vielä hiukan, todennäköisimmin noin 5 cm. Konneveden ja Pielavesi-Nilakan pintojen nousu on pysähtynyt noin 10 cm ajankohdan mediaania alemmalle tasolle ja järvien pinnat ovat vähitellen kääntymässä hyvin hitaaseen laskuun.

Mäntyharjun reitillä Puulan, Kyyveden ja Vuohijärven pinnat ovat nyt kevään huippukorkeuksissa ja hyvin lähellä ajankohdan mediaanitasoja. Kyyvesi ja Vuohijärvi ovat juuri kääntyneet laskuun, Puula pysynee ainakin kesäkuun ajan lähellä nykyistä tasoaan.

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat ajankohdalle tavanomaisia, mutta voivat kasvaa loppuviikolla hieman sateiden vuoksi. Suurempien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nousemassa kohti tavanomaisia kesäkorkeuksia, tosin Vanajaveden pinta jää hieman kesäkuun keskimääräistä tasoa alemmaksi.

Suuret luonnontilaiset järvet laskivat viime vuonna kuivan kesän myötä selvästi tavanomaisia lukemia alemmaksi, ja vesitilanne jatkuu Mallasvedellä ja Längelmävedellä sekä Hauhon reitillä edelleen kuivana. Längelmäveden, Mallasveden ja Iso-Roineen vedenkorkeudet ovat 15-25 cm alle ajankohdan keskimääräisien tasojen, eli jäävät selvästi tavanomaisia alkukesän tasoja alemmaksi. Mallasveden pinnan liiallisen laskun estämiseksi Valkeakosken juoksutusta on rajoitettu elokuun alkupuolelta lähtien.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pieniä, ja järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja. Lähiviikoille ei ennusteta merkittäviä muutoksia.

Pohjanmaan alueella vedenkorkeudet ja virtaamat ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja. Torstaille ja perjantaille ennustetut sateet saattavat hieman kasvattaa virtaamia etenkin Pohjanmaan pienissä jokivesistöissä.

Säännöstellyt järvet ovat nousseet kesäkorkeuksiinsa Oulun eteläpuolisissa vesistöissä. Lappajärven pinta on noussut hieman tavoitevyöhykkeen yläpuolelle johtuen toukokuulle jatkuneista poikkeuksellisen pienistä juoksutuksista.

Iijoella virtaamat ja vedenpinnat ovat pääsääntöisesti lähellä ajankohdalle tavanomaisia lukemia. Livojoella ja Siuruanjoella sade on tosin nostanut hieman vedenpintoja kesäkuun alussa. Kostonjärven ja Irninjärven juoksutukset ovat noin 18-20 m3/s.

Vähäsateinen viikko pienentää valuntoja Oulujoen vesistössä. Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden tavanomaisilla tasoillaan. Säännösteltyjen järvien pinnat nousevat vielä kohti kesätasojaan, luonnontilaisten järvien pinnat ovat laskussa.

Oulujärven kesäajan alin suositustaso NN+122.50 m saavutettiin viime viikolla. Myös Sotkamojärvien sekä Hyrynsalmen reitin Vuokkijärven ja Kiantajärven vedenkorkeudet ovat kesän suositustasojensa yläpuolella. Kainuun suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan vedenkorkeudet laskevat kesäajalle tyypilliseen tapaan.

Kuusamon seudulla Muojärvi ja Kitkajärvi ovat saavuttanut keskimääräisen suuruiset tai hieman niitä pienemmät keväthuippunsa ja kääntyvät hiljalleen laskuun. Oulankajoen alueen runsaat sateet ovat hidastaneet Oulankajoen vedenkorkeuden laskua, virtaama laskee nopeammin nyt kun säästä ennustetaan vähäsateista.

Viime päivien runsaat sateet ovat kääntäneet Lapin jokien virtaamat jälleen nousuun eteläisintä Lappia lukuun ottamatta. Länsi- ja Pohjois-Lapissa virtaamat ovat kasvaneet tai kasvamassa ajankohdan normaalia suuremmiksi. Virtaamien kasvu jatkuu vielä hitaana muutaman päivän ajan.

Lapin isojen järvien ja säännösteltyjen altaiden vedenpinnat jatkavat vielä pääosin nousuaan. Kemijärven pinta on jo kesäkorkeudella. Inarinjärven vedenpinta on nousussa joka jatkuu kevättä hitaampana kesäkuun loppuun asti, nousten vielä n. 20 cm nykyiseltä tasoltaan. Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden tavanomaista. Lokan ja Porttipahdan pinnat ovat myös vielä nousussa. Ounasjärven pinta on nousussa sateiden seurauksena ja jatkaa nousua vielä muutaman päivän. Muuten Lapin järvien pinnat ovat nyt laskussa.