Julkaistu: 4.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Viranomaisten valmiustoimet ja toiminta tulvatilanteessa

Viranomaisilla ja muilla julkisilla toimijoilla on monta tehtävää tulvan uhatessa. Ne huolehtivat muun muassa tulvatiedotuksesta ja pelastustoiminnasta sekä tärkeiden alueiden suojaamisesta.

Tulvasta aiheutuvia vahinkoja pyritään estämään ja vähentämään monin keinoin. Eri viranomaisilla ja muilla julkisilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa tulviin valmistautumisessa ja tulvatilanteessa. Keskeisiä tahoja ovat Tulvakeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja pelastuslaitokset. Ne tekevät myös jatkuvasti yhteistyötä keskenään sekä pitävät yllä tulvatoimintavalmiutta.

Tulvan lähestyessä eri toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja siihen tulevat mukaan muun muassa kunnat ja vesivoimayhtiöt. Videopalavereissa käydään läpi kulloistakin tilannekuvaa ja tulvaennusteita sekä arvioita tulvien vaikutuksista.

TulvakeskusELY-keskusPelastusviranomainenKunta
Valtakunnallisen vesitilanteen seuranta ja siitä tiedottaminen, vesi- ja tulvatilannekartatVesitilanteen seuranta ELY-keskuksen alueella ja tulvauhasta tiedottaminenTulvantorjuntatilanteen yleisjohtoKunnan rakennusten ja teiden suojaaminen
Tulvaennusteet ja tulvavaroituksetEnnakkotorjuntatoimet (esim. jäänsahaus ja säännöstelyn ohjaus)Pelastustoiminta, yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminenEvakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen
Tulviin liittyvän valtakunnallisen tilannekuvan ylläpitoAsiantuntija-apu pelastusviranomaisille tulvantorjuntatöissä (jääpatojen hajottaminen, väliaikaispenkereet ja -padot, poikkeusjuoksutukset)Yksityiseen omaisuuteen kohdistuvat toimet (teiden katkaisut yms.)Työvoiman ja kaluston tarjoaminen pelastusviranomaisille tarvittaessa

Keskeisten tahojen vastuut tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa.

Tulvien ennakointi luo pohjan toiminnalle

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen palvelu, Tulvakeskus, seuraa vesitilanteen kehitystä koko maassa ja laatii tulvaennusteita. Vesistötulvat ennustetaan vesistömalleilla, joilla lasketaan veden kiertokulku sateesta maaston, järvien ja jokien kautta mereen. Merivesitulvat puolestaan ennustetaan merimalleilla, joilla lasketaan miten vesi Itämeressä käyttäytyy. Sääennusteet ovat tärkeä tieto niin vesistö- ja merivesimalleille, kuin rankkasateen ennustamisellekin.

Tulvakeskus pitää myös yllä tulviin liittyvää tilannekuvaa ja julkaisee tilannetiedotteita sekä varoittaa uhkaavista tulvista. ELY-keskukset seuraavat oman alueensa tulvavaaraa ja tiedottavat tulvauhasta.

Tulvien ennakointi auttaa alueen viranomaisia ja kansalaisia valmistautumaan tulvatilanteisiin. Eri tahot voivat ryhtyä ajoissa toimiin, joilla vähennetään tulvavahinkoja.

Tulvavahinkoja estetään eri keinoin

Tulvan uhatessa viranomaiset voivat rakentaa tilapäisiä tulvasuojelurakenteita. Tällaisia ovat esimerkiksi tilapäiset tulvavallit, jotka estävät veden nousun asutusalueille tai muihin arvo- ja riskikohteisiin. Asukkaan ja yritystoiminnan harjoittajan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan.

Jos tulvavaara johtuu jäästä ja sen muodostamista jääpadoista, ELY-keskus ja pelastuslaitos voivat pyrkiä purkamaan jääpadon. Myös hyydepatojen muodostuminen voidaan yrittää estää asentamalla jääpuomeja ja säännöstelemällä virtaamaa.

Tulvan lieventämiseksi ELY-keskus voi määrätä voimalaitosyhtiön tai muun säännöstelyluvan haltijan juoksuttamaan vettä tavanomaisesta poikkeavasti. Juoksutusta lisätään tai vähennetään sen mukaan, uhkaako tulva padon ylä- vai alapuolista vesistönosaa.

Tulvatilanteessa pidetään huolta asukkaiden turvallisuudesta

Jos tulva alkaa varotoimista huolimatta uhata asuinalueita, toiminnan painopiste siirtyy pelastustoimintaan. Tärkeää on silloin tiedottaa väestöä vaaroista sekä antaa toimintaohjeita. Tarvittaessa ryhdytään väestön evakuointiin.

Vielä tulvatilanteessakin viranomaiset voivat jatkaa kohteiden suojaamista esimerkiksi hiekkasäkeillä sekä pumppaamalla vettä pois tilapäisten tulvapenkereiden takaa.