Julkaistu: 19.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Vesiä vaaliva metsätalous

Vesiensuojelu on osa metsätalouden arkipäivää. Parantuneiden tietojen ja osaamisen ansiosta vesistöjä voidaan nyt vaalia entistä tehokkaammin ja täsmällisemmin keinoin.

Metsänhoidossa tehdään joka päivä erilaisia päätöksiä. Mistä hakataan ja missä jätetään hakkaamatta? Mihin ajourat sijoitetaan? Kunnostetaanko ojaverkkoa, muokataanko maaperää tai lannoitetaanko metsää, ja mitä menetelmiä näissä töissä käytetään?

Kaikki nämä ratkaisut vaikuttavat siihen, miten hyvin metsähoidossa pystytään suojelemaan läheisiä puroja, jokia ja järviä ylimääräisiltä ravinteilta ja muulta metsätalouden kuormitukselta.

Parhaiten vesiensuojelussa onnistutaan, kun toimet suunnitellaan huolellisesti kunkin paikan mukaan ja otetaan huomioon paikan erityisominaisuudet. Metsätalouden harjoittajat voivat saada yhä tarkempaa paikkatietoa eri lähteistä ja palveluista. Tietoja voidaan myös analysoida paikkatieto-ohjelmien avulla ja löytää näin vesistökuormituksen riskipaikat, joissa vesiensuojeluun on syytä kiinnittää tavallistakin suurempaa huomiota.

Metsätalouden aiheuttamasta vesistökuormituksesta valtaosa johtuu turvemaiden ojituksista. Tätä kuormitusta voidaan vähentää sekä metsänhoidollisin menetelmin että käsittelemällä kuivatusvesiä. Olennaista on tarkastella ja suunnitella suometsien hoitoa kokonaisvaltaisesti niin, että eri tavoitteet otetaan tasavertaisesti huomioon.

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

 • Suometsänhoidon kokonaisvaltainen suunnittelu

  Metsänomistajia kannustetaan suometsien monitavoitteiseen hoitoon ja osoitetaan tukea tällaisten hoitosuunnitelmien tekoon. Hoitosuunnitelman mukaisesti suometsän vesitaloutta …

 • Metsätalouden vesiensuojeluhankkeet

  Metsätalouden vesiensuojeluhankkeiden toteuttamiseen on mahdollista saada tukea. Hankkeilla ehkäistään ja vähennetään metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta. …

 • Metsätalous ja vesistöjen hyvinvointi

  Metsätaloudessa on jo tehty paljon toimia, joilla vähennetään vesistökuormitusta. Toimet eivät ole kuitenkaan osoittautuneet riittäviksi, …

 • Metsätalousmaan kuivatus

  Metsämaan kuivatus nähdään yhä enemmän osana valuma-alueen vesienhallintaa. Kunnostusojitus kuormittaa vesistöjä, minkä vuoksi vesiensuojelu on …