Julkaistu: 6.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Vaellusesteet katkovat virtavesiä

Kalat ja monet muut vesien eliöt voivat siirtyä paikasta toiseen vain vettä pitkin. Kulku katkeaa, jos vastaan tulee pato tai huonosti asennettu tierumpu. Suomen joissa ja puroissa näin käy tavan takaa.

Suomen virtavesissä on yli 5000 patoa. Muita vaellusesteitä on vielä enemmän. Tieverkossamme on arvioitu olevan noin 90 000 vesistöön asennettua tierumpua, niistä ehkä jopa kolmasosa estää kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumisen. Lisäksi vesistöissä on mylly- ja uittorakenteita, pohjapatoja ja muita kulkuesteitä.

Kaikki Suomen suurimmat joet on padottu lukuun ottamatta rajajokia, Tornionjokea ja Tenoa. Patoamisen takia on menetetty pääosa isojen jokivesistöjen luontaisista lohi- ja taimenkannoista, eikä kulkuyhteyksiä ole vieläkään avattu. Patojen ohi rakennetut harvalukuiset kalatiet auttavat kalojen kulkua, mutta kalateitä on ollut vaikea saada toimiviksi, eikä alasvaelluksen mahdollistaviin rakenteisiin ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Moneen paikkaan pyritään nyt rakentamaan luonnonmukainen ohitusuoma, joka tarjoaa kulkuväylän kaikille kalalajeille sekä parhaimmillaan kartuttaa virtavesien elinympäristöjä.

Myös valtaosa pienemmistä joista on padottu. Patoja on rakennettu eri tarkoituksiin: vesistön säännöstelyä, tulvasuojelua ja vesivoiman tuotantoa varten. Sellaisia vesivoimalaitoksia, joista saadaan sähköä vain kotitarpeeseen, on yli 500. Myös enemmistö valtakunnan verkkoon liitetyistä voimalaitoksista on alle 10 megawatin mini- tai pienvesivoimaloita. Tavoitteena on purkaa ne padot, joilla on vain vähän merkitystä sähköntuotannolle mutta iso vaikutus vesiluonnon tilaan.

Pienempien vaellusesteiden poistoja tehdään purokunnostusten yhteydessä. Kunnostuksen ulkopuolelle jää kuitenkin tuhansia esteisiä pienvesiä ja ojia.

Kuva: © Pekka Linna, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Uhanalainen vesiluonto

    Sisävesien luonnonkirjo kapenee, koska rehevöityminen, vesirakentaminen ja muu vesien käyttö ja kuormitus ovat muuttaneet vesistöjä. …