Julkaistu: 30.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Tulvakarttapalvelu

Tulvakeskuksen ylläpitämässä tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat merkittäviltä tulvariskialueilta. Lisäksi palvelu sisältää tulvavaarakartat noin sadalta muulta alueelta ja Suomen koko rannikolta.

Karttoja on laadittu lähinnä vesistötulville eli joesta tai järvestä nouseville tulville sekä merivesitulville. Tulvakarttapalvelun laaja versio sisältää kaikki aineistot, myös esimerkiksi erikoisskenaariot ja havaitut tulva-alueet. Palvelun laaja versio avautuu hitaammin.

Tulvakarttapalvelu

Tulvakarttapalvelun laaja versio

Tulvakarttapalvelun varapalvelu

Yleispiirteinen hulevesitulvakartta

Tulvakarttoja tehdään eri suuruisille tulville

Tulvakarttoja laaditaan eri suuruisille tulville. Mitä suurempi tulva on, sitä harvinaisempi se myös on. Tulvan yleisyyttä kuvataan toistuvuusajalla. Toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituutta, joka keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suuruinen tai sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Esimerkiksi kerran 100 vuodessa (1/100a tai 1/100v) toistuva vedenkorkeus merkitään HW 1/100 ja virtaama HQ 1/100. Vuotuinen todennäköisyys tämän suuruisen tulvan esiintymiselle on 1 %.

Sinisävyt kuvaavat mahdollista tulva-aluetta

Tulvavaarakartalla esitetään toistuvuudeltaan tietyn suuruisen tulvan vesisyvyydet sinisen eri sinisävyinä (0–0,5 m, 0,5–1 m, 1–2 m, 2–3 m ja yli 3 m). Vaalein sininen kuvaa matalinta tulva-aluetta ja tummin syvintä tulva-aluetta. Vesistö ja merialue on luokiteltu erikseen. Ne alueet, jotka ovat kyseisen suuruisella tulvalla tulvasuojeltuja, on esitetty kartalla viivoituksella. Nämä alueet ovat turvassa niin kauan kuin tulvapenkereet kestävät ja niiden korkeus riittää. Kartalle voi valita myös tulvakarttaa vastaavat vedenkorkeudet.

Tulkinta ei ole suoraviivaista

Tulvakartalta näkyy, mitkä alueet ovat tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Kartat eivät kuitenkaan suoraan kerro, mitkä rakennukset kastuvat. Tämä johtuu muun muassa siitä, että rakennusten perustamistapa ja alin kastuva korkeus vaihtelevat ja kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäisikään rakennuksen juureen.

Vesistötulvakartat koskevat enimmäkseen avovesitilanteita, eli niissä ei ole otettu huomioon jäätä. Joiltakin alueilta löytyy myös jää- ja hyydepatojen aiheuttamia tulvia kuvaavia karttoja sekä karttoja, joissa on otettu huomioon samanaikaiset vesistö- ja merivesitulvat. Tulvakartoissa ei ole huomioitu aaltoilua, mikä voi nostaa vedenkorkeutta huomattavastikin.

Tulvakarttoihin liittyy tulvien mallinnuksesta johtuvia epävarmuuksia. Kartat myös perustuvat kartan laatimisajankohtaan niin maanpinnan muotojen kuin tulvahaavoittuvuuden osalta. Nämä molemmat ovat voineet muuttua, jos aluetta on rakennettu. Myös arviot eri suuruisten tulvien todennäköisyyksistä ovat saattaneet muuttua.

Tulvakartoissa käytetyt maanpinnan muodot ja korkeudet on saatu pääosin Maanmittauslaitoksen valtakunnallisesta korkeusmallista. Joillakin alueilla on tämän sijaan käytetty kaupunkien teettämiä tarkempia ja ajantasaisempia laserkeilausaineistoja. Jokitulvien vedenkorkeudet on saatu virtausmalleista, jotka perustuvat uoman pohjan korkeustietoihin sekä aiempien tulvien virtaamiin ja vedenkorkeuksiin.

Tulvakartoissa ei ole otettu huomioon ilmastonmuutoksen vaikutusta, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Karttoja ei siten tule käyttää suoraan alueiden käytön suunnittelun pohjana, eikä niiden perusteella tule määrittää alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia.

Riskikohteet on kartoitettu lähinnä vain merkittäviltä tulvariskialueilta. Riskikohteiden lisätietoja ja osaa kohteista (esim. vedenottamot) ei ole esitetty Tulvakarttapalvelussa.

Miten tulvakarttapalvelua käytetään?

Etsi kartalta oma asuinalueesi. Valitse karttatasoista tulvan tyyppi ja suuruus. Värin tummuus kuvaa tulvasta aiheutuvaa vedenkorkeutta.

Karttapalvelun tulvariskiruudut kuvaavat asukkaiden arvioitua määrää alueella. Tulvariskiruutua klikkaamalla näet lisätietoja, kuten rakennuksien lukumäärän ja käyttötarkoitukset sekä vahinkoarviot. Tulvavaarakartoitus perustuu vedenkorkeuksiin, jotka saat näkyviin klikkaamalla vedenkorkeudet -karttatasoa.

Voit myös tarkastella tulvakarttaa siltä alueelta, johon on ennustettu tulvaa. Saat haettua ennustetta vastaavan tulvakartan tarkasteltavanasi olevalta alueelta seuraavasti:

  • Valitse vesi.fi-karttapalvelusta teema Tulvavaara-alue vesistöt. Saat näkyviin melko yleisen ja harvinaisen tulvan peittämät alueet tulvakartoitetuilta alueilta.
  • Napsauta kartalla sitä ennustepistettä (sininen ympyrä), joka on lähinnä tarkastelemaasi aluetta.
  • Valitse avautuvista kohdetiedosta ”Avaa graafi”. Avautuvassa ennustekuvassa värilliset viivat osoittavat, millä vedenkorkeudella harvinainen ja melko yleinen tulva peittää kartassa näkyvät vastaavat alueet. Näin pääset tarkastelemaan tulvakarttoja suhteessa ennustettuun tulvatilanteeseen.

Tulvakartat ovat saatavilla vapaasti käytettäväksi myös ympäristöhallinnon Avoin tieto -palvelusta paikkatietoaineistona ja -rajapintana.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n artikkeli:
Patojen vahingonvaara

Muualla verkossa:
Opasvideo: Asunko tulvavaara-alueella?
Ympäristöhallinnon Avoin tieto -palvelu