Julkaistu: 4.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Tulvakartoitus

Tulvakartoituksen tarkoitus on osoittaa, minne tulva voi levitä ja millaista vahinkoa se voi aiheuttaa. Tulvakarttoja laaditaan eri suuruisille tulville sen mukaan, millä todennäköisyyksillä tulvat esiintyvät.

Tulvakartat muodostavat perustan tulvariskien tehokkaalle hallinnalle. Tulvakarttoja on kahdenlaisia: tulvavaarakarttoja ja tulvariskikarttoja. Molemmat kartat pitää laatia kaikille niille alueille, jotka on nimetty merkittäviksi tulvariskialueiksi, mutta niitä voidaan laatia myös muille alueille.

Tulvavaarakartta kertoo, mille alueille tulva voi levitä. Tulvariskikartta taas kuvaa, mitä riskikohteita tulvavaara-alueilla sijaitsee. Tulvariskikartta antaa siis käsityksen mahdollisten tulvavahinkojen suuruudesta.

Tulvavaarakartat antavat yhä tarkempaa tietoa tulvien leviämisestä

Tulvavaarakartoista säädetään tulvariskiasetuksessa (659/2010). Karttoja pitää laatia useita, vähintäänkin sellaisille tulville, joiden vuotuinen todennäköisyys on 2 ja 1 prosenttia, sekä tulvalle, joka on erittäin harvinainen mutta erityisoloissa mahdollinen. Nykyään laaditaan yleensä vielä useampia karttoja, jotka kuvaavat eri todennäköisyyksillä toistuvia tulvia, myös usein toistuvia pieniä tulvia. Laadittava karttasarja vaihtelee alueittain.

Tulvavaarakartat perustuvat mallinnukseen ja aiempiin hydrologisiin havaintoihin. Vaikeimmin mallinnettavia ovat jokien suuret tulvat, joiden vedenkorkeuteen vaikuttavat monet epävarmat seikat. Suurtulvista ei ole kertynyt tarpeeksi luotettavaa hydrologista aineistoa, johon voitaisiin tukeutua, kun vedenkorkeuksia ja virtaamia mallinnetaan.

Tulvavaarakarttojen laatiminen edellyttää vedenkorkeustietojen lisäksi myös maanpinnan muotojen tarkastelua, jotta tiedetään, minne tulvavesi ohjautuu. Tarkka topografinen korkeusmalli voidaan tuottaa esimerkiksi laserkeilauksella tai analysoimalla ilmakuvia eli ns. fotogrammetrialla. Koska nämä menetelmät olivat ennen kalliita, Suomessa laadittiin aikaisemmin pääosin yleispiirteisiä tulvavaarakarttoja, jotka perustuivat olemassa oleviin karttoihin ja korkeuskäyräaineistoihin.

Nykyiset yksityiskohtaiset tulvavaarakartat ovat huomattavasti tarkempia, sillä ne pohjautuvat lähinnä Maanmittauslaitoksen laserkeilauksella tuottamaan tarkkaan korkeusmalliin KM2. Yksityiskohtaisia tulvavaarakarttoja voidaan tarkastella esimerkiksi maastokarttapohjalla, jolloin niissä erottuvat myös yksittäiset rakennukset ja niihin kohdistuva tulvavaara.

Kartat eivät kuitenkaan suoraan kerro, mitkä rakennukset kastuvat. Tämä johtuu muun muassa siitä, että rakennusten perustamistapa ja alin kastuva korkeus vaihtelevat ja kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäisikään rakennuksen juureen.

Tulvariskikartat kuvaavat erilaisia riskikohteita

Tulvariskikartat laaditaan niin, että tulvavaarakarttoihin yhdistetään paikkatietoaineistoista saatava tieto tulvavahingoille alttiista kohteista. Näin saadaan esitettyä kartalla, kuinka suuren vahingon tietyn suuruinen tulva saattaa aiheuttaa. Paikkatietoja saadaan muun muassa väestötietojärjestelmästä ja ympäristönsuojelun valvonnan asiointijärjestelmästä sekä monista alueellisista ja paikallisista aineistoista.

Tulvariskikartoissa esitetään seuraavat tulvariskiasetuksessa määritetyt tiedot:

  1. asukkaiden arvioitu määrä
  2. erityiskohteet, kuten sairaalat, oppilaitokset ja päiväkodit
  3. infrastruktuuri, kuten tiet, energia- ja tietoliikenneverkot ja vesihuoltolaitosten laitteistot
  4. yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta merkittävä taloudellinen toiminta
  5. kohteet, joiden toiminta voi tulvatilanteessa aiheuttaa ympäristön äkillistä pilaantumista sekä alueet, joilla pilaantuminen voi aiheuttaa vahinkoa
  6. kulttuuriperintökohteet
  7. muut tarpeelliset tiedot

Tulvavaara-alueen asukasmäärä kuvataan tulvariskikartoissa ruuduilla, joiden sivun pituus on 250 metriä. Aineistona käytetään väestötietojärjestelmää, jonka tiedot yhdistetään tulvavaarakarttoihin. Tilanne kuvataan erikseen tulvan eri todennäköisyyksillä. Tulvien peittämät tiet pystytään vastaavasti esittämään yhdistämällä tulvavaarakartat ja Digiroad-aineisto.

Muut riskikohteet esitetään kartalla punaisilla symboleilla. Niitä koskevat tiedot ovat peräisin ELY-keskuksista, jotka myös päivittävät tietoja jatkuvasti.

Tulvakarttapalvelu on kaikkien käytettävissä

Tulvakeskuksen ylläpitämässä tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat merkittäviltä tulvariskialueilta. Lisäksi palvelu sisältää tulvavaarakartat noin sadalta muulta alueelta ja Suomen koko rannikolta.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n artikkeli:
Tulvakarttapalvelu

Vesi.fi:n teemasivu:
Tulvariskien hallinta