Julkaistu: 1.2.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Ratkaisuja hulevesien hallintaan

Hulevedet on otettava huomioon kaikessa taajamien rakentamisessa ja maankäytössä. Hulevesien hallinta kunnassa kannattaa suunnitella kokonaisvaltaisesti sekä valita käytettävät menetelmät paikallisten olojen mukaan. Hyvillä ratkaisuilla saavutetaan useita tavoitteita.

Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesän rankkasateilla sekä syyssateiden aikaan. Mitä enemmän maa on katettu rakennuksilla, asfaltilla tai muulla vettä läpäisemättömällä pinnalla, sitä nopeammin ja runsaammin hulevettä syntyy. Samalla lisääntyvät hulevesistä koituvat haitat: tulvariskit ja ympäristökuormitus.

Hulevesien muodostuminen on otettava huomioon kaikessa maankäytössä ja rakentamisessa. Rakentajien, kiinteistönomistajien ja kaavoittajien pitää suunnitella etukäteen, miten hulevedet käsitellään ja mihin ne johdetaan rakentamisen aikana ja rakennuksen valmistuttua. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi viivyttää hulevesiä kiinteistöllä, minkä jälkeen ne johdetaan kunnan hulevesiviemäriin tai avouomaan. Kunnat kantavat vastuun siitä, että kiinteistöiltä määräysten mukaisesti johdetut sekä kaduilta ja muilta yleisiltä alueilta tulevat hulevedet johdetaan eteenpäin ja että ne eivät aiheuta tulvimista muualla tai kuormita vesistöjä.

Hulevedet voidaan nähdä myös voimavarana

Kuntien tulee ottaa hulevedet ja niiden vaatimat järjestelmät riittävästi huomioon kaavoituksessa. Kaavoihin pitää varata tilaa hulevesien purkureiteille ja muille hulevesirakenteille ja laatia tarvittavat tonttikohtaiset hulevesimääräykset.

Parhaisiin ratkaisuihin päästään hulevesien kokonaisvaltaisella hallinnalla. Se tarkoittaa, että hulevesiä tarkastellaan valuma-alueen laajuisesti ja että toimet ulotetaan hulevesien syntypaikoilta niiden lopullisiin purkupisteisiin. Hulevedet johdetaan pois sieltä, missä ne voivat aiheuttaa haittaa, ja ne ohjataan sinne, missä niitä on tilaa käsitellä.

Parhaimmillaan hulevedet voidaan nähdä voimavarana. Niiden avulla voidaan luoda maisemaa rikastuttavia vesielementtejä, kuten puroja ja lampia. Tällaiset rakenteet lisäävät asuinympäristön viihtyisyyttä ja edistävät samalla luonnon monimuotoisuutta.

Myös kiinteistönomistajan kannattaa hyödyntää hulevesiä: muovata pihalle vaikkapa sadepuutarha tai muita kauniita vesiaiheita sen sijaan, että hulevedet johdettaisiin suoraan maan alle. Tonteilla on tärkeää sovittaa yhteen hulevesien hallinta, LVI-suunnittelu ja pihasuunnittelu. Näin löydetään parhaat kokonaisratkaisut hankaliinkin kohteisiin, kuten kansipihoille, joilla ei ole maanalaista tilaa hulevesien viivyttämiseen.

Ratkaisut valitaan tapauskohtaisesti

Hulevesien hallintaan on kehitetty erilaisia toimintatapoja ja rakenteellisia ratkaisuja. Niiden lähtökohtana on mahdollisimman luonnonmukainen vesienhallinta. Vesiä esimerkiksi johdetaan mieluummin avouomassa kuin maanalaisessa hulevesiviemärissä. Avouoman etuna on, että siinä on umpiputkea enemmän tilaa tavanomaista suuremmille vesimäärille: uoman vedenpinta voi nousta eikä hallitsematonta tulvaa synny yhtä herkästi

Käytettävät menetelmät valitaan tapauskohtaisesti. Valintaan vaikuttavat muun muassa alueen ominaisuudet ja käytettävissä oleva tila, mahdolliset riskikohteet sekä se, halutaanko hulevesiä hyödyntää vaikkapa vesielementtien tekoon. Hulevesijärjestelmä vaatiikin aina huolellista suunnittelua ja sovittamista paikallisiin oloihin, tilanteisiin ja tavoitteisiin.

Tärkeää on myös järjestelmän oikea mitoitus. Järjestelmä mitoitetaan tietyllä todennäköisyydellä esiintyvien sade- ja sulamisvesimäärien mukaan. Mikään järjestelmä ei pysty estämään hyvin harvoin esiintyvien äärimmäisten rankkasateiden aiheuttamia haittoja.

Monenlaisia hallintamenetelmiä

Hulevesien hallintamenetelmät voidaan jakaa karkeasti neljään: huleveden vähentämistä, viivyttämistä, käsittelyä ja johtamista palveleviin menetelmiin.

Hulevesien syntyä voidaan vähentää päällystämällä esimerkiksi pysäköintialueet vettä läpäisevällä pinnoitteella tai asentamalla taloihin viherkattoja, joiden kasvillisuus käyttää ja haihduttaa vettä. Viivyttäviä rakenteita ovat muun muassa hulevesilammikot ja -painanteet. Käsittelymenetelmistä tavallisin on vesien imeyttäminen, mutta hulevedet voidaan johtaa myös esimerkiksi biosuodatusalueelle.

Ratkaisuilla saavutetaan useita tavoitteita

Hulevesien hallintaan käytetyt ratkaisut ovat usein monitavoitteisia; niillä voidaan parhaimmillaan sekä vähentää hulevesien syntyä, viivyttää vesiä että puhdistaa niitä. Ratkaisut voivat myös vähentää eroosiota, lisätä luonnon monimuotoisuutta, parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja edistää terveyttä.

Esimerkiksi kasvipeitteisistä painanteista ja kosteikoista saadaan parhaimmillaan lähes kaikki nämä hyödyt. Ne rikastavat luontoa, haihduttavat vettä, edistävät veden imeytymistä ja suodattumista maaperään sekä hidastavat jäljelle jäävän veden virtausta.

Suomessa on rakennettu jonkin verran kosteikkoja hulevesien käsittelyä varten. Niiden avulla voidaan hidastaa ja viivyttää hulevesiä, estää tulvia sekä parantaa hulevesien laatua. Osa haitta-aineista laskeutuu kosteikon pohjalle, minkä lisäksi kosteikkokasvillisuus sitoo ravinteita ja epäpuhtauksia.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n artikkeli:
Hulevesien hallinnan vastuut ja ohjeistus

Muualla verkossa:
Hulevesiopas | Kuntaliitto.fi
Hulevesioppaan päivitetyt luvut lainsäädännön muutosten osalta | Kuntaliitto.fi