Julkaistu: 24.1.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Pohjavedet tarvitsevat suojelua

Pohjavesien suojelu on tärkeää, sillä likaantunutta pohjavettä on hyvin vaikea puhdistaa. Jokainen voi omalta osaltaan pitää huolta pohjavesistä.

Vuotava öljysäiliö tai huonokuntoinen viemäri voi aiheuttaa vakavan uhan pohjavesille. Pahimmillaan kaivovedet pilaantuvat laajalta alueelta ja maata joudutaan vaihtamaan ja kunnostamaan.

Vähäisempikin huolimattomuus voi heikentää pohjaveden laatua. Kotitalouksissa on huolehdittava siitä, ettei öljyjä ja liuotteita kaadu tai vuoda maahan. Autoa ei tule pestä kotipihalla vaan autonpesupaikoilla. Niissä pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Pihalla ei pidä käyttää torjunta-aineita; pohjavesialueilla monen torjunta-aineen käyttö on kokonaan kielletty.

Monissa kulutustuotteissa käytetään kemikaaleja, jotka ovat riski pohjavedelle. Tällaisia ovat esimerkiksi vettä ja likaa hylkivät tekstiilipinnoitteet ja suksivoiteet. Maastoliikenne – moottorikelkat ja mönkijät – voi niin ikään vaarantaa pohjavesiä.

Pohjavedet pitää ottaa huomioon kaikessa maankäytössä ja maankäytön suunnittelussa. Pohjavesiriskejä aiheuttavat muun muassa huoltoasemat, sahat ja puunkyllästämöt sekä sorakuopat ja tiet. Vanhat kaatopaikat ja ampumaradat ovat erityisiä riskikohteita. Luokitelluilla pohjavesialueilla maankäyttöä voidaan rajoittaa pohjaveden suojelemiseksi.

Noin 2000 pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelmia laaditaan erityisesti niille pohjavesialueille, joita käytetään vedenhankintaan tai joilla on paljon pohjavettä vaarantavaa toimintaa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelma ohjeistaa muun muassa maankäyttöä. Kunnasta saa tietoa pohjavesialueista ja mahdollisista suojelusuunnitelmista.

Kuva: Pixabay

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Pohjavesien tilan seuranta

    Pohjavesien tilaa seurataan valtakunnan laajuisen seurantaverkon avulla. Lisäksi seurataan ihmisen aiheuttamia muutoksia pohjavesiin. …

  • Pohjavesien tila ja riskit

    Pohjavesien tila on Suomessa yleisesti hyvä. Osa pohjavesialueista luokitellaan riskialueiksi; niillä pohjaveden tila voi heiketä …

  • Pohjaveden käyttö ja pohjavesialueiden suojelu

    Suurin osa suomalaisista saa talousvetensä pohjavedestä. Pohjavesialueiden turvaksi tehdään suojelusuunnitelmia, suojelua ohjaa lainsäädäntö. …