Julkaistu: 12.9.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Pintavesien tyypittely

Vesien tyypittely tarjoaa lähtötietoja pintavesien ekologisen tilan arviointiin. Tyypittelyssä Suomen sisävedet ja rannikkovedet jaotellaan luontaisten ominaisuuksiensa mukaan. Näin saadaan vertailukohta veden nykytilan arvioinnille.

Suomen pintavedet on jaettu maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan eri tyypeiksi. Pintavesityyppejä on kaikkiaan 35, joista 11 on jokityyppejä, 13 järvityyppejä ja 11 rannikkovesityyppejä.

Tyypittelyä tarvitaan pintavesien ekologisen tilan arvioinnin pohjaksi. Tyypittelyn avulla kullekin vesistölle voidaan asettaa tilaa koskevat tavoitteet ja ekologisen luokituksen luokkarajat sen mukaan, millaiset ovat vesistön luontaiset ominaisuudet.

Sisävesien tyypittelyssä tärkeitä erottavia tekijöitä ovat muun muassa valuma-alueen maaperän laatu ja vesistön koko, järvissä myös syvyys ja viipymä. Rannikkovesien tyypittelyssä noudatetaan Euroopan unionissa määriteltyjä ohjeita, minkä ansiosta tyypittely on yhteensopiva muiden Itämeren maiden kanssa.

Jokien tyypittely

Joet tyypitellään valuma-alueen koon ja maaperän laadun mukaan. Valuma-alueen kokoluokkia on neljä ja maaperän laatuluokkia kolme. Jokityyppejä on kaikkiaan 11

Jokityypit:

 1. Pienet turvemaiden joet
 2. Pienet kangasmaiden joet
 3. Pienet savimaiden joet
 4. Keskisuuret turvemaiden joet
 5. Keskisuuret kangasmaiden joet
 6. Keskisuuret savimaiden joet
 7. Suuret turvemaiden joet
 8. Suuret kangasmaiden joet
 9. Suuret savimaiden joet
 10. Erittäin suuret turvemaiden joet
 11. Erittäin suuret kangasmaiden joet

Järvien tyypittely

Järvien tyypittelyssä erotellaan joukosta ensin luontaisesti runsasravinteiset ja luontaisesti runsaskalkkiset järvet sekä Pohjois-Lapin järvet. Loput järvet – eli suuri enemmistö – jaetaan järven koon ja syvyyden sekä veden luontaisen värin ja tarvittaessa viipymän mukaan.

Järvityypit:

 1. Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet
 2. Pienet humusjärvet
 3. Keskikokoiset humusjärvet
 4. Suuret vähähumuksiset järvet
 5. Suuret humusjärvet
 6. Runsashumuksiset järvet
 7. Matalat vähähumuksiset järvet
 8. Matalat humusjärvet
 9. Matalat runsashumuksiset järvet
 10. Hyvin lyhytviipymäiset järvet
 11. Pohjois-Lapin järvet
 12. Runsasravinteiset järvet
 13. Runsaskalkkiset järvet

Rannikkovesien tyypittely

Rannikkovesityyppien tärkeimpiä rajausperusteita ovat veden suolapitoisuus, saariston avoimuus, jäätalven pituus, veden syvyys ja veden vaihtuvuus sekä tieto alueilla esiintyvästä eliölajistosta. Rannikkovesien ulkorajaksi on määritetty yksi merimaili ulospäin Suomen sisemmästä aluevesirajasta.

Rannikkovesityypit:

 1. Suomenlahden sisäsaaristo
 2. Suomenlahden ulkosaaristo
 3. Lounainen sisäsaaristo
 4. Lounainen välisaaristo
 5. Lounainen ulkosaaristo
 6. Selkämeren sisemmät rannikkovedet
 7. Selkämeren ulommat rannikkovedet
 8. Merenkurkun sisäsaaristo
 9. Merenkurkun ulkosaaristo
 10. Perämeren sisemmät rannikkovedet
 11. Perämeren ulommat rannikkovedet

 

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi-artikkelit:
Vesien ekologinen ja kemiallinen tila
Pintavesien luokittelun periaatteet

Vesi.fi:n aineistopankki:
Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella