Julkaistu: 9.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Pienet vesirakennustyöt

Vesistössä tai vesistön lähellä toteutettavista pienimuotoisista hankkeista on tietyissä tapauksissa tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle. Osa hankkeista voi vaatia vesilain mukaisen luvan.

Pieniä vesirakennustöitä ovat esimerkiksi pienimuotoinen maankaivu rannassa, siltojen ja rumpujen teko vesistöön sekä erilaisten putkien ja johtojen sijoittaminen vesistön pohjalle. Näistä pitää tietyissä tapauksissa tehdä ilmoitus alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Jos ilmoitusta ei tarvitse tehdä, ELY-keskukselta voi pyytää lausunnon siitä, tarvitaanko hankkeelle vesilain mukainen lupa.

Ilmoituksen tai lausuntopyynnön saatuaan ELY-keskus voi asettaa ehtoja hankkeen toteuttamiselle tai, mikäli hankkeesta arvioidaan aiheutuvan haittaa, ohjata ilmoittajaa hakemaan vesilain mukaista lupaa.

Siltojen ja rumpujen luvantarve

Sillan tai rummun luvantarpeeseen vaikuttaa ylitettävän vesistön tai uoman määritelmä. Vesilain mukaiseen puroon rakennettavalle sillalle tai rummulle vaaditaan vesilain mukainen lupa, jos rakenteesta aiheutuu haittoja esimerkiksi kalastolle tai alueen maankuivatukselle taikka rakenne heikentää uoman luonnontilaisuutta. Sama koskee myös mereen tai järveen rakennettavaa siltaa.

Aluehallintoviraston (AVI) lupa tarvitaan aina, kun rakennetaan uusi silta joen tai säännöllisesti liikennöidyn salmen tai kapeikon yli.

Jos silta tai rumpu rakennetaan noron tai ojan yli, tulee ottaa huomioon, että noron luonnontilan vaarantaminen on vesilaissa kielletty. Tällaisen uoman ylitys voi lisäksi vaatia metsälain mukaisen poikkeusluvan. Poikkeuslupa tarvitaan, jos kohde on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.

Johdon sijoittaminen uoman ali

Vesistön pohjaan on mahdollista asentaa vesi- ja viemäriputkia, sähkö- ja tietoliikennekaapeleita sekä muita näihin rinnastettavia johtoja. Jos tällainen johto asennetaan valtaväylän (esimerkiksi joen, salmen tai kapeikon) taikka puron alitse, siitä pitää ilmoittaa alueen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Ilmoitus pitää tehdä vähintään 60 vuorokautta ennen työn alkua. Johto tai kaapeli voidaan sijoittaa myös toisen omistamalle vesialueelle, mikäli sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle.

Ilmoituksen tekeminen ELY-keskukselle on maksutonta. Jos vesialue on järjestäytymätön ja yhteinen, voidaan ilmoitus osakaskunnalle toimittaa niin sanottuna yleistiedoksiantona. Yleistiedoksiannon toteuttaa ELY-keskus; se julkaisee tiedot verkkosivuillaan ja toimittaa ilmoituksen myös kunnalle julkaistavaksi. Yleistiedoksiannon tarve on hyvä mainita, kun hankkeesta ilmoitetaan ELY-keskukselle.

ELY-keskukselle tehtävän Ilmoituksen tietosisällöstä säädetään vuonna 2018 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista (146/2018). Asetus sisältää myös määräyksiä johdon sijoituspaikan valinnasta ja hankkeen toteuttamistavasta sekä hankkeen valmistumisilmoituksesta.

Ilmoitus vesistön alituksesta

Johdon sijoittaminen mereen tai järveen

Mereen tai järveen sijoitettava johto voi vaatia aluehallintoviraston luvan, mikäli johdosta aiheutuu haittoja. Jos johto sijoitetaan toisen vesialueelle, alueen omistajalta on saatava suostumus tai haettava käyttöoikeutta aluehallintovirastolta.

Aluehallintoviraston lupa tarvitaan aina, jos johto sijoitetaan yleisen kulkuväylän ali tai jos johto sulkee valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän taikka supistaa sitä. Vesilain mukainen lupa voidaan tarvita esimerkiksi viemärijohdon sijoittamiseen vesialueelle, koska viemäristä voi aiheutua vesistön pilaantumisvaara.

Lämmönkeruuputkiston sijoittaminen

Lämmönkeruuputkiston sijoittamiseen toisen omistamalle vesialueelle tarvitaan aina vesialueen omistajan suostumus. Lämmönkeruuputkiston asentaminen edellyttää myös maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisen toimenpideluvan.

Lisää tietoa aiheesta:

Muualla verkossa:
Valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista 146/2018