Julkaistu: 31.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Patojen vahingonvaara

Patoturvallisuuden tärkeä työkalu on patojen luokittelu niiden vahingonvaaran mukaan. Padon saama luokka vaikuttaa siihen, millaisia vaatimuksia padolle ja padon omistajalle asetetaan.

Padot luokitellaan Suomessa kolmeen luokkaan. Luokittelun perusteena on se, kuinka vakavaa vahinkoa pato-onnettomuus voi aiheuttaa. Luokittelussa otetaan huomioon veden tulviminen padon alapuolisille alueille ja veden äkillinen lasku padon yläpuolella. Jätepadon luokitteluun vaikuttaa myös padotun aineen laatu ja määrä sekä aineen leviämisestä syntyvä haitta.

Luokituksen tekee patoturvallisuusviranomainen. Viranomainen voi myös muuttaa padolle aiemmin annettua luokitusta. Luokitusta harkitaan uudelleen esimerkiksi silloin, kun padon alapuolelle rakennetaan uusi asuinalue. Luokitus perustuu padon omistajan toimittamaan vahingonvaaraselvitykseen, joka pääsääntöisesti sisältää esityksen padon luokasta.

Kolme vahingonvaaran luokkaa

Pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella johonkin seuraavista luokista:

  • 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle.
  • 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle.
  • 3-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa

Pato voidaan jättää myös kokonaan luokittelematta, jos se ei viranomaisen näkemyksen mukaan aiheuta vahingonvaaraa. Patoturvallisuuslain yleiset velvoitteet muun muassa patojen käytöstä ja kunnossapidosta sekä onnettomuuksien ehkäisystä koskevat kuitenkin myös luokittelemattomia patoja.

1-luokan patoja on lähes sata

Suomessa on 547 luokiteltua patoa (06/2021). Niistä noin viidesosa kuuluu vakavimpaan vaaraluokkaan eli 1-luokkaan. Suurin osa luokitelluista padoista on vesistöpatoja, esimerkiksi säännöstely- ja voimalaitospatoja. Loput ovat jätepatoja, jotka salpaavat teollisuuden tai kaivosten jätevesiä ja lietteitä.

1-luokka2-luokka3-luokkaYhteensä
Vesistöpato6019072322
Jätepato356530130
Yhteensä95255103452

Padon omistaja laatii vahingonvaaraselvityksen

1-luokan padon omistajan on laadittava selvitys siitä, mitä vahingonvaaraa padosta voi koitua ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle. Vahingonvaaraselvityksessä kuvataan sortuma, josta voi aiheutua suurin mahdollinen vahingonvaara sekä selvitetään, mihin tällaisen patoturman aiheuttama tulva-aalto kohdistuu.

Vahingonvaaraselvitys sisältää kartan tai karttoja, joissa esitetään vahingonvaara-alueet pahimman vaihtoehdon mukaisesti. Tulvakarttapalveluun on koottu myös patojen vahingonvaarakarttoja.

Tulvakarttapalvelu

Kaikki kartoitetut tulvavaara-alueet löytyvät myös Vesi.fi-karttapalvelusta.

Turvallisuussuunnitelma ja häiriötilanteiden rekisteröinti

1-luokan padon omistajan pitää laatia padon turvallisuussuunnitelma ja pitää se ajan tasalla. Suunnitelma sisältää toimet, joihin ryhdytään padon onnettomuus- tai häiriötilanteessa.

Patoturvallisuusviranomaisen velvollisuus on tiedottaa padosta aiheutuvasta vahingonvaarasta. Viranomainen myös kerää patoturvallisuuden tietojärjestelmään tiedot tapahtuneista häiriötilanteista.