Julkaistu: 17.9.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Miten teollisuuden vesistökuormitusta säädellään?

Teollisuuslaitosten päästöjä ohjaa ympäristönsuojelulaki. Lain tarkoitus on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja vähentää päästöjä.

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus sekä energiantuotanto. Laissa määriteltyjen toimintojen pitää hakea toiminnalleen ympäristölupa.

Joiltakin hankkeilta edellytetään lisäksi vesilain mukaista vesilupaa. Vesilupa tarvitaan, jos hanke voi muuttaa vesistön hydrologisia oloja tai esimerkiksi vesistön muotoa tai pinnan korkeutta.

Ympäristönsuojelun kannalta merkittäville teollisille toiminnoille ympäristöluvan ja vesiluvan myöntää hakemuksesta aluehallintovirasto. Ympäristölupaa ei myönnetä, jos toiminnasta voi aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista. Luvassa voidaan antaa määräyksiä muun muassa toiminnan laajuudesta, päästöjen rajoittamisesta sekä jätteiden ja riskien hallinnasta. ELY-keskus valvoo alueellaan ympäristölain ja vesilain toteutumista.

Suurten teollisuuslaitosten päästöille asetetaan EU:n teollisuuspäästödirektiiviin perustuvia rajoituksia. Direktiivi edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lisäksi joillekin vesiympäristölle vaarallisille ja haitallisille aineille on annettu EU:n ja Suomen lainsäädännössä enimmäispitoisuuksien raja-arvot, jotka eivät saa ylittyä vesistössä.

Kuva: © Raimo Rosholm, Vastavalo