Julkaistu: 20.9.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Maankuivatus tehostuu luonnonmukaisin menetelmin

Maankuivatus on Suomessa tärkeä osa maa- ja metsätaloutta. Liika vesi pitää johtaa pois, jotta viljelykasvit ja puut menestyvät. Paras kokonaistulos saavutetaan luonnonmukaisilla menetelmillä.

Maatalousalueiden kuivatus jaetaan peruskuivatukseen ja paikalliskuivatukseen. Peruskuivatusta ovat esimerkiksi valtaojat, paikalliskuivatusta taas peltolohkojen sarka- ja salaojat.

Luonnonmukaisia menetelmiä sovelletaan erityisesti peruskuivatukseen sekä taajamissa hulevesien hallintaan. Peltoalueilla tavoite on turvata tehokas maankuivatus ja samalla suojella vesistöjä liettymiseltä ja ravinnevalumilta. Luonnonmukaisessa vesienhallinnassa uomat ovat monimuotoisia ja muistuttavat polveilevia luonnonuomia. Ne johtavat hyvin vettä mutta pidättävät veden mukana kulkevaa kiintoainetta paremmin kuin suora uoma.

Uomasta voidaan tehdä kaksitasoinen: syvempää uomaa reunustaa matalampi tulvatasanne, jonne tulvavesi nousee hallitusti. Kuivina kausina vettä on vain syvemmässä uomassa, joka on perinteistä valtaojaa kapeampi ja polveilevampi.

Kaksitasouoma tuo monia etuja. Tulvatasanteella kasvillisuus sitoo ravinteita ja kiintoainetta. Kasvit luovat sopivan varjoisat olot vesi- ja rantaeliölle ja tuottavat niille myös ravintoa. Syvemmässä uomassa virtaus säilyy läpi kesän, jolloin se ei liety ja kasva umpeen. Siellä elävät eliöt eivät joudu koskaan kuivilleen. Tarjoamalla monenlaisia elinpaikkoja ja elinoloja kaksitasouoma edistää luonnon monimuotoisuutta.

Muita luonnonmukaisia menetelmiä ovat muun muassa uomien mutkaisuuden lisääminen, suojavyöhykkeet ja kosteikot. Uoman yhteyteen voidaan myös muotoilla pohjapadoilla laskeutusallas tai lietekuoppa, joka pysäyttää uomassa kulkevan kiintoaineen.

Kuva: © Aarno Isomäki, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin