Julkaistu: 12.9.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kuka saa kaivaa ojan ja minne?

Voiko omalle tontille tehdä kuivatusojan? Entä pitääkö pelto- tai metsämaan kuivattamisesta ilmoittaa viranomaisille tai hakea lupa?

Omalle tontille voi kaivaa ojan esimerkiksi rakennuspaikan kuivattamiseksi. Tällainen ojan teko katsotaan vähäiseksi ojitukseksi, josta ei tarvitse ilmoittaa viranomaiselle. Jos tontti kuitenkin sijaitsee taajamassa, on sovittava kunnan kanssa kuivatusvesien johtamisesta kunnan mahdolliseen hulevesijärjestelmään.

Muita vähäiseksi katsottavia ojituksia ovat muun muassa peltolohkon salaojitus tai täydennysojitus sekä ojien tavanomainen kunnossapito.

Vähäistä suuremmista ojituksista pitää tehdä ojitusilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään 60 vuorokautta etukäteen. Jos ojituksen kohde sijaitsee pohjavesialueella tai happamalla sulfaattimaalla, ilmoitus pitää tehdä vähäisestäkin ojituksesta. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus arvioi, pitääkö ojitukselle hakea lupa aluehallintovirastosta tai tarvitaanko ojitustoimitusta.

Kaikki ojitushankkeet – niin vähäiset kuin vähäistä suuremmatkin – pitää suunnitella ja toteuttaa niin, että ojituksen haitat minimoituvat. Ojituksesta tulee koitua mahdollisimman vähän haittaa esimerkiksi muille maanomistajille tai alapuolisen vesistön kalakannoille ja virkistyskäytölle. Vettä ei saa esimerkiksi johtaa pois niin, että toisen omistama maa vettyy tai että naapurin vedensaanti vaikeutuu.

Jos ojituksen haittoja ei pystytä ehkäisemään tarpeeksi hyvin, ojitus vaatii yleensä aluehallintoviraston luvan.

Kuva: Yrjö Huusko

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Hulevesien hallinnan vastuut ja ohjeistus

    Hulevesien käsittelystä vastaa pääsääntöisesti se kiinteistö, jolla hulevedet muodostuvat. Kunnan pitää suunnitella ja järjestää hulevesien …

  • Maatalousmaan kuivatus

    Maatalousmaan kuivatuksen tavoite on johtaa liika vesi pois viljelyalueelta. Sopiva kuivatus turvaa maan hyvän rakenteen …