Julkaistu: 13.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kalavesien hoito ja kunnostus

Kalavesiä kannattaa hoitaa ja kunnostaa. Kun vesistö ja sen kalakannat voivat hyvin, saadaan paljon laadukasta kalaa kalastettavaksi.

Kalavesien hoidon ja kunnostuksen kulmakivi on, että vesistö kykenee tuottamaan kalaa. Kalantuotantoa voivat heikentää monet seikat. Vesistö voi esimerkiksi kärsiä rehevöitymisestä, siinä voi olla vaellusesteitä tai sen poikastuotantoalueet ovat tuhoutuneet. Hoito- ja kunnostustoimien lähtökohtana pitää olla tieto siitä, mitkä ongelmat vaivaavat tai uhkaavat kalavettä ja miten niitä voidaan korjata tai ehkäistä.

Tärkeä osa kalavesien hoitoa on kestävä kalastus. Se tarkoittaa, että kalastus ei ylitä kalantuotantoa ja että eri lajeja pyydetään tasapuolisesti. Jos kalastus painottuu liikaa esimerkiksi petokaloihin, kalaston rakenne voi muuttua. Rehevästä järvestä voi tulla entistä särkikalavaltaisempi. Särkikalojen suuri määrä rehevöittää järveä entisestään, sillä särkikalat pöyhivät pohjaa ja saavat sinne varastoituneet ravinteet palaamaan takaisin veteen.

Jos kalaston rakenne on jo muuttunut, tilanne voidaan korjata erityisellä hoitokalastuksella. Siinä pyydetään tehokkaasti särkikaloja ja muita ylitiheitä kalakantoja. Haluttuja kalakantoja voidaan tarpeen vaatiessa tukea istuttamalla vesistöön kalanpoikasia.

Kalavesien hoito ja kunnostus edellyttää aina laajaa yhteistyötä vesialueen omistajien ja viranomaisten kesken. Aluksi kannattaa siis ottaa yhteyttä sekä vesialueen osakaskuntaan että alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kunnostusasiantuntijaan.

Kuva: Syken kuvapankki