Julkaistu: 10.8.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kaivon huolto

Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä on syytä tarkkailla ympäri vuoden. Monet vedenlaatuongelmat voidaan välttää, kun kaivo huolletaan säännöllisesti ja tarvittaessa kunnostetaan.

Kaivoveden laadun heikkeneminen johtuu tavallisesti siitä, että kaivoon pääsee ympäristöstä lika-aineita. Syitä voivat olla kaivon huonokuntoiset rakenteet, heikko tiivistys tai huono kaivonkansi. Vanhoissa kaivoissa saattaa myös olla huono lämpöeristys ja kaivon pohjalle on voinut kertyä lietettä.

Laatuhaitoilta vältytään, kun kaivon kunnosta pidetään huolta. Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä on syytä tarkkailla ympäri vuoden. Osa tehtävistä kannattaa kuitenkin rytmittää vuodenaikojen mukaan.

Keväällä kaivo tarkistetaan ja kunnostetaan

Kaivon kunto on syytä tarkastaa joka kevät. Tarkastuksessa katsotaan, että kaivon rakenteet ovat kunnossa ja paikoillaan ja että kaivon kansi ja kansiluukku ovat ehjät ja hyväkuntoiset. Myös tuuletusputki suojaverkoineen ja -hattuineen on hyvä tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa.

Lisäksi tarkastetaan kaivon lähiympäristö. Maaston tulee viettää kaivosta poispäin niin, että sade- ja sulamisvedet valuvat pois kaivon juurelta. Kaivon lähellä ei saa olla painaumia tai kuoppia, joihin voi jäädä vettä. Puiden juurivesojen ja pensasistutusten leviäminen kaivon läheisyyteen tulee torjua, koska juuret voivat vaurioittaa ja liikuttaa kaivon rakenteita.

Mikäli tarkastuksessa huomataan korjattavaa, ryhdytään kunnostustöihin. Jos esimerkiksi kaivon rakenteet ovat murtuneet, kansi rikkoutunut tai kaivoon on päässyt pienelämiä tai muuta likaa, vauriot korjataan ja kaivo puhdistetaan sekä tarvittaessa desinfioidaan.

Jos kaivo on ollut käyttämättä talven ajan, vesi vaihdetaan ennen käyttöönottoa. Kaivoon saa raikasta pohjavettä, kun vettä juoksuttaa hanasta tai pumppaa hiljalleen mahdollisimman kauas kaivosta. Jos kaivoveden laadusta on pienintäkään epäilyä, vesi on syytä tutkituttaa.

Kesällä tarkkaillaan veden laatua ja riittävyyttä

Rengaskaivoon kannattaa kurkistaa säännöllisin väliajoin mutta erityisesti kesällä, jolloin pohjaveden pinta yleensä laskee. Jos kaivo saa vetensä pienestä pohjavesimuodostumasta, vesi voi vähentyä kaivossa nopeastikin kuivuuskauden aikana. Pienten pohjavesimuodostumien kaivoja ja vähätuottoisia kaivoja onkin syytä seurata varsin tiheästi.

Pohjavesitilanteen kehittymistä kaikkialla Suomessa voi seurata Vesi.fi:n Paikallisvesitilanne-sivustolta ja Karttapalvelusta. Pohjavesikartat eivät kuitenkaan suoraan kerro yksittäisten kaivojen vesitilanteesta, sillä paikalliset vaihtelut voivat olla suuria. Jos vettä otetaan kaivosta enemmän kuin kyseisessä pohjavesimuodostumassa syntyy uutta pohjavettä, pohjaveden ja kaivon vedenpinta laskee. Rengaskaivon vedentuotanto voi hiipua myös siksi, että kaivon pohjan suodatinkerros on tukkeutunut lietteestä. Veden on tarkoitus tulla kaivoon pohjan kautta.

Paikallisvesitilanne
Vesi.fi-karttapalvelu

Jos omassa kaivossa on ajankohtaan nähden vähän vettä ja pitkän ajan sääennuste lupaa kuivaa kautta, vedenottoa on syytä ruveta säännöstelemään. Vettä ei pidä silloin käyttää kasteluun tai vesialtaiden ja kylpytynnyreiden täyttöön.

Mikäli vesi kaivossa vähenee olennaisesti, myös veden laatu voi muuttua. Jos vedessä huomaa väriä, sameutta tai outoa hajua tai makua, veden käyttö pitää lopettaa ja vesi tutkituttaa.

Mahdollisesta varaveden hankinnasta saa tietoja kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Juomavettä ei pidä säilyttää pitkiä aikoja säiliöissä tai kanistereissa. Säilytysastian on oltava puhdas ja valmistettu elintarvikekelpoisesta materiaalista, ja se täytyy pitää pimeässä ja viileässä.

Jos rengaskaivo pyrkii usein ehtymään, voi harkita kaivon syventämistä. Myös lietteenpoisto ja suodatinhiekan vaihtaminen voivat parantaa kaivon antoisuutta. Porakaivon vedentuottoa voidaan lisätä vesipainehalkaisulla.

Syksyllä on tärkeää suojata kaivo pintavalunnalta ja tulvilta

Kaivon kunto on syytä tarkastaa myös ennen talven tuloa. Kannen pitää olla paitsi tiivis, myös niin hyväkuntoinen ja vahva, että se kestää ihmisen painon yhdistettynä raskaaseen lumikuormaan. Tuuletusputken tulee nousta hangen pinnan yläpuolelle. Talvea vasten tuuletusta voi säätää pienemmälle, jotta kaivo ei jäädy.

Syksyllä on tärkeää suojata kaivo syystulvia vastaan. Tämä onnistuu parhaiten, kun maa muotoillaan viettämään riittävästi kaivosta poispäin. Myös kaivon yläosassa olevien putkien läpivientien tiiviys on syytä tarkastaa.

Kaivon kannelta kannattaa poistaa lehdet, neulaset ja muut roskat säännöllisesti, mutta erityisesti ennen talven tuloa, jotta ne eivät jää lumen alle kosteisiin oloihin ja ala maatua. Harja on hyvä apuväline tähän työhön!

Ennen routakautta pitää myös varmistaa kaivon routasuojaus, sillä routa voi muuten liikuttaa kaivonrenkaita. Paikaltaan liikkuneiden renkaiden välistä kaivoon voi päästä pintavettä, roskia ja pieniä eläimiä.

Talvella varmistetaan, että kaivo säilyy turvassa lumen alla

Kaivoa ei pidä unohtaa talvellakaan. Jo ennen lumen tuloa kaivon reunat kannattaa merkitä esimerkiksi aurauskepein. Näin kaivon paikka pysyy mielessä, vaikka lunta tulisi paljonkin. Muista tarkkailla myös, että kaivon tuuletusputki ulottuu aina hangen yläpuolelle.

Kaivon merkitseminen kepeillä on erityisen tärkeää silloin, jos kaivon lähiympäristössä aurataan lumia. Iso lumiaura voi helposti vaurioittaa kaivoa! Kaivon päältä ja ympäriltä ei pidä poistaa lunta, sillä lumi eristää ja suojaa kaivoa ja vesiputkia jäätymiseltä. Jatkuvassa käytössä oleva kaivo pysyy yleensä sulana kovillakin pakkasilla, jos sen routaeristys on kunnossa.

Vaikka lumi suojaa kaivoa jäätymiseltä, ei aurauslumia pidä myöskään kasata kaivon päälle tai ympärille. Kaivon ympäristö jää silloin keväällä pitkäksi aikaa lumiseksi ja märäksi, ja kaivoon saattaa päästä sulamisvesiä ja lika-aineita.

Vain ajoittain käytössä olevan mökkikaivo ja mökin vesijärjestelmä voivat vaatia erityistoimia talven varalle.

Kaivon kunnostus kannattaa teettää ammattilaisella

Jos kaivo on päässyt rapistumaan tai sen vedenlaatu on heikentynyt, edessä on kaivon kunnostus. Huonokuntoinenkin kaivo kannattaa yleensä kunnostaa, jos se tuottaa hyvin vettä eikä ehdy pitkinäkään kuivakausina. Veden laatuongelma saattaa johtua yksinkertaisesti siitä, että kaivoon pääsee rikkoutuneista rakenteista tai huonon tiivistyksen takia pintavettä.

Jos kaivoveden heikko laatu johtuu pohjaveden likaantumisesta, ei tilannetta voi korjata muuten kuin rakentamalla uusi kaivo paremmalle paikalle.

Kaivon kunnostamisessa kannattaa aina käyttää ammattilaisen apua. Esimerkiksi paikaltaan siirtyneiden kaivonrenkaiden siirtäminen takaisin paikoilleen vaatii kaivutyötä kaivon ympäristössä. Samalla on hyvä parantaa kaivon routasuojausta.

Myös kaivon pesuun ja mahdolliseen desinfiointiin on syytä palkata ammattilainen. Kaivoon ei pidä mennä itse, se on vaarallista! Jos kaivoon laskeutuu, on pidettävä huolta työturvallisuudesta ja muun muassa kaivon jatkuvasta koneellisesta tuulettamisesta. Kaivon kunnostukseen perehtyneitä yrityksiä ja urakoitsijoita löytyy eri puolilta Suomea.

Kunnostuksen jälkeen vettä on syytä juoksuttaa parin päivän ajan – samoin jos kaivoon on asennettu uusia putkia. Vettä ei pidä juoda ennen perusteellista juoksutusta.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n aineistopankki:
Kysymyksiä kaivon huollosta ja kunnostamisesta
Talvimökin vesihuolto
Kaivon huollon vuosikello