Julkaistu: 16.8.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Jätevesijärjestelmän suunnittelu haja-asutusalueella

Kiinteistön jätevesijärjestelmän rakentaminen tai kunnostaminen alkaa hyvästä suunnittelusta. Suunnitteluun kannattaa palkata ammattilainen. Myös lainsäädäntö edellyttää asianmukaisen suunnitelman laatimista.

Hyvä suunnitelma on perusedellytys sille, että kiinteistöön saadaan toimiva jätevesijärjestelmä. Kun järjestelmä suunnitellaan huolella, se voidaan myös rakentaa laadukkaasti ja sitä on helppo hoitaa ja huoltaa. Näin myös kustannukset pysyvät kurissa.

Hyvä suunnitelma varmistaa sen, että rakennettava käsittelyjärjestelmä täyttää jätevesien käsittelylle asetetut vaatimukset eli että sen puhdistusteho on riittävä. Suunnitelman asianmukaisuus sujuvoittaa lupahakemuksen tai ilmoituksen käsittelyä.

Laki edellyttää asianmukaista suunnitelmaa

Jätevesijärjestelmää koskevasta suunnitelmasta on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja asetuksessa (157/2017). Suunnitelma on laadittava ennen kuin ryhdytään rakentamaan uutta järjestelmää tai parantamaan vanhaa.

Ammattilaisen tekemä suunnitelma tarvitaan kaikkien muiden käsittelyjärjestelmien rakentamiseen paitsi hyvin yksinkertaisiin mökkiratkaisuihin. Näihin kuuluvat imeytyspallot tai kivipesät, jotka on tarkoitettu saunasta ja käsitiskistä tulevien pienien jätevesimäärien käsittelyyn, kun mökin käyttö on vähäistä eikä mökillä ole painevettä.

Myöskään kuivakäymälän rakentamista varten ei tarvitse esittää suunnitelmaa jätevesijärjestelmästä. On kuitenkin tärkeää toteuttaa kuivakäymälä oikein ja perehtyä kuivakäymälöitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Perinteinen huussi pitää rakentaa vettä läpäisemättömälle alustalle eikä käymäläjätettä saa joutua maahan. Virtsa kerätään joko erilliseen säiliöön tai vähäiset määrät imeytetään kuivikkeeseen ja kompostoidaan sekä haihdutetaan alatilan hyvän tuuletuksen avulla. Kuivakäymälän tuuletus on tärkeä asia, ja se toteutetaan usein virheellisesti.

Mitä jätevesisuunnitelma pitää sisältää?

Jo suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan ja ympäristönsuojeluviranomaiseen. Näin selviää, millaisia vaatimuksia käsittelyjärjestelmälle asetetaan kyseisellä paikalla ja mitä suunnittelulta edellytetään.

Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman tulee sisältää muun muassa seuraavat asiat:

  • tiedot alueesta ja kiinteistöstä sekä jätevesien käsittelyä koskevista määräyksistä;
  • tiedot talousvesikaivon tyypistä, syvyydestä ja sijainnista sekä arvio pohjaveden virtaussuunnasta kiinteistöllä karttojen ja maastotarkastelun pohjalta;
  • kiinteistöllä tehty selvitys jätevesien muodostumisesta, tontista sekä nykyisistä jätevesilaitteista ja -rakenteista;
  • erilaisten viemäröintitapojen ja käymäläratkaisujen vertailu;
  • tulevan jätevesijärjestelmän toimintaperiaate sekä perustelut sille, miksi valitaan juuri kyseinen puhdistusmenetelmä;
  • arvio kuormituksen vähentämisen riittävyydestä;
  • asemapiirros, tasopiirros, pituus- ja poikkileikkaukset sekä tarvittavat detaljikuvat;
  • rakennus-, koneisto- ja sähkötyöselitykset sekä tarvikeluettelo;
  • kartta, josta selviää käsiteltyjen jätevesien purkupaikka;
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Suunnitelman laatiminen edellyttää käytännössä, että suunnittelija tutustuu rakennuspaikan oloihin ja ympäristöön paikan päällä.

Mitä suunnittelijalta edellytetään?

Jätevesijärjestelmän suunnittelijan tulee olla erityisesti vesihuoltotekniikkaan ja haja-asutuksen erityisoloihin perehtynyt ammattilainen. Kunnasta voi saada tietoja pätevistä suunnittelijoista. Suunnittelijoita voi myös etsiä esimerkiksi Jätevesihanke-palvelusta tai FISE rekisteristä.

Jätevesijärjestelmän suunnittelusta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus. Siinä voidaan sopia myös muista tehtävistä kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. Suunnittelija voi esimerkiksi hoitaa yhteydenpidon kuntaan ja auttaa lupahakemuksen tai ilmoituksen tekemisessä. Alalla ovat käytössä yleiset sopimusehdot ja -lomakkeet.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:
Syke:n puhdistamosivusto

Muualla verkossa:
Puhtaiden vesien puolesta – opas jätevesien maailmaan,
ympäristönsuojelulaki (527/2014),
ympäristönsuojeluasetus (157/2017),
Jätevesihanke-palvelu,
FISE-pätevyysrekisteri

Vesi.fi:n aineistopankki:
Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt