Julkaistu: 24.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Hydrologinen seuranta

Veden kiertokulun eri vaiheita ja niissä liikkuvia vesimääriä seurataan Suomessa tarkkaan. Ajankohtaisia vesitilannetietoja tarvitaan muun muassa tulvasuojelussa, vesistöjen säännöstelyssä ja vesienhoidossa. Pitkäaikaiset hydrologiset havaintosarjat ovat tärkeä aineisto tutkimukselle.

Hydrologinen seuranta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, jolloin alettiin rekisteröidä vedenkorkeuksia ja virtaamia sekä vesistöjen jäätymisen ja jäänlähdön ajankohtia. Seuranta laajeni 1900-luvun alkupuolella muun muassa pintaveden lämpötilaan ja sadantaan. Monet näistä nykypäivään asti jatkuneista pitkistä aikasarjoista antavat arvokasta aineistoa esimerkiksi ilmastonmuutoksen tutkimukselle.

Nykyisestä hydrologisesta seurannasta vastaavat pääosin Suomen ympäristökeskus (Syke) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Seuranta sisältää sekä hydrometeorologisia havaintoja että vesistöjen ja valuma-alueiden seurantaa. Oman kokonaisuutensa muodostavat pohjavesiseurannat.

Pienet valuma-alueet luovat pohjan vesistömalleille

Niin sanottujen pienten valuma-alueiden seuranta aloitettiin 1930-luvulla. Silloin perustettiin kahdessa vaiheessa 50 havaintopaikan verkko, jota on sittemmin uusittu. Nykyisin verkkoon kuuluu 40 sijainniltaan, kooltaan ja luonnonoloiltaan vaihtelevaa valuma-aluetta. Alueet ovat järvettömiä, ja niiden pinta-ala on enimmillään runsaat sata neliökilometriä mutta useimmiten selvästi pienempi.

Pienet valuma-alueet muodostavat luotettavan pohjan erilaisille hydrologisille ja monitieteellisille tutkimuksille ja selvityksille. Tehtyjä havaintoja voidaan käyttää muun muassa vesistömallien kehittämisessä, tulvasuojelussa ja hajakuormituslaskelmissa. Niiden avulla voidaan myös arvioida ojitusten, metsänhakkuiden ja muiden maankäytön muutosten vaikutuksia valuma-alueelta purkautuvan veden määrään ja laatuun.

Nykyverkkoon kuuluu 25 sellaista aluetta, joilta on saatavilla yli 50 vuoden pituiset yhtäjaksoiset havaintosarjat vuorokausivalumista. Neljältä alueelta on liki katkeamattomat sarjat 1930-luvulta lähtien. Näin pitkät havaintoaineistot ovat kansainvälisestikin harvinaisia.

Seurannat tuottavat reaaliaikaista tietoa moneen käyttöön

Vesistöseuranta ja hydrometeorologinen seuranta tuottavat reaaliaikaista tai lähes reaaliaikaista tietoa vesitilanteesta eri puolilla Suomea.

Hydrometeorologisista muuttujista seurataan aluesadantaa ja lumen vesiarvoa. Suomen ympäristökeskus saa Ilmatieteen laitokselta päivittäiset sademäärätiedot noin 200 havaintoasemalta ja laskee niiden perusteella sadannan aluearvoja 110 valuma-alueelle. Lumen vesiarvo mitataan kerran tai kahdesti kuussa 150 lumilinjalta. Haihduntaa mitattiin vuoteen 2020 asti lähes 50 asemalta, mutta nykyisin haihdunta lasketaan vesistömallien avulla.

Vesistöseurannan verkko tuottaa jatkuvaa tietoa virtaamista, veden korkeuksista ja lämpötiloista sekä jääoloista. Havaintoasemia on satoja ja monet mittaukset on pitkälti automatisoitu. Automaattisilta mittalaitteilta saadaan mittaustiedot vähintään päivittäin.

Reaaliaikaisten seurantatietojen ja Suomen ympäristökeskuksen käytössä olevan vesistömallijärjestelmän avulla pystytään ennustamaan vedenkorkeuksia ja virtaamia sekä varoittamaan tulvista tai kattojen lumikuormista. Ennusteet ohjaavat osaltaan vesistöjen säännöstelyä ja muuta vesistöjen käyttöä. Monet yritykset ja muut tahot hyödyntävät päivittäisiä havaintotietoja.

Hydrologinen seuranta palvelee tutkimusta ja kansalaisia

Hydrologisen seurannan aineistot tarjoavat tärkeää perustietoa monenlaiselle tutkimukselle. Havaintoaineistoja käytetään muun muassa tutkittaessa vesivarojen ajallisia ja alueellisia vaihteluita ja niiden syitä. Niiden avulla arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja erilaisia sopeutumiskeinoja. Havaintoaineistoja hyödynnetään myös hydrologisten prosessien tutkimuksessa ja esimerkiksi vesistöjen kuormituksen laskennassa.

Hydrologisen seurannan tiedot ovat kaikkien käytettävissä Syken avoimen tiedon palvelun kautta. Seurantatiedoista tuotetaan useita havainnollisia karttoja vesi.fi:n karttapalveluun.

Vesi.fi:n karttapalvelu
Syken avoimen tiedon palvelu

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n aineistopankki: Valuman mittaaminen
Sadannan mittaaminen ja aluearvojen laskeminen
Lumen vesiarvon mittaaminen
Haihdunnan mittaaminen
Vesistöjen vedenkorkeuden mittaaminen
Vesistöjen jäänpaksuuden mittaaminen
Hydrologisen seurannan kenttätöiden toimintakäsikirja