Julkaistu: 1.2.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Hulevesien ympäristöriskit

Hulevedet sisältävät monenlaisia vesistöjä kuormittavia haitta-aineita. Niitä tulee hulevesiin kaduilta ja pihoilta sekä rakentamisesta ja muusta toiminnasta. Haittoja pitää ehkäistä jo hulevesien syntypaikalla, mutta tärkeää on myös hulevesien kokonaisvaltainen hallinta.

Hulevedet saavat alkunsa sadevedestä tai lumesta, mutta pinnoilla valuessaan vesi kerää mukaansa likaa ja haitta-aineita. Aineiden määrä ja laatu vaihtelee sen mukaan, kuinka tiiviisti alue on rakennettu ja millaista toimintaa siellä harjoitetaan. Myös vuodenajat ja ilmastotekijät vaikuttavat huleveden laatuun.

Hulevesien sisältämistä aineista yleisimpiä ovat kiintoaine, ravinteet, metallit, kloridi ja öljyt ja rasvat. Vedet voivat sisältää myös haitallisia orgaanisia yhdisteitä, kuten PAH-yhdisteitä ja torjunta-aineita, sekä suolistoperäisiä bakteereja. Suurin osa hulevesien kuljettamista haitta-aineista on sitoutuneena kiintoaineeseen.

Hulevedet kuormittavat vesistöjä

Jos hulevedet johdetaan sellaisenaan vesistöön, niistä voi koitua monenlaista haittaa. Ravinteet ja kiintoaine edistävät vesistön rehevöitymistä ja samentavat vettä, bakteerit aiheuttavat hygieenistä haittaa. Hulevesien mukana vesistöihin voi kulkeutua myös muovia, joka jauhautuu haitalliseksi mikromuoviksi.

Hulevedet purkautuvat usein ojiin, puroihin, lahtiin tai muihin pieniin vesiin, mikä korostaa haittoja. Vettä hyvin läpäisevillä mailla hulevesien haitta-aineet voivat aiheuttaa riskin myös pohjaveden laadulle.

Mistä hulevesien haitta-aineet ovat peräisin?

Osa haitta-aineista päätyy huleveteen ilman kautta. Pakokaasujen sisältämät aineet ja muut ilmansaasteet laskeutuvat pinnoille, mistä sadevesi huuhtoo ne mukaansa. Esimerkiksi bensiinin lisäaineena käytetty MTBE kulkeutuu vesiliukoisena hulevesiin ja on hyvin haitallinen erityisesti pohjavesille.

Teiden liukkaudentorjunnasta päätyy hulevesiin klorideja. Tiepäällysteiden ja autonrenkaiden kuluminen sekä kattojen ja muiden materiaalien korroosio tuottaa huleveteen koko joukon erilaisia aineita mikromuoveista raskasmetalleihin. Lisää haitta-aineita tuottavat katujen lika ja roskat sekä viheralueilla käytetyt lannoitteet ja torjunta-aineet. Eläinten ulosteista hulevesiin kulkeutuu bakteereja.

Maaperän eroosio on huomattava kiintoaineen lähde. Erityisen paljon hulevesiin tulee kiintoainetta rakennus- ja kaivutöiden yhteydessä. Ilmastonmuutos tuo aiempaa enemmän rankkasateita ja talvisateita, mikä lisää maaperän eroosioriskiä ja voi sitä kautta heikentää huleveden laatua.

PäästölähdeHaittojen synty ja syytHaitta-aineet hulevesissä
Liikenne ja liikennealueetRenkaiden ja tienpintojen kuluminen, öljy- ja polttoainevuodot, pakokaasut, teiden suolauskiintoaine, metallit, öljyt ja muut hiilivedyt, kloridit
Rakennukset ja katutilaRakennusmateriaalien (esim. kattopintojen) kuluminen ja korroosio, roskat, eläinten jätöksetmetallit, muovit ja muut roskien sisältämät aineet, mikrobit
Teollisuus- ja liikealueetRaaka-aineiden ja tuotteiden käsittely, lastaus ja varastointi, liikenne ja ajoneuvojen huoltoöljyt, kemikaalit, metallit, muovit ym., toiminnasta riippuen
Viheralueet ja pihatLannoitteet, torjunta-aineet, puutarhajätteet ja muu orgaaninen aines, roskat, eläinten jätöksetravinteet, kemikaalit, muovit ym., orgaaniset yhdisteet, mikrobit
Rakennus- ja kunnostustyötKaivutyöt, rakennusjätteet, vuodot, huono jätevesihuoltomaa-aines, öljyt, muovit, mikrobit, ravinteet
Vesi- ja jätevesihuoltoPutkirikot ja ylivuodot, huoltotyöt, väärät kytkennät (esim. prosessivesiä hulevesiin)mikrobit, ravinteet, orgaaniset yhdisteet, öljyt ym., maa-aines
Kotitalouksien jätehuoltoJätteiden huolimaton käsittely ja väärä hävittäminenöljyt, maalit, liuotteet, metallit, orgaaniset yhdisteet, muovit ym.
Laskeuma ilmastaPäästöt ilmaan liikenteestä, teollisuudesta, lämmityksestä ja energiantuotannostaPAH ja muut orgaaniset yhdisteet, metallit, typen ja rikin oksidit

Taajamien päästölähteitä sekä niihin liittyvät hulevesien tärkeimmät haitta-aineet. Lähde: Hulevesiopas

Sekaviemäriin johdettu hulevesi voi saada jätevedenpuhdistamon tulvimaan

Erityinen riski piilee siellä, missä hulevedet johdetaan samaan viemäriverkkoon jätevesien kanssa. Tällaisia sekaviemäreitä ei nykyään saa rakentaa, mutta niitä on edelleen esimerkiksi Helsingin keskusta-alueella.

Sekaviemärit vievät hulevedet jätevedenpuhdistamolle. Rankkasateella vettä saattaa tulla kuitenkin niin paljon, että puhdistamo tulvii eikä kaikkea vettä ehditä käsitellä. Osa jätevedestä joudutaan silloin laskemaan puhdistamattomana vesistöön, jotta viemärit pysyvät auki eikä niiden likavesi tulvi kaduille ja asuntoihin.

Haittoja ehkäistään hulevesien syntypaikoilla ja hulevesien hallinnalla

Hulevesistä koituvia ympäristöhaittoja ehkäistään tehokkaimmin estämällä haitallisten aineiden pääsy hulevesiin. Muun muassa rakennustyömailla, huoltoasemilla, lentokentillä ja teiden kunnossapidossa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei hulevesiin joudu haitta-aineita, roskia tai maa-ainesta. Pienikin rakennustyö voi laittaa liikkeelle maaperään varastoituneita ravinteita ja haitallisia yhdisteitä. Tärkeää on myös välttää katujen ja muiden yleisten alueiden roskaantumista.

Hulevesiä voidaan myös puhdistaa eri keinoin. Kaupungeissa ja taajamissa pyritään nykyisin hulevesien kokonaisvaltaiseen hallintaan sen sijaan, että hulevedet vain johdettaisiin nopeasti pois. Kokonaisvaltaisessa hallinnassa hulevesiä viivytetään ja imeytetään maahan tai luodaan niiden avulla esimerkiksi kosteikkoja. Haitallisia aineita suodattuu pois, laskeutuu uomien ja altaiden pohjaan tai sitoutuu kasvillisuuteen.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n artikkeli:
Ratkaisuja hulevesien hallintaan

Muualla verkossa:
Hulevesiopas | Kuntaliitto.fi
Hulevesioppaan päivitetyt luvut lainsäädännön muutosten osalta | Kuntaliitto.fi
Kemikaalien ympäristöriskit (ymparisto.fi)