Julkaistu: 1.2.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Hulevesien hallinnan vastuut ja ohjeistus

Hulevesien käsittelystä vastaa pääsääntöisesti se kiinteistö, jolla hulevedet muodostuvat. Kunnan pitää suunnitella ja järjestää hulevesien hallinta erityisesti asemakaava-alueella. Kunta voi ohjeistaa kiinteistönomistajia hulevesien käsittelystä sekä periä kiinteistöiltä hulevesimaksua.

Hulevedet pyritään ensisijaisesti käsittelemään niiden syntypaikalla. Yleisperiaate on, että sillä, jonka hallitsemalla alueella hulevedet syntyvät, on vastuu niiden käsittelystä. Kun hulevedet käsitellään saman tien – esimerkiksi imeyttämällä ne imeytykseen soveltuvaan maahan – säästytään hulevesien kertymisestä syntyviltä tulvariskeiltä ja muilta haitoilta. Hulevesien käsittely niiden syntypaikalla tulee myös edullisemmaksi kuin vesien johtaminen muualle käsiteltäväksi.

Tiiviisti rakennetuilla alueilla kaikkia hulevesiä ei kuitenkaan pystytä käsittelemään siellä, missä niitä muodostuu. Lainsäädäntö edellyttääkin hulevesien suunnitelmallista hallintaa varsinkin asemakaava-alueilla.

Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö

Hulevesien hallintaa säätelee pääosin maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). Siinä asetetaan yleiset tavoitteet hulevesien hallinnalle erityisesti asemakaava-alueella sekä määritetään, mistä toimista hulevesien hallinta koostuu. Laki määrittää myös hulevesien hallinnan vastuutahot.

Hulevesien hallintaa koskevia säädöksiä sisältyy myös vesihuoltolakiin sekä lakiin ja asetukseen tulvariskien hallinnasta. Jälkimmäisten säädösten tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahinkoja sekä edistää tulviin varautumista.

Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella kuuluu kunnalle. Tämä on luontevaa, koska hulevedet täytyy ottaa huomioon sekä alueiden käytön suunnittelussa että rakentamisessa. Kunnalla on parhaat edellytykset toteuttaa laajoja hulevesijärjestelmiä ja ohjeistaa kiinteistöjä hulevesien hallinnasta.

Kunnat vastaavat myös tulvariskilainsäädännön mukaisesta tulvariskien hallinnasta siltä osin kuin ne aiheutuvat hulevesitulvista. Kunnan tulee tehdä hulevesitulvariskien alustava arviointi, nimetä hulevesitulvien merkittävät tulvariskialueet ja laatia niille tulvavaarakartta ja tulvariskikartta sekä tulvariskien hallintasuunnitelma. Hallintasuunnitelma tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan alueen maankäyttöä.

Kiinteistönomistajan pitää huolehtia kiinteistönsä hulevesistä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistoista ja rakenteista kiinteistön rajalle asti. Järjestelmä on toteutettava niin, että se on yhteensopiva kunnan hulevesijärjestelmän kanssa.

Kiinteistön hulevesien hallinnassa pitää noudattaa kunnan antamia ohjeita ja määräyksiä. Määräykset voivat koskea esimerkiksi hulevesien käsittelyä kiinteistöllä. Kunta määrää myös kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämisestä kunnan hulevesijärjestelmään ja osoittaa kohdan, johon tontilla syntyvät hulevedet tulee johtaa kiinteistön rajalla. Kunta voi antaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle määräyksen hulevesistä aiheutuvan haitan poistamisesta.

Yleisenä tavoitteena on, että hulevedet imeytetään maahan kiinteistöllä. Pois johdettavat hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan joko kunnan hulevesijärjestelmään tai vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon, jos kiinteistö sijaitsee sellaisen vaikutusalueella. Kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueelta, kunta voi periä hulevesimaksun. Jos kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon, maksun perii vesihuoltolaitos.

Kunnassa hulevesijärjestelmä osaksi kaavoitusta

Kunnan velvollisuutena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa. Yleisenä tavoitteena on imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ja edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.

Kunnan pitää tarvittaessa ryhtyä toimiin, joilla kunnassa toteutetaan hulevesijärjestelmä ja hulevesiviemäriverkosto tai joilla muuten hallitaan hulevesiä. Hulevesien hyvä hallinta edistää asuinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, mikä on myös kaavoituksen tavoite. Hulevesijärjestelmän suunnittelu tulisi käynnistää jo yleiskaavoituksen yhteydessä. Alueiden varaaminen hulevesien viivyttämiseen ja johtamiseen olisi silloin osa kaavan valmistelua.

Lisää tietoa aiheesta:

Muualla verkossa:
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Hulevesiopas | Kuntaliitto.fi
Hulevesioppaan päivitetyt luvut lainsäädännön muutosten osalta | Kuntaliitto.fi