Julkaistu: 1.2.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Hulevesien aiheuttamat tulvariskit

Kuvassa hulevesitulvaa Lahdesta elokuulta 2018. Kuva: Juha Alaluukas, Lahden kaupunki

Rakennetuille alueille kertyvät hulevedet voivat aiheuttaa tulvariskin. Hulevesitulvien riski kasvaa, kun rankkasateet yleistyvät ja kaupunkialueet laajenevat ja tiivistyvät. Kuntien tehtävä on arvioida hulevesitulvan riski ja järjestää hulevesien hallinta asemakaava-alueella.

Rankkasade voi yllättää missä vain. Kaupungeissa ja taajamissa sateesta voi seurata tulva, jos hulevesijärjestelmä ei ehdi kuljettaa vettä pois tarpeeksi nopeasti. Tulvavesi voi katkaista teitä ja tunkeutua talojen kellareihin ja pohjakerroksiin.

Hulevesien aiheuttamat tulvariskit ovat ominaisia alueille, joissa maa on enimmäkseen katettu asfaltilla, kivetyksellä tai muulla vettä läpäisemättömällä pinnalla. Sadevesi ei pääse imeytymään maahan vaan alkaa virrata kaduilla ja kertyä notkoihin ja muille alaville paikoille.

Hulevesien aiheuttamat tulvariskit pitää tunnistaa

Rankkasateiden aiheuttamia kaupunkitulvia on vaikea ennakoida. Sateet voivat olla hyvin paikallisia ja äkillisiä. Tulva syntyy nopeasti, eikä siihen ehditä varautua samalla tavoin kuin vaikkapa meren tai joen pinnan nousuun.

Hulevesitulvien riskit voidaan kuitenkin arvioida etukäteen. Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) antaa tämän tehtävän kunnille: kuntien pitää tehdä hulevesistä aiheutuvien tulvariskien alustava arviointi. Arvioinnin perusteella nimetään merkittävien hulevesitulvien riskialueet. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä mahdolliset tulvavahingot. Tulvavahinkoja ovat tulvista koituvat vahingolliset seuraukset ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, yhteiskunnan tärkeille toiminnoille ja taloudelliselle toiminnalle sekä ympäristölle ja kulttuuriperinnölle.

Jos kunnassa on hulevesitulvan merkittävä tulvariskialue, kunnan pitää laatia alueelle tulvavaarakartta ja tulvariskikartta sekä tehdä tulvariskien hallintasuunnitelma. Yksikään kunta ei ole nimennyt tähän mennessä merkittävää hulevesien tulvariskialuetta.

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistetaan kuuden vuoden välein. Edellisen kerran alustava arviointi tehtiin vuonna 2018 ja seuraavan kerran vuonna 2024. Kuntaliitto ja Syke järjestävät kunnille infotilaisuuden teemasta syksyllä 2023. Edellisten vastaavien tilaisuuksien koulutusmateriaalit ovat saatavilla Sykestä. ELY-keskukset tukevat kuntia hulevesitulvariskien alustavassa arvioinnissa.

Hulevesien tulvakartta auttaa kuntia riskien hallinnassa

Tulvakeskus on laatinut hulevesitulvista kartan. Se auttaa kuntia tunnistamaan sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit entistä paremmin.

Hulevesitulvakarttoja tuotettiin vuonna 2017 noin 50 000 neliökilometrin alueelle. Ne pystyttiin tuottamaan sellaisille taajama- ja asemakaavoitetuille alueille, joille on olemassa Maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla tuotettu korkeusmalli. Tulvakartta kertoo tulvaveden peittävyyden ja veden syvyyden kahdella sadetapahtumalla; tilastollisesti kerran 100 vuodessa toistuvalla erittäin rankalla sateella sekä tätäkin paljon harvinaisemmalla rankkasateella, jollainen kuitenkin koettiin Porissa vuonna 2007.

Käytetyn mallin rajoitteiden, erityisesti lähtötietojen epävarmuuksien, kuten rumpujen todellisen sijainnin ja halkaisijan puuttumisen takia, nykyinen hulevesitulvakartta on vain suuntaa antava ja palvelee lähinnä yleissuunnittelua. Siksi kartta ei ole julkisesti jaossa. Käyttöoikeuden voi pyytää Sykestä. Käyttäjäksi on rekisteröitynyt tähän mennessä noin 210 kuntaa sekä 19 pelastuslaitosta.

Kunnilla on ollut mahdollisuus tarkentaa rumpuja ja putkia kartalle. Vuoden 2018 alustavaa arviointia tukemaan tehtiin viisi korjauskierrosta. Kunnilla on parhaillaan mahdollisuus tehdä tarkennuksia vuonna 2023 toteutettavaan päivitykseen. Tätä tukemaan toteutettiin vuonna 2022 käyttäjäkysely, jonka tulokset tullaan julkaisemaan lähiaikoina.

Ilmastonmuutos ja rakentaminen lisäävät tulvariskiä

Ilmastonmuutoksen arvioidaan kasvattavan sadantaa Suomessa keskimäärin 6–11 prosenttia vuosisadan alkupuoliskolla. Sademäärän vuotuiset ja paikalliset vaihtelut ovat suuria, mutta rankkasateiden todennäköisyys kasvaa joka tapauksessa. Tämä lisää hulevesitulvien riskiä.

Toinen merkittävä tekijä on rakentaminen. Erityisesti tiivis rakentaminen muuttaa väistämättä valuntaoloja, sillä rakennukset ja kadut peittävät valtaosan maanpinnasta eikä niiden väliin jää sanottavasti alueita, joissa vesi voisi imeytyä maahan.

Hulevesien hallinta vähentää tulvariskejä

Tulvariskien kasvu lisää tarvetta kehittää hulevesien hallintaa. Kaupungeissa hulevedet ohjataan vanhojen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti enimmäkseen hulevesiviemäreihin, mutta tulvatilanteessa viemäreiden kapasiteetti ei riitä. Siksi on tärkeää, että hulevesille suunnitellaan ja toteutetaan tulvareittejä, joita pitkin hulevedet kulkevat hallitusti maan pinnalla purkuvesistöön tai turvallisemmalle tulvimisalueelle. Tulvareittien avulla pyritään estämään tulvimista erityisesti riskikohteiden lähistöllä.

Uusien suunnitteluperiaatteiden mukainen hulevesijärjestelmä sisältää tyypillisesti erilaisia rakenteita, joilla pyritään sekä vähentämään hulevesien muodostumista että johtamaan muodostuvat hulevedet haitattomasti pois. Järjestelmään voi kuulua muun muassa hulevesiä viivyttäviä ja niiden imeytymistä ja puhdistumista edistäviä rakenteita, kuten hulevesialtaita, -lammikoita ja -kosteikkoja.

Hulevesiopas kertoo hulevesien tulvariskeistä ja niiden hallinnasta

Kuntaliiton julkaisemaan Hulevesioppaaseen on koottu tietoa muun muassa hulevesien aiheuttamien tulvariskien hallinnasta sekä hulevesien käsittelymenetelmistä. Opas on tarkoitettu pääasiassa hulevesien parissa työskenteleville – kunnille, vesihuolto- ja pelastuslaitoksille, vakuutusyhtiöille sekä alan urakoitsijoille ja konsulteille – mutta soveltuu myös kiinteistönomistajien, isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden käyttöön.

Myös jokaisen taajama-asukkaan on hyvä olla perillä hulevesien aiheuttamista tulvariskeistä ja hulevesien hallinnasta omalla kiinteistöllään ja asuinalueellaan. Tietoa saa omasta kunnasta.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n artikkelit:
Mitä on hulevesi?
Oppimiskokonaisuus hulevesistä
Miten tulvariskejä hallitaan?
Tulvariskit kasvavat, näin varaudut tulviin