Julkaistu: 16.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesistöjen kuntoa kohennetaan ELY-keskuksen rahoituksella monilla kohteilla

ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna avustuksia Pohjois-Pohjanmaan alueelle vesien- ja merenhoidon toteutusta tukeville sekä maa- ja metsätalouden kestävää vesienhallintaa edistäville hankkeille ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta yhteensä 427 000 €.

Vesistöjen kuntoa kohennetaan erilaisin kunnostusmenetelmin tänäkin vuonna muiden käynnissä olevien hankkeiden lisäksi 12 avustusta saaneen käynnistyvän hankkeen tai jatkohankkeen voimin.

Muutamassa hankkeessa kunnostustoimia tehdään hoitokalastamalla, jonka vaikutukset näkyvät vedenlaadun ja kalaston rakenteen kohenemisessa. Paikoin tehtävät vieraslaji vesiruton ja rehevöityneiden alueiden niitot ja raivausnuottaukset lisäävät vesistön virtaamaa, parantavat kalojen vaellusmahdollisuuksia ja alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Osalla kohteista rakennettavat saostusaltaat ja kosteikot pidättävät kiintoainesta vähentäen samalla ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Kunnostuksien ohella yhdessä hankkeessa opastetaan myös vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn. Paikoin rakennetaan ja tarkastetaan pohjapatoja virtaaman hallitsemiseksi. Tutkimustyön ja selvitysten perusteella (vedenlaatu, mittaukset, kartoitukset, mallinnukset, koekalastukset) kartoitetaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet vedenlaadun parantamiseksi osalla kohteista.

– Ylivieskan kaupunki käynnistää yhdessä Nivalan kaupungin maaseutupalveluiden kanssa Kalajoen keskiosalla hankkeen, jossa tutkitaan pengerryspumppaamoiden sovellettavuutta vesiensuojeluun. Jokivarret on pengerretty vesivoimarakentamisen ja tulvasuojelun vuoksi siten, että penkereiden takaiset laajojen peltoalueiden kuivatusvedet joudutaan pääosin pumppaamaan Kalajokeen. Valittuihin pumppaamoihin suunnitellaan pilotointipuhdistamot ja seurantojen myötä etsitään käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien sisältävän ravinnekuorman ja myös mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi.  Teema on ollut puheena jo vuosien ajan ja on hienoa, että nyt tätä päästään tarkemmin selvittämään, ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho Ylivieskasta kertoo.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeessa Ylivieskan kaupunki viivyttää Salmelanojan valuma-alueen vesiä luontaisesti edistäen samalla vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteita sekä parantaen laajalti ojitetun valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on edistää näitä tavoitteita myös yksityisten omistamilla metsäkiinteistöillä. Salmelanojan yläosalle suunnitellaan ja osin toteutetaan kolme mittavaa vesiä viivyttävää ratkaisua ja alemmaksi kohde, jossa Salmelanojan vesiä johdetaan kaupungin metsämaalle. Metsätalousalueille kartoitetaan ja suunnitellaan metsäojien varteen sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku käynnistyy syksyllä

Vedenlaadun ja sen myötä lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseksi kuntien ja eri yhteisöjen aktivoitumista kunnostuksiin sekä vesienhallinnan toimenpiteisiin odotellaan loka-marraskuussa käynnistyvään hakukierrokseen, jossa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta voi hakea vesien kunnostusten ja maa- ja metsätalouden vesienhallinnan suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Avustus on pääsääntöisesti n. 50 % hankkeen kokonaiskustannuksesta, josta loppuosa koostuu hakijan omarahoituksesta, johon voi sisältyä talkootyötä, ja muusta rahoituksesta. ELY-keskus voi antaa opastusta siitä, millaisiin hankkeisiin avustusta voidaan myöntää ja neuvoa hankkeen suunnittelussa ennen hakua. Erityisesti toivotaan isompia ja koko vesistön kannalta vaikuttavampia vesienhoitosuunnitelman mukaisia hankkeita kunta- tai kaupunkivetoisesti. Hausta ilmoitetaan tarkemmin loppukesän ja syksyn aikana.

Yhteyshenkilöt

Vesistökunnostukset:

Jukka Tuohino, vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 426
Anne Korhonen, ympäristöasiantuntija p. 0295 038414

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta:

Essi Hillgren, ympäristöasiantuntija, p. 0295 022 022
Henri Vaarala, ympäristöasiantuntija, p. 0295 037 089

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi