Vesiosuuskuntien omaisuudenhallinta -työkalu (latauslinkki ja ohjeet)

Vesiosuuskuntien omaisuudenhallinnan työkalu on helppo ja nopea Excel-pohjainen työkalu, jolla saa yleiskuvan vesiosuuskunnan verkosto-omaisuuden hallinnasta ja kunnosta. Työkalun avulla vesiosuuskunta voi helposti määrittää verkosto-omaisuutensa teknisen arvon.

Omaisuudenhallinnan työkalu toimii Microsoft Excel 97 – 2003 ja sitä uudemmissa Microsoft Excel -versioissa.

Lataa Vesiosuuskuntien omaisuudenhallinnan työkalu v. 1.0 (XLS, 3 MB)

 


Täyttöohjeet välilehdittäin:

Työkalun alalaidan valikosta löytyvät seuraavat valikot, joihin vesihuoltotoimija syöttää itse omat tietonsa:

 

Perustiedot

Kirjoita tiedot itse, tai valitse jokin esitäytetyistä tiedoista (esim. osuuskunnan toiminta-alueen maankäyttö). Harmaalla pohjalla olevia kenttiä ei voi muokata.
Kohdassa ”Jätevedet – Vesiosuuskunta vastaa” rastita ne vaihtoehdot, joista oma vesiosuuskuntasi huolehtii. Jos toimintaa ei ole, jätä kaikki kohdat tyhjiksi.

Vedentuotanto

Merkitse ensin, kuinka monta vedenottamoa vesiosuuskunnallasi on käytössä. Tämän jälkeen sinulle aukeavat vedentuotannon muut täytettävät valikot. Pintavalunnan osalta voit tarkastella kuvista, onko ottamon pintavalunta estetty oikein.

Vesijohtoverkosto

Vastaa ensin vesijohtoverkostoa koskeviin kysymyksiin: missä muodossa vesiosuuskuntasi verkostokartat ovat saatavilla, onko niitä tarkemitattu (tiedetäänkö vesijohtojen sijainti täsmällisesti) ja onko vesiosuuskunnallasi käytössä tietojärjestelmä, johon verkoston tiedot on tallennettu. Seuraavaksi täytetään verkoston perustiedot eli verkoston pituus, ikä ja käytössä olevan verkoston ikäjakauma.  Myös eri putkimateriaalien osuudet ja putkikoot arvioidaan. Syötä lopuksi mahdollisten venttiilien, palopostien, paineenkorotusasemien ja ylä-/alavesisäiliöiden lukumäärä ja arvioi realistisesti niiden keskimääräinen kunto annetulla asteikolla.

Jätevesiverkosto

Täytä tiedot samalla tavoin kuin kuin Vesijohtoverkosto-kohdassa. Lopussa kysytään runkolinjapumppaamojen huoltorutiineja, pumppaamojen sijaintia vesistön lähellä sekä ylivuotojen seurantaa.

Jäteveden puhdistus

Syötä ensin mahdollisten puhdistamojen lukumäärä ja tämän jälkeen niiden kapasiteetti, puhdistamotyyppi ja rakennus-/saneerausvuosi. Arvioi lopuksi realistisesti laitoksen kunto ja käsittelyvaatimusten täyttyminen.

Hallinto ja talous

Arvioi ensin, kuinka suuren osan vesiosuuskunnan työstä osuuskunta tekee itse ja kuinka suuri osa on ulkoistettu (esim. huoltopalvelut, kirjanpito, laskutus).  Vastaa tämän jälkeen kyllä/ei-kysymyksiin, jotka liittyvät vesiosuuskunnan hallintoon ja talouteen.

Lainsäädäntö

Vastaa kyllä/ei-kysymyksiin siitä, täyttääkö vesiosuuskuntasi vesihuoltolaissa annetut määräykset.


Tulosten tulkinta:

Tuloskortti

Tuloskortilla esitetään ensin vesijohtoverkoston ja jätevesiverkoston vuotavuudet (kuva 1) verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. Jos jäteveden viemäröinti hoidetaan paineviemärijärjestelmällä, jätevesiverkoston vuotavuus oletetaan nollaksi.

Esimerkkigraafi vertailee osuuskunnan laskuttamattoman talousveden ja jäteveden määrää valtakunnalliseen keskiarvoon.
Kuva 1: Verkoston vuotavuus

Seuraavaksi tuloskortilla on taulukko (Taulukko 1), jossa kerrotaan, kuinka monta prosenttia vesiosuuskunnan tulos on parhaasta mahdollisesta tuloksesta. Keskellä on arvioitu tavoitetaso, johon olisi hyvä yltää jokaisella osa-alueella. Oikealla puolella on kunkin osa-alueen tämänhetkinen tärkein kehityskohde.

Esimerkkitaulukossa esitetään osuuskunnan tulos ja tavoite toiminnoittain kehityskohteineen.
Taulukko 1: Tulos ja tavoitetaso

Tuloskortilla on myös graafinen esitys eri osa-alueiden tuloksista tavoitetasoon nähden (kuva 2).

Esimerkkiyhteenveto pylväsdiagrammina
Kuva 2: Graafinen esitys eri osa-alueiden tuloksista

Yhteenveto

Yhteenvetokuvaan (kuva 3) on koottu perustiedot vesiosuuskunnan toiminnoista ja alapuolen taulukkoon verkoston eri osien laskennalliset kuntoluokat.

Esimerkki visuaalisesta yhteenvedosta
Kuva 3: Yhteenveto

Arvonmääritys

Kuvan 4 yläosassa esitetään vesiosuuskunnan verkostojen laskennalliset jälleenhankinta-arvot ja nykykäyttöarvot sekä alaosassa verkostojen laskennalliset käyttöiät ja jäljellä olevat käyttöiät. Arvonmääritys-välilehti kertoo myös verkostojen materiaalijakaumat sekä eri johtojen jälleenhankinta-arvot putkikokojen mukaan.

Esimerkkigraafeissa vertaillaan vesihuoltoverkoston laskennallista jälleenhankinta-arvoa, nykykäyttöarvoa sekä laskennallista keski-ikää ja jäljellä olevaa käyttöikää.
Kuva 4: Arvonmääritys

 


Palautteet ja kehitysehdotukset:

Vesiosuuskuntien omaisuudenhallinta -työkalua koskevat palautetteet ja kehitysehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen ville.matikka@ely-keskus.fi

Tekijät:
Piia Kepanen ja Ville Matikka
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Versiohistoria:

  • Versio 1.0, julkaistu 5.9.2022