Vesikirje joulukuu 2022

Hulevesialtaat pidättävät haitallisia aineita

Hulevesialtaat ovat luontopohjaisia vesiensuojeluratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää hulevesissä esiintyviä ravinteita, kiintoaineita ja haitta-aineita sekä estää niiden kulkeutumista pintavesiin. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin ympäristölle haitallisiksi tiedettyjen aineiden esiintymistä neljän rakennetun hulevesialtaan lähtevissä vesissä, sedimenteissä ja kasvillisuudessa.

Kaupunkialueilla suurimpina hulevesien haitallisten aineiden kuormituslähteinä on pidetty laskeumaa, liikennettä ja erilaisia metallipinnoitteita kuten kattoja. Yhdisteitä voi kuitenkin päätyä hulevesiin myös teollisesta toiminnasta, roskaamisesta sekä rakentamisesta, myös viherrakentamisesta.

Haitallisten aineiden esiintymistä hulevesissä on Suomessa selvitetty vain muutamissa yksittäisissä tutkimuksissa. Tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä erilaisten metallien, polyaromaattisten hiilivetyjen eli PAH-yhdisteiden sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden esiintymiseen. Tutkimustieto on kuitenkin hyvin puutteellista etenkin orgaanisten haitta-aineiden osalta. Lisätietoa tarvitaan etenkin niin kutsutuista nousevista yhdisteistä. Tässä hankkeessa päädyttiin tarkastelemaan PFAS-yhdisteitä, alkyylifenoleita tai siloksaaneja.

KasviHava-hankkeessa tutkittiin hulevesialtaiden kykyä pidättää erilaisia haitta-aineita niiden sedimenttiin ja kasvillisuuteen. Lisäksi selvitettiin hulevesialtaissa esiintyvien kasvilajien eroja kerätä haitallisia yhdisteitä juurakoihin ja vihreisiin osiin.

Hulevesialtaiden sedimentistä ja kasvillisuudesta havaittiin erilaisia haitta-aineita

Tutkimuskohteena olleet hulevesialtaat sijaitsevat Tuusulassa ja Vantaalla. Yksi kohteista on puhtaasti lumenkaatopaikan sulamisvesiä käsittelevä biosuodatusallas, muut hulevesiä pidättäviä altaita.

Metalleista korkeimmat pitoisuudet havaittiin sinkillä, jota löydettiin erityisesti hulevesialtaiden sedimenteistä ja kasveista. Myös kuparia havaittiin etenkin kasvien juurakoista. Sedimentin ja kasvien juurakoista havaittujen arseeni-, kupari-, sinkki- ja kobolttipitoisuuksien välillä oli yhteys: mitä enemmän yhdistettä sedimentistä löytyi, sitä enemmän sitä havaittiin myös juurakoista. Myös muita metalleja, kuten lyijyä, nikkeliä ja kromia havaittiin hulevesialtaiden sedimentti- ja kasvinäytteistä.

PFAS-yhdisteitä on käytetty muun muassa palonestoaineissa, erilaisissa pinnoitteissa sekä elektroniikassa. Niitä havaittiin yleisesti hulevesialtaiden sedimenteistä ja kasveista. Aiemmin varsin laajasti käytettyä ja nykyisin POP-yhdisteeksi luokiteltua PFOS-yhdistettä (perfluorioktaanisulfonaatti) löytyi jokaiselta tutkitulta havaintopaikalta. Myös PAH-yhdisteitä havaittiin yleisesti altaiden sedimenteistä yhtä havaintopaikkaa lukuun ottamatta.

Bisfenoli-A:ta havaittiin kaikista kasvien juurakkonäytteistä ja osasta tutkimuskohteita myös kasvien vihreistä osista. Sedimentistä bisfenoli-A:ta ei hankkeessa määritetty. Alkyylifenoleista havaittiin puolestaan vain nonyylifenolietoksylaattia ja lähinnä kasvien juurakoista.

Hulevesialtaissa esiintyvistä ja tässä hankkeessa tutkituista kasvilajeista selvästi tehokkaimmin erilaisia haitallisia aineita sekä juurakkoonsa että vihreisiin osiin keräsivät ruokohelpi, järvikaisla, korpikaisla ja rantaluikka.

KasviHAVA-hankkeen loppuraportti sisältää esittelyn hankkeessa tutkituista hulevesijärjestelmistä, eri matriisien näytteenotosta, analyysien tuloksista sekä niistä tehdyistä johtopäätöksistä. Julkaisun pohjalta on laadittu lisäksi diaesitys, jonka avulla tiedotetaan luontopohjaisten hulevesialtaiden ylläpidon ja hoidon tärkeydestä osana hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa.

Kirjoittajat:

Erikoistutkija Heidi Ahkola, Suomen ympäristökeskus SYKE,  etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkija Päivi Fjäder, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Kehittämispäällikkö Taina Nystén, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Vanhempi tutkija Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Limnologi Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, etunimi.sukunimi@vantaanjoki.fi

Tutkimusavustaja Reetta Lehto, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Linkkejä:

KasviHava-hankkeen loppuraportti Haitta-aineiden pidättyminen hulevesialtaissa 

Artikkelikuva:

Osumapuiston hulevesiallas Vantaalla. © Taina Nystén