Julkaistu: 30.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesienhoitoa toteutettu monipuolisesti Etelä-Savossa

Etelä-Savon vesien tilan parantamiseksi toteutettiin vuonna 2021 hoitokalastuksia kaikkialla maakunnassa. Saaliksi saatiin yhteensä noin 180 tonnia vähempiarvoista kalaa. Etelä-Savon kalatalousalueille laadittuja vesienhoidon yleissuunnitelmia esiteltiin viime kevään aikana ja nyt on siirrytty yleissuunnitelmien toteutuksen aktivointiin ja seurantaan.

Hoitokalastuksia toteutettu kaikkialla maakunnassa

Rehevyydestä kärsivillä vesistöalueilla pyritään vähempiarvoisen kalan hoitokalastuksella muuttamaan kalastorakennetta paremmaksi sekä parantamaan vedenlaatua poistamalla kalamassaan sitoutuneet ravinteet.

Merkittävimmät hoitokalastukset toteutettiin vuonna 2021 Mikkelin alapuolisella Saimaalla (44 t), Pohjois-Puulalla (10 t), Kyyvedellä (17 t), Haukivedellä (32 t), Rantasalmen taajaman lähivesillä (29 t) ja Puruvedellä (27 t). Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vetämässä Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteiden poistoon -hankkeessa ammattikalastajat hoitokalastivat eri puolella maakuntaa yhteensä 11 tonnia. Pienimuotoisempaa hoitokalastusta toteutettiin mm. Savonlinnan Hirvasjärvellä (0.6 t), Hirvensalmen lähivesillä (4.9 t) ja Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueen pienemmissä vesistöissä (6 t). Yhteensä maakunnan vesistä saatiin noin 180 tonnia hoitokalastussaalista.

Etelä-Savon alueella on hoitokalastuksen lisäksi tehty paljon muitakin vesistökunnostustoimia, kuten niittoja, virtavesikunnostuksia ja valuma-alueille vesiensuojelurakenteita. Etelä-Savossa on saatu muodostettua uusia, entistä laajempia vesialueiden osakaskuntia, joiden toimintaedellytykset ovat nousseet uudelle tasolle. Myös erilaisia vesienhoito- ja kunnostussuunnitelmia ja selvityksiä on valmistunut. Lisäksi käynnissä on vesitalous- ja pohjavesien suojeluhankkeita. Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteillä on vähennetty hajakuormitusta peltoalueilta.

Tarkempaa tietoa vuoden 2021 toimista on Etelä-Savon ELY-keskuksen julkaisemassa katsauksessa, joka löytyy verkkosivuilta osoitteesta ely-keskus.fi > Etelä-Savo > Ympäristö > Vesivarojen käyttö ja hoito.

Rahoitus- ja asiantuntija-apua erilaisiin vesienhoitohankkeisiin on tarjolla. Hankkeita suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen. ELY-keskukset myöntävät rahoitusta muun muassa ravinnekuormitusta vähentäviin valuma-aluekunnostuksiin sekä vesistöissä tehtäviin kunnostuksiin.

Yleissuunnitelmat pohjana vesienhoitotoimien toteutukselle

Etelä-Savon kalatalousalueille on osana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa laadittu vesienhoidon yleissuunnitelmat. Suunnitelmat on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmien avulla aktivoidaan kunnostus- ja hoitotöiden käynnistymistä ja edistetään vesien tilatavoitteiden saavuttamista. Yleissuunnitelmat täydentävät maakunnan kattavaa vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2022–2027.

Vesienhoitoa toteutettu monipuolisesti Etelä-Savossa

Kuva: Etelä-Savon ELY-keskus