Julkaistu: 15.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesien tila hyväksi yhdessä

Vesienhoidon tavoitteena on kaikkien pinta- ja pohjavesien hyvä tila viimeistään vuoden 2027 aikana. Hämeessä on edelleen haasteita vesien tilassa myös Kokemäenjoen vesistöalueella ja tavoitteisiin pääseminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä ja yhteistyötä kaikilla toimialoilla ja niiden välillä.

Vesienhoidon suurimmat haasteet liittyvät vesistöjen rehevöitymiseen, ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin ja vesienhoidon toimeenpanon yleiseen tehostamiseen. Monet vesistöt ovat onneksi edelleen hyvässä tai erinomaisessa tilassa eikä niiden tilaa saa heikentää. Näiden vesistöjen osalta tarvitaan kuitenkin jatkuvaa riskien seurantaa.

Kuva, joka sisältää kohteen ulko, ruoho, kasvi Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva: Sinilevää Vanajaveden rannassa Hämeenlinnassa. © Heini-Marja Hulkko

Pohjavesien osalta keskeiseksi nähdään pohjaveden suojelu, vedenhankinnan turvaaminen ja pohjavesialueiden maankäytön yhteensovittaminen. Häme on merkittävää kasvualuetta, joten tulevaisuudessa myös pohjavesialueiden maankäyttöpaineet ovat suuria. Pohjavesivarojen suojelun kannalta on tärkeä varmistaa, että uutta merkittävää riskiä aiheuttavaa toimintaa ei sijoitettaisi pohjavesialueille.

Pinta- ja pohjavesien tila riippuu sen ympäristössä tehdyistä toimenpiteistä, joten kaikille vesille sopivaa patenttiratkaisua hyvän tilan saavuttamiseksi ei ole olemassa. Tilan parantaminen edellyttääkin kohdennettuja ja tehokkaita toimenpiteitä, toimenpiteiden laadun varmistusta sekä sektoreiden välistä yhteistyötä toimenpiteiden suunnittelussa valuma-alueilla.

Kuva, joka sisältää kohteen ulko Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva: Takajärvi Hämeenlinnassa. © Heini-Marja Hulkko

Vesienhoitosuunnitelmista toivotaan kannanottoja – Mielipiteitä kaivataan erityisesti tavallisilta vesien käyttäjiltä

Kaikille Suomen vesienhoitoalueille on koottu kolmatta kertaa ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi. Kokemäenjoen valuma-aluetta tarkastellaan Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen suunnitelmassa. Ehdotukset sisältävät tietoa tärkeimmistä kuormittajista, pintavesien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta sekä pohjavesien määrällisestä ja laadullisesta tilasta. Niissä esitetään tärkeimmät toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan viimeistään vuoden 2027 aikana. Suunnitelmat on laadittu ELY-keskuskohtaisten tarkempien toimenpideohjelmien pohjalta. Vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein ja hyväksytään valtioneuvostossa.

Kaikilla on nyt mahdollisuus tutustua tehtyihin suunnitelmiin ja kertoa niistä mielipiteensä. Kuulutusasiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020-14.5.2021. Tästä linkistä pääsee katsomaan asiakirjoja ja opastuksen palautteen antamiseksi Osallistuminen vesienhoitoon .

Harri Mäkelä
Erityisasiantuntija, vesienhoidon koordinaattori
Hämeen ELY-keskus