Julkaistu: 8.1.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Västerfjärdenin altaan uudella säännöstelyllä sopeudutaan ilmastonmuutokseen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut luvan Närpiössä sijaitsevan Västerfjärdenin makean veden altaan säännöstelyn muutokseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksestä ei jätetty valituksia ja uutta lupaa vastaavaa säännöstelykäytäntöä noudatetaan jo tänä keväänä.

Västerfjärdenin alkuperäinen lupa oli vuodelta 1976 ja altaan vesipintaa on luvan mukaisesti pidetty alhaalla 1.4. -20.5. välisen ajan. Ilmastonmuutoksen myötä talvet ovat jo lyhentyneet ja vähälumiset talvet lisääntyneet, ja altaan vedenpintaa on joinakin keväinä ollut hankala saada nostettua kesätasolle. Uusi säännöstelykäytäntö tuo joustavuutta kevätaikaisen vedenpinnan alennuksen suuruuteen, ajankohtaan ja kestoon. Kalenteriin sidottu pakollinen kevätalennus poistuu ja jatkossa altaan vesipintaa lasketaan lumitilanteen ja vesistöennusteiden perusteella.

Uuden säännöstelyn myötä Västerfjärdenin altaan vedenkorkeudet eivät käytännössä muutu lukuun ottamatta sitä, että vähälumisina keväinä kevätalennus on nykyistä pienempi ja kesto lyhyempi. Muutos ei vaikuta Närpiönjoen alaosan tulvakorkeuksiin eikä johda säännöstelyrajojen ylityksien yleistymiseen. Tulvatilanteessa patoaukkojen kautta pystytään johtamaan myös jatkossa Närpiönjoen kulloisetkin virtaamat. Virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat, koska vedenpinta saadaan varmemmin nostettua kesäksi tavanomaiselle tasolle. Lisäksi pakollisen kevätalennuksen poisto parantaa myös järven kevättalven aikaista happitilannetta säilyttämällä altaassa enemmän vesitilavuutta. Muutoksen myötä rannan läheisten poikastuotantoalueiden määrä lisääntyy touko-kesäkuussa, mikä parantaa kevätkutuisten kalojen lisääntymistä. Säännöstelymuutoksen vaikutuksia veden laatuun ja vedenpintoihin tarkkaillaan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Västerfjärdenin makeavesiallas on rakennettu Närpiönjoen järjestelyhankkeen yhteydessä alueen metsäteollisuuden vedenhankintaa varten 1970-luvun lopussa. Hankkeelle myönnettiin vuonna 1976 vesioikeudellinen lupa, jota muutettiin osin vuonna 1997. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Västerfjärdenin säännöstelyä hoitaa käytännössä Metsä Board Oy valtion ja yhtiön tekemän sopimuksen perusteella.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

suomeksi:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto
puh. 0295 027 794

Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila
puh. 0295 027 962

ruotsiksi:

Vesitalousasiantuntija Petter Höglund
puh. 0295 027 810