Julkaistu: 23.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut MMM

Uusi vesitalousstrategia on julkaistu – visiona puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut uuden vesitalousstrategian, joka ohjaa ministeriön toimialan vesitaloustehtävien tulosohjausta, toimintaa ja talouden suunnittelua vuoteen 2030 saakka. Strategian toimeenpano näkyy jokaisen suomalaisen arjessa muun muassa puhtaana vetenä sekä tulvien ja niiden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisynä.

Vesitaloudella tarkoitetaan vesivaroja ja veden kiertokulkua sekä vesivarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Vesitalouspalvelut ovat yhteiskuntamme toiminnan, turvallisuuden ja huoltovarmuuden sekä hyvinvoinnin kannalta elintärkeitä. Ne tuotetaan yhteistyössä valtion, kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Suomessa on esimerkiksi yli tuhat vesihuoltolaitosta ja lähes 500 patoa, joiden toimintaa ja hoitoa vesitalousstrategia ohjaa.  Strategiaa toimeenpanemalla huolehdimme, että puhdasta vettä riittää ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon tarpeisiin.

Vesihuoltolaitokset tuottavat talousveden kansalaisille ja elinkeinoille sekä hoitavat jäteveden puhdistuksen ympäristöä kuormittamatta. Vesistöjen säännöstelyllä, padoilla ja tulvasuojeluhankkeilla sekä muilla toimenpiteillä vesistöissä hallitaan tulva- ja kuivuusriskejä, luodaan edellytyksiä elinkeinotoiminnalle kuten maa- ja metsätaloudelle, vesivoimalle, teollisuudelle ja vesiliikenteelle sekä edistetään vesistöjen virkistyskäyttöä. Nämä vesitalouspalvelut mahdollistava pitkäikäinen infrastruktuuri tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa ja uudistamista.

–    Vesitalousstrategian toimeenpano näkyy meidän jokaisen arjessa. Otamme usein itsestäänselvyytenä esimerkiksi sen, että puhdasta vettä on aina saatavilla niin itsellemme kuin elinkeinotoiminnalle, mutta sen eteen tehdään paljon pitkäjänteistä työtä. Tätä työtä vesitalousstrategia ohjaa, kertoo vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta.

Strategialla on myös laajempi tehtävä kuin varmistaa, että saamme hanasta puhdasta vettä. Vesitalous on isossa roolissa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä, sillä suuri osa ilmastonmuutoksen vaikutuksista yhteiskuntaan välittyy vesivarojen kautta.

–    Kestävän vesienhallinnan keinoin voidaan esimerkiksi samanaikaisesti edistää maa- ja metsätalouden tuotantoa ja monimuotoista vesiympäristöä, edesauttaa tulva- ja kuivuusriskien hallintaa sekä edistää maaperän hiilensidontaa. Vesivarojen kestävä käyttö ja hoito ovat siis meidän kaikkien yhteinen tavoite, Verta jatkaa.

Uusi strategia esittelee lyhyesti toimintaympäristön keskeiset muutostekijät sekä vision: puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Visiota toteutetaan neljän päämäärän ja niihin koottujen toimintalinjojen kautta. Strategia on valmisteltu yhteistyössä hallinnonalan kanssa ja valmistelussa on huomioitu sidosryhmien näkemykset. Strategia oli lausuntokierroksella loppusyksystä 2021, ja siihen jätettiin 22 lausuntoa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä julkaisi strategian YK:n kansainvälisenä vesipäivänä 22.3.2022 Vesiyhdistyksen seminaarissa.

Vesitalousstrategia 2030

Lisätiedot maa- ja metsätalousministeriöstä:

Olli-Matti Verta, vesitalousjohtaja
p. +358 295 162 123
olli-matti.verta(at)gov.fi