Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022–2027

Turun rannikkoalue on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2018) nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi, johon on laadittu ensimmäinen meritulvariskien hallintasuunnitelma kuusivuotiskaudelle 2016–2021. Tuolloin samaan hallintasuunnitelma-alueeseen kuuluivat myös Raisio, Naantali ja Rauma, mutta vuonna 2018 tehdyssä toisessa tulvariskien alustavassa arvioinnissa todettiin, etteivät ne täytä merkittävän tulvariskialueen kriteerejä. Turun rannikon osalta suunnitelma on päivitetty ja uusi suunnitelma on vuosille 2022–2027. Suunnitelmaa on valmisteltu Turun rannikon tulvaryhmässä. Hallintasuunnitelmassa on esitetty alueen tulvariskien hallinnalle 11 tavoitetta ja 12 erilaista toimenpidettä. 

Turun rannikkoa ehdotettiin merkittäväksi tulvariskialueeksi monien osatekijöiden vuoksi. Sataman alueella on ollut merivesitulvista aiheutunut vahinkoja ja ”läheltä piti”- tilanteita useaan kertaa viime vuosikymmeninä. Tulvariskialueella asuu melko vähän ihmisiä, mutta alueella on lukuisten satamatoimintoihin liittyvien rakennusten lisäksi hotellirakennus. Ympäristölupavelvollisia kohteita on tulva-alueella noin 30 kpl. Lisäksi tieyhteyksiä jää tulvan alle Sataman lähialueella ja Hirvensalossa vaikeuttaen pelastustoimintaa. Turun satama-alueelle ollaan sijoittamassa lähivuosina uusia merkittäviä satamarakenteita, mm. uusi matkustajaterminaali. Myös Hirvensaloon on kaavoitettu uutta asutusta tulvariskialueelle.  

Suurimpia riskejä taloudellisesti ja ympäristöllisesti alueella aiheuttavat satamatoiminnot. Ilmastonmuutoksen on arvioitu kasvattavan meritulvariskejä myös Lounais-Suomessa, joten varautuminen tämänhetkiseen erittäin harvinaiseen meritulvatilanteeseen on perusteltua. 

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on asetettu yhteensä 11 tavoitetta neljään eri kategoriaan seuraavasti: 

Tavoitteet ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyen

 • Harvinaisen tulvan (1/100 v toistuva) peittämällä alueella sijaitseva vakituinen asutus on suojeltavissa tulvilta tai tulviin on varauduttu siten, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu 
 • Erittäin harvinaisen tulvan (harvinaisempi kuin 1/250 v toistuva) peittämällä alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet on suojattu ja evakuointiyhteydet varmistettu 

Tavoitteet välttämättömyyspalveluihin liittyen

 • Sähkön-, lämmön- ja vesihuolto ei keskeydy kohtuuttoman pitkäksi aikaa erittäin harvinaisella tulvalla 
 • Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla 
 • Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja huoltovarmuutta turvaava toiminta ei häiriinny erittäin harvinaisella tulvalla 
 • Ei muodostu uusia riskikohteita 

Tavoitteet ympäristöön ja kulttuuriperintöön liittyen

 • Erittäin harvinaisestakaan tulvasta ei aiheudu palautumatonta ja korjaamatonta vahingollista seurausta ympäristölle ja kulttuuriperinnölle 

Tavoitteet viranomaistoimintaan ja kansalaistoimintaan liittyen

 • Alueiden käytön suunnittelulla ja kaavoituksella vähennetään meri- ja hulevesitulvariskejä 
 • Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja muille tulvatilannetoimijoille 
 • Tulvaosaamisen jatkuvuus on varmistettu ja yhteistyö on sujuvaa keskeisten toimijoiden osalta 
 • Tulvavaara-alueella asuvat ja asioivat ihmiset ja yritykset ovat tietoisia tulvavaarasta ja sen todennäköisyydestä ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvatilanteeseen omatoimisesti 

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on luokiteltu toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi neljään eri kategoriaan seuraavasti: 

 • Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet  
 • Valmiustoimet  
 • Tulvasuojelutoimenpiteet 
 • Toimenpiteet tulvavaara- ja tulvatilanteessa  

Turun rannikon tulvariskialueella ovat tulvariskiä vähentävät toimenpiteet erittäin tärkeässä roolissa eli riskikohteiden kuten kriittisimpien satamatoimintojen uudelleensijoittelu ja korottaminen sekä alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien huomioiminen kriittisillä alueilla. Nämä toimenpiteet liittyvät vahvasti satama-alueen lähivuosien kehittämiseen ja muihin kaavoitusprosesseihin tulvariskialueella. 

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 16.12.2021. Varsinais-Suomen ELY-keskus kuuluttaa hyväksymisestä 21.12.2021 vesistöalueen kunnissa ja toimittaa tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu.

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027 (pdf)

Turun rannikkoalueen tulvariskikartat eri toistuvuuksilla (pdf)

Turun rannikkoalueen ympäristöselostus (pdf)

Vesisanasto

Maa- ja metsätalousministeriön päätös (mmm.fi)

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista

Väestöllä ja sidosryhmillä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen sisällöstä, mm. tavoitteista, toimenpiteistä, toimeenpanosta. Lisäksi on voinut antaa palautetta suunnitelman osana esitetystä ympäristöselostuksesta. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä kunkin vesistöalueen kunnissa ja palautetta on voinut antaa myös sähköisesti.

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on päivitetty vuosille 2022–2027. Ehdotus hallintasuunnitelmaksi oli kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Samaan aikaan pyydettiin lausunnot asianomaisilta viranomaisilta (9 taholta). Kuulemisena aikana saatiin 8 lausuntoa. Suunnitelmaehdotukseen tehtiin tarkennuksia ja lisäyksiä kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta. 

Ehdotus Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2021 oli kuultavana 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan pyydettiin lausunnot asianomaisilta viranomaisiltaKuulemisena aikana saatiin 8 lausuntoa. Suunnitelmaehdotukseen tehtiin joitakin tarkennuksia ja lisäyksiä kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta.