Tulvariskien aluesivut

Tulvat Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen vähäjärvisillä vesistöalueilla esiintyy suurimmat tulvat yleensä keväällä lumen sulamisen ja paikoin jääpatojen johdosta tai loppusyksyllä ja talvella runsaiden vesisateiden vuoksi. Lisäksi Saaristomeren rannikkoalueella voi esiintyä myrskyjen yhteydessä merenpinnan noususta aiheutuvia tulvia.  

Turun rannikolla, joka on Varsinais-Suomen ainoa merkittävä tulvariskialue, pahimmat vahinkoa aiheuttavat meritulvatilanteet painottuvat nykyisin pääasiassa syksyyn ja alkutalveen, jolloin Itämeren vedenkorkeus voi pitkään jatkuneiden lounaistuulten johdosta olla korkealla ja myrsky nostaa meriveden tulvakorkeuteen rannikolla.  

Vuonna 1975 syyskuussa merivesi nousi eteläisellä rannikolla toista metriä normaalia ylemmäs. Vahinkoja syntyi veneille niiden täyttyessä ja kiinnitysköysien katkeillessa. Joulukuussa 1986 merivesi nousi tulvakorkeuksiin pitkin rannikkoa. Turussa merivedenkorkeudeksi mitattiin 121 cm teoreettisesta keskivedestä. Turun satamassa vesi nousi satamalaitureille ja satamahotelli oli veden saartama. Helmikuussa 1990 oli vuosisadan syvin matalapaine ja merivedenkorkeus nousi lounaisrannikolla paikasta riippuen noin 100-130 cm. Tammikuussa 1995 merivedenkorkeus Turun satamassa nousi maksimissaan tasoon +127 cm, mistä aiheutui vesivaurioita kiinteistöille ja muutaman auton kastuminen. 

Tammikuussa 2005 Turussa meriveden mitattiin nousseen Turun satamassa maksimissaan tasoon +137 cm teoreettisesta keskivedestä, mikä on mittaushistorian ennätys Turussa.  Tulvasta aiheutui tuolloin pahoja vesivaurioita sataman kiinteistöille ja noin 200 auton kastuminen piloille. 

Tammikuussa 2007 vesi nousi lounaisrannikolla yli metrin normaalitasosta ollen Turun Satamassa maksimissaan + 116 cm. Tapaus aiheutti vähäisiä vahinkoja kiinteistöille ja muutaman auton kastumisen.  

Helmikuussa 2020 merivesi nousi koko talven jatkuneen matalapaineen ja myrskyn seurauksena Selkämeren rannikolla mittaushistorian ennätykseen ja Turun Satamassakin tasoon +115 cm. 

Suurimmat tulvariskit Varsinais-Suomessa ovat Turun rannikon merkittävällä tulvariskialueella, jolla sijaitsee mm. laajasti satamatoimintoja ja jossa tulvat voivat aiheuttaa vahinkoja lisäksi yhdyskuntatekniikalle, taloudelliselle toiminnalle, tiestölle ja ympäristölle.  

Muita alemman kategorian tulvariskialueita Varsinais-Suomessa ovat Salo ja Perniö, joissa vahinkoa aiheuttavat tulvat syntyvät sateiden ja/tai lumen sulamisen aiheuttamasta virtaaman ja vedenkorkeuden kasvusta sekä jääpadoista.  

Turun rannikolle laaditussa tulvariskien hallintasuunnitelmassa liitteineen on esitetty kuvausta alueella tulvariskien hallitsemiseksi tehtävistä toimenpiteistä.

Tulvariskien alustavat arvioinnit

Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistetaan tulvien aiheuttamia riskejä mm. asutukselle, yhteiskunnan toiminnoille, liikenteelle, ympäristölle ja kulttuuriperinnölle. Arviointi tehdään kaikille vesistö- ja rannikkoalueille ja arvioinnin perusteella nimetään merkittävät tulvariskialueet. Ensimmäiset alustavat arvioinnit on tehty vuonna 2011 ja ne on tarkistettu vuonna 2018. Arvioinnit tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2024. 

Tähän kohtaan linkitetään myöhemmässä vaiheessa arviointidokumentit Vesi.fi-aineistopankista.

Kuuleminen tulvariskien alustavasta arvioinnista

Väestöllä ja sidosryhmillä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi. Samassa yhteydessä on saanut esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Saadut palautteet on otettu huomioon merkittävien tulvariskialueiden nimeämisessä ja tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelussa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tarkistanut vuonna 2018 ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tehdyt tulvariskien alustavat arvioinnit toimialueellaan. Arviointiaineistot olivat kuultavana 9.4.-9.7.2018. Samaan aikaan pyydettiin myös lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Varsinais-Suomen osalta saatiin 5 lausuntoa. Arvioinnin tausta-asiakirjoihin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ehdotukseen Varsinais-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi ei ollut tarvetta tehdä muutoksia kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta. 

Merkittäväksi tulvariskialueeksi ehdotettiin nimettäväksi Turun rannikko, joka oli nimetty merkittäviksi jo vuoden 2011 arvioinnissa. Varsinais-Suomen alueella merkittävien tulvariskikohteiden joukosta poistui Salon kaupunki valmistuneen tulvasuojeluhankkeen vuoksi sekä Raision ja Naantalin merivesitulvakohteet tarkentuneiden tulvakarttojen ja vahinkoarvioiden vuoksi. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet tarkistetun ehdotuksen mukaisesti. 

  • Tarkistettu ehdotus 2018 
  • Kuulemispalautteet ja vastine 

Aluekohtaiset aineistot

Tähän kohtaan linkitetään myöhemmässä vaiheessa aluekohtaiset aineistot Vesi.fi-aineistopankista.

 

Syventävät sisällöt

Viranomaisten valmiustoimet ja toiminta tulvatilanteessa

Eri viranomaisilla ja muilla julkisilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa tulviin valmistautumisessa ja tulvatilanteessa.

Tulvariskilainsäädäntö

Tulvariskien hallintaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on vähentää tulvariskejä ja -haittoja sekä parantaa varautumista tulviin.

Tulvariskien hallinta

Tulvariskien hallinta kattaa kaikki ne eri vaiheiden toimet, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä sekä estää tai vähentää tulvista koituvia vahinkoja.