Tulvariskien aluesivut

Tulvat Kainuussa

Kainuussa ei ole merkittäviä tulvariskialueita. Kainuussa esiintyy harvoin tulvia johtuen säännösteltyjen järvien suuresta määrästä ja jokivesistöjen vähäisyydestä. Kainuun alueella lähes kaikki suurimmat järvet ovat säännösteltyjä lukuun ottamatta Kuhmossa sijaitsevia Lentuaa ja Lammasjärveä. Säännöstelyllä on voimatuotannon lisäksi myös tulviin ennalta ehkäisevä vaikutus. Järvialtaat tasaavat vedenkorkeuden vaihteluita. Suuret vedenkorkeudet ovat yleensä seurausta pitkään jatkuneesta runsassateisesta ajanjaksosta. Tällöin tulvat voivat esiintyä laaja-alaisesti ja myös kestää pitkään.  

Lumien sulaminen alkaa keväällä yleensä huhtikuun alkupuolella, jolloin vedenkorkeudet alkavat nousta. Kevättulvat ovat yleensä korkeimmillaan toukokuussa. Talvitulvia voi esiintyä, mikäli talvi on sateinen ja leuto sää sulattaa lumia kesken talvikauden. Myös hyyteen muodostuminen virtavesissä voi aiheuttaa talvitulvia. Kesällä ja syksyllä tulvia voi ilmetä pitkään jatkuvien ja voimakkaiden sateiden seurauksena. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän talvitulvia, kun taas kevättulvat esiintyvät entistä harvemmin.

Oulujoen vesistöalueenyläosat, Hyrynsalmen ja Sotkamon reittien järvet ovat pääsääntöisesti jyrkkärantaisia ja maasto on muodoltaan sellaista, ettei tulvaveden nousu aiheuta kovinkaan suuria vahinkoja. Oulujärvellä on kuitenkin joitakin alavampia alueita, joissa voi aiheutua vahinkoa rakennuksille harvinaisempientulvien sattuessa. Oulujoen vesistössä tulvat ajoittuvat kevääseen muilla alueilla paitsi Oulujärvellä ja Oulujoella, joilla suurin tulva ajoittuu loppukesään ja alkusyksyyn. 

Vuosien 2015 ja 2020 loppuvuodesta oli vedenkorkeudet poikkeuksellisen korkealla, jolloin Oulujärvelle on jouduttu hakemaan lupaa poiketa säännöstelyluvan juoksutus- ja vedenkorkeusmääräyksistä. Vuonna 2012 loppukesästä oli Oulujoen vesistöalueella vedenkorkeudet niin säännöstellyillä kuin luonnontilaisillakin järvillä.

Kainuussa ei ole nimetty merkittäviä tulvariskialueita. Kuhmon Lammasjärvi on tunnistettu muiksi tulvariskialueiksi. Tulva voi aiheuttaa uhkaa mm. asuinrakennuksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. Muuallakin Kainuussa voi syntyä tulvavahinkoja.

Oulujoenvesistöalueen tulvantorjunnasta huolehditaan vuonna 2008 valmistuneen Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. Viranomaiset, alueen kunnat ja säännöstelystä vastaavat voimayhtiöt seuraavat tulvatilanteen kehittymistä ja kokoontuvat tulvauhan kasvaessa tulvakokouksiin. Kokouksissa sovitaan toimenpisteistä, kuten tulva-aikaisista juoksutuksista ja säännöstelyistä sekä tulvaviestinnästä. Oikean aikaisilla ja riittävillä juoksutuksilla voidaan merkittävästi vaikuttaa tulvan suuruuteen säännöstellyillä järvillä.  

Luonnontiaisen Lammasjärven tulvasuojelun osalta varaudutaan paikallisesti tulvantorjuntatoimenpiteillä ja tilapäisillä tulvasuojelurakenteilla. 

Tulvasuojelua ja muita tulvariskien hallintaa parantavia toimenpiteitä tuetaan valtion avustuksilla, joita voi hakea Kainuun ELY-keskukselta. 

Lisätietoa avustusten hakemisesta löytyy ELY-keskuksen sivuilta: Valtion avustukset 

Tulvariskien alustavat arvioinnit

Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistetaan tulvien aiheuttamia riskejä mm. asutukselle, yhteiskunnan toiminnoille, liikenteelle, ympäristölle ja kulttuuriperinnölle. Arviointi tehdään kaikille vesistö- ja rannikkoalueille ja arvioinnin perusteella nimetään merkittävät tulvariskialueet. Ensimmäiset alustavat arvioinnit on tehty vuonna 2011 ja ne on tarkistettu vuonna 2018. Arvioinnit tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2024. 

Tähän kohtaan linkitetään myöhemmässä vaiheessa arviointidokumentit Vesi.fi-aineistopankista.

Tarkistetut alustavat arvioinnit:

Kuuleminen tulvariskien alustavasta arvioinnista

Väestöllä ja sidosryhmillä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi. Samassa yhteydessä on saanut esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Saadut palautteet on otettu huomioon merkittävien tulvariskialueiden nimeämisessä ja tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelussa. 

Kainuun ELY-keskus on tarkistanut vuonna 2011 tehdyt tulvariskien alustavat arvioinnit toimialueellaan. Arviointiaineistot olivat kuultavana 9.4.-9.7.2018. Samaan aikaan pyydettiin myös lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Kainuun alueelta saatiin 1 lausunto. Muita kannanottoja tai mielipiteitä ei saatu. Lausuntojen perusteella ei ole tarpeen muuttaa ehdotusta Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi. 

Kainuun ELY-keskus ei esittänyt muutoksia vuonna 2011 tehtyyn päätökseen, jossa ei nimetty merkittäviä tulvariskialueita Kainuun maakunnan alueelle. Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistettiin Kuhmon Lammasjärvi, jolla vesistötulvasta ei arvioida aiheutuvan merkittäviksi katsottavia vahingollisia seurauksia, mutta jolle tulvariskien hallintaa koskevat selvitys- ja suunnittelutyöt olisivat kuitenkin huomionarvoisia.  

  • Ehdotus Kainuun maakunnan tulvariskialueiksi

Syventävät sisällöt

Viranomaisten valmiustoimet ja toiminta tulvatilanteessa

Eri viranomaisilla ja muilla julkisilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa tulviin valmistautumisessa ja tulvatilanteessa.

Tulvariskilainsäädäntö

Tulvariskien hallintaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on vähentää tulvariskejä ja -haittoja sekä parantaa varautumista tulviin.

Tulvariskien hallinta

Tulvariskien hallinta kattaa kaikki ne eri vaiheiden toimet, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä sekä estää tai vähentää tulvista koituvia vahinkoja.