Tulvariskien aluesivut

Tulvat Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan maakunta on Suomen valtion itsehallintoalue jolla on oma lainsäädäntö muun muassa vesialueita koskien. Maakuntahallinto vastaa kaikista itsehallintolain mukaisista hallinnollisista tehtävistä valtion sijaan. Siten maakuntahallinto hoitaa hallinnollisia tehtäviä, jotka Manner-Suomessa kuuluvat valtioneuvostolle ja ministeriöille, maakunnille sekä muille keskeisille virastoille. Näin ollen Ahvenanmaan maakuntahallinto vastaa kaikista tulvadirektiivin mukaisista vaiheista kaikkien tulvatyyppien osalta omalla alueellaan.

Lisätietoja: https://www.regeringen.ax/miljo-natur/klimat

Syventävät sisällöt

Viranomaisten valmiustoimet ja toiminta tulvatilanteessa

Eri viranomaisilla ja muilla julkisilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa tulviin valmistautumisessa ja tulvatilanteessa.

Tulvariskilainsäädäntö

Tulvariskien hallintaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on vähentää tulvariskejä ja -haittoja sekä parantaa varautumista tulviin.

Tulvariskien hallinta

Tulvariskien hallinta kattaa kaikki ne eri vaiheiden toimet, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä sekä estää tai vähentää tulvista koituvia vahinkoja.