Julkaistu: 8.11.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tukea vesistöjen kunnostukseen ELY-keskukselta

Vesien- ja merenhoidon avustukset haettavina 30.11.2021 mennessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Tuemme hankkeita, jotka edistävät vesistön monipuolista ja kestävää käyttöä, vesistön hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä vesiluonnon monimuotoisuutta.

Kunnostustukea myönnetään hakemusten mukaan

Vesien- ja merenhoidon avustukset on tarkoitettu sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka edistävät vesistön monipuolista ja kestävää käyttöä, vesistön hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä vesiluonnon monimuotoisuutta. ELY:n avustusosuus on lähtökohtaisesti 50 %.

Ensisijaisia avustuskohteita ovat yli 50 ha suuruiset, ns. VPD-vesimuodostumat, joiden ekologinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi ja joiden kunnostustarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa. Lisäksi on toivottavaa, että hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, hankkeen omarahoitusosuus on varmistettu ja hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa. Voit tarkistaa oman kotivesistösi tilan Vesikartasta.

Rahoitettavilla hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, minkä varmistamiseksi halutaan avustaa erityisesti laajempia hankekokonaisuuksia ja useiden toimijoiden yhteistyötä. Rahoitusta myönnetään sen mukaan, paljonko kysyntää avustuksille alueella on, joten toivomme tietenkin paljon hakemuksia.

Esimerkkejä vuonna 2021 avustetuista kunnostushankkeista

Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostus, Parikkala (2021-2023)

Simpelejärven Lahdenpohja on luokiteltu viimeisimmässä vesien tila-arviossa välttävään tilaan. Järven suurimpina kuormittajina on maa- ja metsätalous. Tuetun hankkeen tavoitteina on vaikuttaa kuormitustason hallintaan ja lisätä mahdollisuuksia Lahdenpohjan ja viereisen Akonpohjanlahden virkistyskäyttöön. Kunnostukset vaikuttavat näihin vesistöihin niin, että niiden ekologinen tila paranee. Samalla saadaan käyttökokemuksia tehokkaista vesiensuojelun keinoista ja lisätään tietoa vesiensuojelusta alueella. Toimenpiteitä tehdään ravinne- ja vesitalouden hallitsemiseksi Lahdenpohjaa ja Akonpohjanlahtea kuormittavilla maa-alueilla, keinoina esimerkiksi esimerkiksi kosteikkojen perustaminen, laskeutusaltaat tai muut sopivat ratkaisut. Hankkeessa hyödynnetään ja jatkojalostetaan myös aiempien hankkeiden, erityisesti Pien-Saimaan PISARA ja PISKU -hankkeiden tuloksia.

Kustannukset: 554 980 euroa (avustuksen osuus 277 490 josta 61 690 € vuodelle 2021)
Rahoituksen hakija: Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry.

Urpalonjärven kunnostussuunnittelu, Luumäki (2021)

Luumäellä sijaitseva Urpalonjärvi on luokiteltu tyydyttävään tilaan. Vuonna 2021 tehtyyn järven kunnostuksen esiselvityshankkeeseen on sisältynyt ojavesinäytteenottoa järveen laskevilla ojilla sekä koekelastusta järven kalastorakenteen selvittämiseksi. Lisäksi tehdään sidosryhmäkysely paikallisille, jossa kysytään toiveita ja tavoitteita järven tilan parantamiseksi. Jo saatujen tulosten mukaan tärkeimpiä toimia järven tilan parantamiseksi olisi valuma-alueelta tulevan kuormituksen hillintä sekä särkikalavaltaisen kalastorakenteen parantaminen. Jatkohankkeessa on tarkoitus edetä näihin käytännön toimiin ja tavoitteena on järven saattaminen hyvään tilaan tulevien vuosien aikana.

Kustannukset: 13 916 euroa (avustuksen osuus 6150 €)
Rahoituksen hakija: Askolan osakaskunta.

Porolahden kunnostussuunnittelu, Virolahti (2021)

Virolahdella sijaitseva Porolahti on osa tyydyttävään tilaan luokiteltua Virolahden sisäsaaristo -vesimuodostumaa. Avustetussa hankkeessa on lahdelle tehty kunnostussuunnitelma ja kartoitettu tärkeimmät uhanalaiset lajit. Kunnostussuunnitelman tietojen perusteella tehdään lahden ekologista tilaa parantavia toimia, kuten lisätään vesilinnuille soveltuvaa elinympäristöä ranta- ja vesialueilla tapahtuvalla vesikasvien niitolla ja parantamalla esim. hauen poikastuotantoa särkikalavaltaisuudesta kärsivällä alueella. Suunnittelun aikana on myös otettu vesinäytteitä mahdollisia jatkossa toteutettavia valuma-aluetoimia silmällä pitäen.

Kustannukset: 18 600 euroa (avustuksen osuus 9300 €)
Rahoituksen hakija: Ala-Pihlajan osakaskunta.

Miten haen avustusta vesistökunnostuksiin?

Hakeminen tapahtuu kätevimmin sähköisen asioinnin kautta, joka löytyy osoitteesta: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin Samasta osoitteesta löytyy myös ohjeita avustuksen hakuun. Jos kaipaat lisätietoa, sopisiko juuri sinun ideoimasi vesistökunnostushanke avustettavaksi, niin ota rohkeasti yhteyttä ELY:n asiantuntijaan!

Avustusta vesistökunnostuksiin voivat hakea ensisijaisesti yhdistykset kuten vesialueen osakaskunnat sekä kunnat. Hakuaika on tänä vuonna 18.10 – 30.11.2021

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus:

  • Ville Räihä P. 0295 029 226
  • Antti Haapala 0295 029 103

Linkkejä hakemisen tueksi:

Hauen ja vesilintujen lisääntymisalueeksi kunnostettua ruovikkoa Valkealan Haukkajärvellä syksyllä 2021. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.