Tietosuojailmoitus

Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 13 ja 14 artiklat

22.2.2019

Tietosuojailmoitus vesi.fi-verkkopalvelun käyttäjätestaukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (Syke).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Latokartanonkaari 11

00790 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi

Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.ymparisto.fi

Puh. 0295 252 001

 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Käsittelyn peruste / Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat vesi.fi-verkkopalvelun kehittämiseen osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet.

Käytämme henkilötietoja vesi.fi-verkkopalvelun käyttäjätestauksen organisointiin.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot on luovuttanut rekisteröity henkilö.

Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisteröityihin tietoihin on pääsy ainoastaan Syken vesi.fi-palvelun kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä. Palvelun tarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa Syken sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Tietoja ei luovuteta muille toimijoille tai muihin käyttötarkoituksiin kuin mitä edellä on mainittu

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (Syke) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta Syke voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan kalenterivuoden päätteeksi.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme.

Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Sinulla on myös oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.