Säännöstely

Kemijoen vesistöalue

Kemijoen vesistöalue on Lapin suurin ja koko Suomen toiseksi suurin vesistöalue. Vesistöalue peittää noin 50 prosenttia Lapin maakunnan pinta-alasta. Vesistöalueen pääjoki on Itä-Lapista alkunsa saava Kemijoki, joka on Suomen suurin ja pisin joki. Kemijoen latvahaarat – Kitinen, Luirojoki ja Ylä-Kemijoki – yhtyvät Kemijokeen Pelkosenniemen pohjoispuolella. Pelkosenniemeltä Kemijoki laskee Kemijärven kautta Rovaniemelle, jonka alueella siihen yhtyy Kemijoen suurin sivujoki Ounasjoki. Kemijoki laskee Perämereen Kemin kaupungin kohdalla.

Kemijoen vesistö on säännöstelty lukuun ottamatta Ounasjokea ja Ylä-Kemijokea, joissa vesivoimalaitosten rakentaminen on kielletty. Ylä-Kemijoki on suojeltu koskiensuojelulailla, joka tuli voimaan 1987. Ounasjoki sekä Ounasjokeen laskevat sivujoet, on suojeltu erityissuojelulailla, joka säädettiin 1983 perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Kemijoen vesistöalueen säännöstely

Kemijoen vesistöalueen rakennettujen jokien yhteispituus on noin 650 km. Kemijoen pääuoma otettiin voimatalouskäyttöön vuonna 1948, jolloin rakennettiin Isohaaran voimalaitos Kemiin. Kemijoen pääuomaan on rakennettu yhteensä kahdeksan voimalaitosta Pelkosenniemen ja Perämeren väliseen jokiuomaan. Näistä ylin on Kemijärven Seitakorvan voimalaitos, joka rakennettiin vuonna 1963 Kemijärven säännöstelyä varten.

Vesivoimatuotannon tehostamiseksi Kemijoen sivujoen Kitisen latvoille rakennettiin vuonna 1970 Porttipahdan tekoallas ja vuonna 1967 Luirojoen latvoille Lokan tekoallas. Tekojärvien väliin on rakennettu Vuotson kanava, jonka kautta suurin osa Lokan tekojärven vedestä johdetaan Kitisen kautta Kemijokeen. Kitiseen on rakennettu yhteensä seitsemän voimalaitosta.

Kaikkiaan vesistöalueella on yhteensä 16 voimataloutta varten säännösteltyä järveä. Kemijärven ja Rovaniemen välisellä Kemijoen osalla säännösteltyjä sivuvesistöjä ovat Raudanjoen, Vanttausjoen, Kaihuanjoen ja Juotasjoen vesistöt. Raudanjoen vesistössä Permantokosken voimalaitoksella säännöstellään Olkkajärveä. Kaihuajoen ja Vanttausjoen vesistöissä merkittävimmät säännöstellyt järvet ovat Iso-Kaihua, Iso-Kaarni, Pikku-Kaarni ja Vanttausjärvi. Vanttausjoen vesistön vedet virtaavat kanavan kautta Kaihuanjoen vesistön Iso-Kaihuaan ja siitä Kaihuan voimalaitoksen kautta Kemijokeen. Juotasjoen vesistössä säännöstellään Näskäjärveä, Paattinkijärveä, Juotasjärveä ja sen jatkeeksi rakennettua Juottaan tekoallasta. Kemijärveen laskevan Jumiskojoen vesistöalueella merkittävämmät säännöstellyt järvet ovat Ala-Suolijärvi, Yli-Suolijärvi ja Isojärvi.

Kemijoen vesistöalueen säännösteltyjä järviä on mahdollista tarkastella kartalla.

Vesireittikohtaiset säännöstelyn kuvaukset

Alla löytyy säännöstelyyn liittyvää tietoa vesistöalueen eri osista.

Lokan säännöstely aloitettiin vuonna 1967 ja Porttipahdan vuonna 1970. Vuotson kanava valmistui vuonna 1981, minkä jälkeen Lokan vedet on juoksutettu kanavan kautta Porttipahtaan ja siitä edelleen Kitiseen. Lokka ja Porttipahta ovat ylivuotisia tekoaltaita, ja altaiden vedenkorkeus on hyvin riippuvainen kulloisestakin vesivuodesta. Vedenkorkeudet altailla voivat eri vuosina vaihdella suurestikin. Tekojärviä juoksutetaan yleensä huhtikuun loppupuolelle saakka, jonka jälkeen juoksutukset ovat vähäisiä tai Porttipahdan pato pidetään kokonaan kiinni ja tulvavedet kerätään tekoaltaisiin. Kesäaikana juoksutuksia oli aikaisemmin harvakseltaan. Juoksutukset aloitetaan uudelleen elokuun ja marraskuun välisenä aikana. Nykyisin vettä juoksutetaan aiempaa useammin myös kesällä, sähkömarkkinoiden tarpeen mukaan.

Kitisen rakentaminen saatettiin loppuun vuonna 2002, kun viimeinen Kitisen voimalaitoksista, Kelukoski, valmistui. Kitisen täysi porrastus on mahdollistanut joella tehokkaan juoksutuksen. Myös tällä on vaikutusta Lokan ja Porttipahdan voimakkaampaan säännöstelyyn.

Kemijärveä säännöstellään voimatalouden, osin myös tulvasuojelun tarpeisiin. Järveä säännöstelevä Seitakorvan voimalaitos rakennettiin vuonna 1963 ja säännöstely alkoi vuonna 1965. Säännöstelyn alussa avovesikauden keskivedenkorkeutta nostettiin kaksi metriä ja laajoja alueita padottiin ja pengerrettiin. Säännöstely on ollut voimaperäistä; Kemijärvi on Suomen voimakkaimmin säännöstelty luonnonjärvi.

Kemijärvi on vuosisäännöstelyallas, joka tyhjennetään aina ennen kevättulvaa ja järven täyttö suoritetaan lupaehtoja ja seuraavia tavoitteita noudattaen:

  1. Optimaalinen energiataloudellisuus: tavoitteena on tuotetun energian arvon maksimoiminen pitkällä aikavälillä.
  2. Tulvariskit: minimoidaan tulvariski Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Tulvariskillä tarkoitetaan riskiä, että tulvista aiheutuisi taloudellisia vahinkoja. Koska Rovaniemen suojelu lisää riskiä Kemijärvellä, on kokonaisriski minimoitava.
  3. Ympäristönäkökohdat: vedenpinta pyritään nostamaan mahdollisimman nopeasti.

Vuonna 1954 valmistuneen Jumiskon voimalaitoksen tehtävänä on toimia yhteistyössä Isohaaran voimalaitoksen kanssa siten, että laitosten yhteensä tuottaman energian arvo saadaan mahdollisimman korkeaksi. Voimalaitos on rakennettu kallion sisään ja vesi voimalaitokselle johdetaan Ala-Askanjärvestä alkavan kalliotunnelin kautta. Ala-Askanjärveen vesi virtaa Ala-Suolijärven, Niemijärven, Vierusjärven ja Irnijärven kautta. Veden virtaus Ala-Suolijärvestä Jumiskonjokeen ja Vierusjärvestä Vierusjokeen on estetty padolla.

Yli-Suolijärven vedet virtaavat Luksuan padon kautta Ala-Suolijärveen. Korkeussuhteiltaan alempana olevasta Isojärvestä vedet johdetaan kanavan ja pumppaamon kautta Ala-Suolijärveen. Luonnontilaisena vedet virtasivat Ala-Suolijärvestä Jumiskonjokeen, Isojärvestä Köykenöjoen kautta Jumiskonjokeen, Niemijärvestä, Irnijärvestä ja Vierusjärvestä Vierusjoen kautta Jumiskonjokeen ja Ala-Askanjärvestä Askanjoen kautta Kemijärveen.

Ennen säännöstelyä Juotasjoki alkoi Juotasjärvestä ja päättyi Kemijokeen. Säännöstelyhankkeen toteutuessa Juotasjoki jäi lähes kokonaisuudessaan Juottaan tekojärven alle. Juottaan tekojärvi on muodostunut Juotasjärvestä ja siihen liitetystä tekojärviosasta. Tekojärven puolella säännöstelyväli on 8,5 m ja Juotasjärven puolella 4,0 m. Niiden välissä on luonnollinen pohjakannas, joka estää Juotasjärven pinnan laskemisen alemmas.

Juottaan tekojärven alapuolella Juotaskönkäässä sijaitsee Juotaskosken voimalaitos, jonka putouskorkeus on 24 m. Juotasjoen säännöstely on aloitettu vuonna 1958.

Ylempänä vesistössä säännösteltyjä järviä ovat Paattinkijärvi ja Näskäjärvi. Paattinkijärven säännöstely on aloitettu vuonna 1965 ja Näskäjärven säännöstely vuonna 1961. Näskä- ja Paattinkijärvillä on nostettu Juotasjärven säännöstelyastetta.

Ennen säännöstelyä Vanttausjoki alkoi Vanttausjärvestä ja laski Alajärven ja Alalammen kautta Kemijokeen Vanttauskosken kohdalla. Säännöstelyhankkeessa Alalammen luusuaan rakennettiin pato ja Vanttausjoen vedet johdetaan pääosin noin 9 km pitkän kanavan kautta Iso-Kaihuajärveen ja Kaihuan voimalaitokseen. Vanttausjoen vesistön säännöstely on aloitettu vuonna 1972.

Saukkojärven, Pikku-Kaarnin, Iso-Kaarnin ja Iso-Kaihuan säännöstely on aloitettu vuonna 1958. Saukkojärvi on luonnontilassa kuulunut Vanttausjoen vesistöön, mutta säännöstelyhankkeessa sen vedet on käännetty virtaamaan Kaihuanjoen vesistöön. Iso-Kaarnin alapuolella on Kaarnin putkivoimalaitos, jonka putouskorkeus on 18 m. Iso-Kaihuan alapuolella on Kaihua I ja Kaihua II voimalaitokset, joiden putouskorkeus on 46 m.

Raudanjoen vesistön suurin järvi on Olkkajärvi, jonka säännöstely on aloitettu vuonna 1963. Permantokosken voimalaitos sijaitsee n. 2,7 km Olkkajärven luusuasta alavirtaan. Voimalaitoksen putouskorkeus on 24 m. Raudanjoen suuosaan on rakennettu pohjapato, jolla vähennetään Permantokosken lyhytaikaissäännöstelyn aiheuttamia haittoja Permantokosken alapuolisella alueella.

Säännöstelyn kehittäminen

Kemijoen vesistöalueella on laadittu säännöstelyn kehittämisselvitykset Kemijärvelle, Lokalle ja Porttipahdalle. Jumiskonjoen säännöstelykokonaisuuden kehittämisselvityksen laatiminen on käynnissä. Vuonna 2022 aloitetaan säännöstelyn kehittämisselvityksen laadinta Kaihuanjoen ja Vanttausjoen säännöstelykokonaisuudelle.

Lisätietoja: