Vesistökunnostuksen suunnittelu

Vesistökunnostuksen suunnittelu

 1. Kuka voi kunnostaa?

  Kuka voi kunnostaa?

  Laajoissa kunnostuksissa ensimmäinen askel on käynnistää paikallinen yhteistyö. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat vesialueen omistajat, lähistöllä asuvat vakituiset asukkaat, mökkiläiset, kalastajat, kalatalousalueet ja ELY-keskus.

  Osakaskunnalle kuuluu kalastuslain mukaan kalastuksen harjoittaminen ja kalakannan hoito. Osakaskunta on keskeinen taho kunnostushankkeissa: se voi päättää lupien hakemisesta kunnostustoimille tai myöntää luvan hoitokalastuksiin.

  Kunnostushanketta voi lähteä viemään eteenpäin osakaskunnan tai esimerkiksi kylätoimikunnan voimin. Jos osapuolia on paljon – alueella on useita osakaskuntia, paljon jakamattomia vesialueita tai suuri joukko aktiivisia osallistujia –, kannattaa toiminta aloittaa perustamalla vesistölle oma suojelu- tai hoitoyhdistys. Yhdistys voi pitää yhteyttä viranomaisiin ja hakea rahoitusta kunnostukselle.

  Etenkin laajoissa kunnostushankkeissa kannattaa jo alkuvaiheessa perustaa ryhmä, johon kuuluu esimerkiksi osakaskuntien, suojelu- tai hoitoyhdistyksen ja kunnan edustajia sekä muita paikkakuntalaisia ja ELY-keskus.

  Rannan siistimistä ja pieniä niittoja voi tehdä kuka tahansa omalla tontillaan. Naapurin suostumus on syytä pyytää esimerkiksi tonttien välissä olevan ruovikon niittoon.

 2. Tavoite

  Tavoitteen asettelu

  Vesistön kunnostus alkaa tavoitteiden asettamisella ja kunnostusaloitteen tekemisellä. Hankkeen tavoitteiden tulee olla realistiset, jotta ne on mahdollista saavuttaa. Kunnostus voi olla monitavoitteista, ja on tärkeää sovittaa yhteen eri tavoitteet. Tavoitteet kumpuavat vesistön ongelmista, vesipuitedirektiivistä, luontoarvojen suojelusta sekä vesistön käyttäjien toiveista. Alussa on hyvä laatia esiselvitys, jota voi esitellä yleisötilaisuudessa.

  Tavoitteiden asettamiseksi:
  tunnistetaan tarve ja ongelma
  laaditaan esiselvitys
  kysytään lähivesistön käyttäjien ja toimijoiden toiveet ja huolet
  selvitetään kohteen perustiedot ja erityispiirteet.

  Heti aluksi on hyvä ottaa yhteyttä asiasta vastaavaan ELY-keskukseen, josta saa käytännön ohjeita ja tukea kunnostussuunnitelman tekoon.

 3. Selvitys

  Perustietojen selvittäminen

  Ennen kunnostussuunnitelman tekoa, pitää selvittää vesistön perustiedot. Tarvittavia tietoja ovat:
  perustiedot kohteesta (mm. valuma-alueen koko ja maankäyttö, kunnostettavan kohteen pinta-ala tai pituus)
  hydrologiset perustiedot (mm. syvyystiedot, virtaama, veden viipymä)
  vedenlaatutiedot
  kuormituslähteet
  kasvillisuuden ja kalaston tila
  kohteen ja sen ranta-alueiden käyttö (esim. kalastus, vedenotto, veneily)

 4. Suunnitelma

  Kunnostussuunnitelman laadinta

  Hyvä ja selkeä kunnostussuunnitelma on edellytys kunnostuksen onnistumiselle. Suunnitelmasta selviää, mitä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä, miksi, millä aikataululla, kenen toimesta ja mitä menetelmää käyttäen. Huolellisesti tehty suunnitelma on kunnostuksen käsikirjoitus, jonka avulla hanketta on helppo esitellä yleisölle ja viranomaisille ja hakea hankkeelle rahoitusta.

  Hyvä kunnostussuunnitelma sisältää muun muassa seuraavat asiat:
  kohteen perustiedot
  ranta- ja vesialueen omistustiedot
  kuvaus kohteen nykytilasta ja ongelmista
  arvio kuormituksen määrästä ja laadusta
  kuvaus luontoarvoista (mm. suojelualueet, uhanalaiset lajit ja luontotyypit)
  tiedot kalastuksesta ja virkistyskäytöstä
  tiedot aiemmin toteutetuista hankkeista
  hankkeen tavoitteet
  kunnostettavien alueiden sijainnit ja kunnostusmenetelmät
  kunnostukseen osallistuvat tahot ja viestintäsuunnitelma
  suostumukset, sopimukset, luvan tarve
  kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  kuvaus kunnostuksen toteuttamisesta, valvonnasta ja työnaikaisesta seurannasta
  kohteen seuranta- ja hoitosuunnitelma

  Kunnostussuunnitelma voidaan laatia itse, teettää palkatulla suunnittelijalla tai tilata konsultilta, hankkeen koon ja tavoitteiden mukaan. Suunnitelmaan kannattaa pyytää kommentteja kaikilta hankkeeseen osallistuvilta tahoilta.

 5. Suunnitteluapu

  Apua suunnittelun tueksi

  Apua suunnitteluun voi kysyä esimerkiksi:
  alueelliselta vesiensuojeluyhdistykseltä
  alueelliselta vesistökunnostusverkostolta
  alueella toimivalta vesienhoidon organisaatiolta esim. säätiöltä tai neuvottelukunnalta
  alueelliselta kalatalouskeskukselta
  ELY-keskuksesta
  ProAgriasta
  Suomen metsäkeskuksesta
  Suomen riistakeskukselta
  vesialan konsulttitoimistosta