Lait ja luvat

Vesialueen kunnostustoimintaa säätelee ennen kaikkea vesilaki. Muita toimintaan vaikuttavia lakeja ovat ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, kalastuslaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kunnostuksiin tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa ja usein myös rannanomistajan suostumus. Maanomistajien kanssa tulee sopia muun muassa siitä, millä ranta-alueilla saa liikkua sekä kuljettaa ja varastoida tarvikkeita ja materiaaleja. Hankkeesta kannattaa tiedottaa laajasti ja pyytää suostumus myös muilta tahoilta, joihin hanke saattaa vaikuttaa. Kaikki luvat, suostumukset ja sopimukset on tärkeää saada kirjallisina, jotta vältytään myöhemmiltä epäselvyyksiltä.

Kunnostus voi edellyttää myös vesilain tai muun lainsäädännön mukaisia lupia. Vesilain mukaisen luvan myöntää aluehallintovirasto (AVI). Lupa tarvitaan esimerkiksi suurehkoihin ruoppauksiin. Pienistäkin ruoppauksista, samoin kuin vesikasvien niitosta, on ilmoitettava etukäteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Koska ruoppauksesta koituu monenlaisia haittoja, ruoppaukselle kannattaa myös pohtia muita vaihtoehtoja.

Lupakysymyksissä ja muissa oikeudellisissa asioissa on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä ELY-keskukseen ja kunnan viranomaisiin.

Muistilista

  • Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan ja kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on kielletty (VL 2:11).
  • Vesistön kunnostustoimiin (esim. ruoppaus ja niitto) sekä tutkimuksiin (esim. koeverkkokalastus) tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa.
  • Ruoppaus edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä alueen ELY-keskukselle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.
  • Jos ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, ruoppaamiseen tarvitaan vesilain mukainen lupa. Myös pienempi ruoppaus voi vaikutustensa takia vaatia luvan.
  • Ruoppaus ja ruoppausmassojen läjitys voi lisäksi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia. Lupien tarve selviää kunnan viranomaisilta.
  • Vesikasvien koneellinen niitto edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä alueen ELY-keskukselle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.
  • Isokokoinen laituri, joka voi haitata vesistöä, vesialueen omistajaa tai naapuria, vaatii aluehallintoviraston luvan.
  • Kaikissa lupa-asioissa voi ja kannattaa olla yhteydessä kuntaan tai alueen ELY-keskukseen.

Kuva: © Mats Weterbom / Metsähallitus

Hyödyllisiä linkkejä:

Vesi.fi:n aineistopankki:

Pienvesiopas – pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö

Muualla verkossa: