Kalankasvatuksen vesiensuojelun kehittäminen

Kalankasvatuksen vesiensuojelun kehittäminen

Kalankasvatuksen vesiensuojelua on mahdollista kehittää kaikissa laitostyypeissä. Parhaiten päästöjä pystytään hallitsemaan kiertovesilaitoksissa. Niissä jätevesiä syntyy vähän ja ne johdetaan yleensä kunnalliseen tai teolliseen jätevedenpuhdistamoon.

Läpivirtauslaitoksilla tilanne on haastavampi, koska vesistöön johdetaan suuria määriä ravinnepitoisuuksiltaan laimeaa vettä. Vanhoissa maavaraisissa altaissa ei yleensä ole tehokkaita kiintoaineen talteenottojärjestelmiä tai muita vesiensuojelujärjestelmiä. Niissä kuormitusta voidaan tarvittaessa vähentää esimerkiksi parantamalla allasrakenteita tai asentamalla jälkikäteen lietteenpoistojärjestelmiä. Uusissa hankkeissa allas- ja poistovesirakenteet sekä muut vesiensuojeluratkaisut voidaan suunnitella alusta alkaen tehokkaiksi.

Vaikeimmin päästöt ovat hallittavissa verkkoaltaita käyttävissä tuotantolaitoksissa, joita on erityisesti merialueella. Verkkoaltaisiin kehitetyt lietteenpoistojärjestelmät eivät ole toimineet käytännössä. Olemassa olevien laitosten aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää lähinnä rehuvalinnoilla ja parantamalla ruokintamenetelmiä. Uusia laitoksia suunniteltaessa on tärkeää valita sijaintipaikka sellaiselta alueelta, joka kestää lisäkuormitusta.

Uuden kalankasvatuslaitoksen ympäristövaikutusten arviointi perustuu yleensä mallinnukseen ja asiantuntija-arvioihin. Mallit ottavat kuitenkin huomioon vain lyhytaikaisia muutoksia; pitkän aikavälin muutokset jäävät mallien ulkopuolelle. Vaikutusarviointeja tulisikin kehittää niin, että niissä tulevat esiin myös pitkäaikaiset muutokset ja kehityskulut. Näitä muutoksia tulisi arvioida nykyistä enemmän myös vesistötarkkailujen raporteissa.

Kuva: © Harri Töhönen, Vastavalo