Tutkimustulokset

Tutkimustulokset

Tähän osioon on koottu tutkimustietoa kiinteistökohtaisista laitepuhdistamoista sekä maaperäkäsittelystä. Tuloksia tulee tarkastella kriittisesti, sillä paikalliset tekijät vaikuttavat puhdistustulokseen: hyväkin puhdistamo voi toimia huonosti, jos se asennetaan väärin, sitä käytetään väärin tai sen huolto laiminlyödään. Samanlaisten järjestelmien teho voi käytännössä olla erilainen eri kohteissa. Myös saman puhdistamon puhdistustulos voi vaihdella eri aikoina. Puhdistamon puhdistustuloksen laskemisen periaatteista ja vaikutustekijöistä voi lukea tarkemmin ABC:stä.

Puhdistustuloksen laskemisen ABC

Jäteveden laatua voidaan kuvata sen sisältämien lika-aineiden määrällä tai jäteveden mitatuilla ominaisuuksilla. Tärkeimpiä laadun ilmaisijoita ovat jäteveden sisältämä orgaanisen aineen määrä, fosforipitoisuus ja typpipitoisuus. Orgaanisen aineen määrän mittarina on biologinen hapenkulutus (BHK7).

Laissa määritellään perustason puhdistusvaatimus talousjätevesille. Ne on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus pienenee orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %. Lisäksi kunnat voivat asettaa perustasoa ankarammat puhdistusvaatimukset pilaantumiselle herkillä alueilla (BHK7 90%, kokonaisfosfori 85%, kokonaistyppi 40%).

Wc-vedet (musta jätevesi), sisältävät suurimman osan jätevesien ravinteista eli fosforista ja typestä. Jätevesien käsittelytarve on siten vähäisempi, jos wc-vedet kerätään erikseen umpisäiliöön tai käytössä on kuivakäymälä. Silloin käsittelyyn tulee vain harmaa jätevesi. Siitä ei tarvitse perustason puhdistusvaatimusten mukaan poistaa fosforia tai typpeä, ja BHK:n poistovaatimus on 67 %.

Lisätietoa puhdistusvaatimuksista:

Vesi.fi: Haja-asutuksen jätevesimääräykset – keitä ne koskevat?

Tutkimustiivistelmät

Tutkimustiivistelmät on tarkoitettu helpottamaan tutkimustulosten vertailua ja käyttöä. Tiivistelmiin on sisällytetty vain tieteellistä tutkimustyötä tekevien tutkimuslaitosten ja muiden puolueettomien tahojen luotettavana pidettävää tutkimustietoa. Näytteiden vähimmäismääräksi on päätetty vähintään neljä näytettä samasta kohteesta. Laitepuhdistamoiden tutkimustiivistelmät on listattu kunkin laitesivun loppuun, mikäli näitä on Suomen ympäristökeskuksen tiedossa.

Maapuhdistamoihin liittyvistä tutkimuksista on tehty listaus omalle sivulleen:

Kaikki tutkimustiivistelmät löytyvät myös aineistopankista (Aihealue: vesihuolto, Aineistotyyppi: tutkimus tai selvitys).

Aineistopankki