Laitepuhdistamot

Laitepuhdistamot

Laitepuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä. Laitepuhdistamo on hyvä valinta jätevesien käsittelyyn erityisesti silloin, kun tontilla ei ole tarpeeksi tilaa maapuhdistamolle tai kun maaperä on kallioinen.

Laite- eli pienpuhdistamo koostuu yleensä yhdestä tai useammasta säiliöstä sekä ohjauskeskuksesta ja purkujärjestelystä. Puhdistamo voidaan myös rakentaa paikan päällä joko alusta asti tai valmiista osista kokoamalla. Laitepuhdistamon tilantarve on pienempi kuin maapuhdistamolla; kaivuala on noin 5–10 neliömetriä.

Laitepuhdistamoita on kolmea perustyyppiä: jatkuvatoimiset aktiivilietepuhdistamot, panospuhdistamot ja biosuotimet. Aktiivilieteprosessiin kuuluu ilmastusvaihe, jossa syntyy aktiivilietettä ja selkeytysvaihe, josta aktiivilietettä kierrätetään takaisin ilmastukseen ja ylijäämäliete poistetaan. Panospuhdistamossa eli jaksoittain toimivassa aktiivilietepuhdistamossa nämä prosessit tapahtuvat samassa tilassa ja käynnistyy, kun tietynkokoinen panos tulee täyteen. Biosuotimissa hyödynnetään biofilmitekniikkaa, jossa käytetään esim. kiekkoja, kiinteästi asennettavia reiällisiä putkia tai muita muovikappaleita, joiden pintaan biofilmi kasvaa. Lisäksi markkinoilla on ns. saneerauspuhdistamoita, jotka asennetaan yleensä olemassa oleviin hyväkuntoisiin saostussäiliöihin.

Orgaanista ainesta vähennetään yleensä biologisessa hajotusprosessissa. Puhdistamolle kasvaa pieneliöstö, joka hajottaa jäteveden sisältämiä monimutkaisia yhdisteitä. Pieneliöt tarvitsevat elääkseen happea. Aktiivilieteprosessissa hapensaanti hoidetaan ilmastamalla pieneliöstön ja jäteveden seosta. Biosuotimessa pieneliöstö taas kasvaa suodattimen pintaan, johon jätevesi levitetään ja johon tuodaan ilmaa esimerkiksi tuuletuksen avulla. Fosfori poistetaan joko erityisellä fosforisuodattimella tai saostamalla. Typpi puolestaan nitrifikaatio – denitrifikaatio prosessilla.

Laitepuhdistamot vaativat toimiakseen säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Yleisimmät huoltotoimet ovat lietteen tyhjennys ja fosforin saostuskemikaalin lisäys. Ylijäämälietteen tyhjennysväli riippuu puhdistamon rakenteesta ja säiliöiden tilavuudesta. Saostuskemikaalin lisäyskertoihin vaikuttavat kemikaalisäiliön tilavuus ja kemikaalin annostelumäärä. Molempiin edellä mainittuihin vaikuttaa myös kiinteistön vedenkulutuksen määrä.

Lisätietoja:

Vesi.fi: Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnossapito

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. CE-merkinnällä halutaan helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopassa, ja se on tarkoitettu etupäässä viranomaisia varten. CE-merkinnässä kerrotaan tuotteen ominaisuuksista (mm. suoritustasoista) yhdenmukaisella tavalla, jolloin pätevä suunnittelija voi arvioida tuotteen sopivuuden käyttökohteeseen. Merkintä helpottaa myös tuotteiden vertailua. CE-merkintä ei takaa, että tuote täyttää minkään EU-maan kansalliset vaatimukset.

Laitepuhdistamo on CE-merkittävä, jos se kuuluu harmonisoitujen tuotestandardien soveltamisalaan. Kaikille puhdistamoille ei ole tuotestandardeja, minkä takia markkinoilla on myös tuotteita, jotka eivät ole CE-merkittyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi saneerauspuhdistamot, joissa laitteet asennetaan vanhoihin saostussäiliöihin, harmaiden jätevesien laitepuhdistamot sekä perinteiset maaperäkäsittelyjärjestelmät.

CE-merkintä on pakollinen tuotteille, jotka kuuluvat seuraavien tuotestandardien soveltamisalaan:

 • EN 12566-1 Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt
  (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 1: Prefabricated septic tanks)
 • EN 12566-3 Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut talousjäteveden pienpuhdistamot
  (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants)
 • EN 12566-4 Esivalmistetuista osista paikalla kootut saostussäiliöt
  (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits)
 • EN 12566-6 Saostussäiliössä esikäsitellylle jätevedelle tarkoitetut tehdasvalmisteiset pienpuhdistamot
  (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent)
 • EN 12566-7 Tehdasvalmisteiset jatkokäsittelylaitteet
  (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 7: Prefabricated tertiary treatment units)

Lisätietoja:

SFS-kauppa (Voimassa olevat standardit)
CE-merkintä | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
CE marking | Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta (europa.eu)

Tutustu laitepuhdistamovaihtoehtoihin: