4. Luonnonmukainen vesienhallinta

Luonnonmukaisella vesirakentamisella pyritään säilyttämään ja palauttamaan vesistön luonnontilaisia piirteitä ja maisema-arvoja niin, että otetaan huomioon vesistön käyttötarpeet ja niissä tapahtuvat muutokset. Luonnonmukaista vesirakentamista voidaan toteuttaa erilaisissa vesiympäristöissä ja sekä uudis- että kunnostushankkeissa.

Luonnonmukaisen vesirakentamisen lähtökohta on aluekokonaisuuksien tarkastelu. Kun uomat muodostavat yhtenäisen jatkumon, ekologiset yhteydet valuma-alueella säilyvät. Esteetön uomaverkosto edistää virta- ja pienvesissä elävien lajien leviämistä ja säilymistä ja pitää yllä maa- ja metsätalousalueen monimuotoisuutta. Kestävä vesienhallinta vähentää alapuoliseen vesistöön kohdistuvaa kuormitusta sekä tasaa vesimäärien vaihtelua.

Kuivatushankkeet tulisi suunnitella ja toteuttaa luonnonmukaisen vesienhallinnan periaattein. Tällaisia ratkaisuja ovat muun muassa perattujen jokien ja purojen palauttaminen lähemmäs luonnontilaa, soiden ja kosteikkojen ylläpito ja ennallistaminen sekä muut keinot, joilla vettä pidätetään valuma-alueella. Eroosiota voidaan torjua kaksitasouoman ja kasvipeitteisen eroosiosuojauksen avulla. Jokea myötäilevä tulvatasanne suojaa vesistöä ravinne- ja kiintoainevalumilta ja luo tilaa tulvavesille.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi

Luonnonmukaiset menetelmät maankuivatuksessa

Vesi.fi aineistopankki

Tietokortit kestävän maa- ja metsätalouden toimenpiteistä vesien suojelemiseksi

Muualla verkossa

Luonnonmukaisen vesirakentamisen malliverkosto : Kaksitasouomat Länsi-Suomessa (ELY-keskus)