2. Hyvin kasvava metsä

Kuivatus luo edellytykset puuston kasvulle turvemailla. Se parantaa turvemaan happitaloutta ja lisää ravinteiden vapautumista puuston käyttöön. Soita ja veden vaivaamia metsämaita on ojitettu metsänkasvatusta varten noin 5,7 miljoonaa hehtaaria. Kuivatuksen ansiosta noin neljännes Suomen puuston kasvusta tulee tätä nykyä ojitusalueilta. Ojitustoiminta on siirtynyt uudisojituksista kunnostus- ja täydennysojituksiin, ja ojituksia harkitaan entistä tarkemmin. Puuston haihdunnalla on merkittävä vaikutus kasvupaikan vesitalouteen. Kestävässä suometsätaloudessa kunnostusojitusten vaihtoehdoiksi ovat nousemassa peitteinen, eri-ikäisrakenteinen metsätalous sekä tuhkalannoitus.

Biotalouden kasvu lisää merkittävästi puun kysyntää tulevaisuudessa myös turvemailta. Suometsätaloudessa tulee pyrkiä kokonaisvaltaiseen valuma-aluetason suunnitteluun, jonka keskiössä ovat monimuotoiset metsänkäsittelymenetelmät sekä vesistö- ja ilmastopäästöjen vähentäminen.