1. Tuottava peltomaa

Riittävä kuivatus takaa maan kasvukunnon ja säilyttää sen rakenteen hyvänä. Kuivatus parantaa maaperän kantavuutta, mikä vähentää maan tiivistymisriskiä. Peltotöiden ajoittaminen helpottuu, ja viljelytoimet voidaan toteuttaa tehokkaasti. Hyvin suunniteltu ja helposti säädeltävä kuivatus tekee mahdolliseksi varautua sään ääri-ilmiöihin, kuten tulviin ja kuivuuteen. Optimaalinen kuivatus luo edellytykset parantaa viljelyn ravinnetasetta. Sopivan kostea maa pystyy tuottamaan hyvän sadon, jolloin pellot voivat myös toimia hiilinieluina.

Toimiva peruskuivatus on peltoviljelyn tärkeimpiä toimintaedellytyksiä, ja se mahdollistaa peltolohkojen toimivan paikalliskuivatuksen. Perus- ja paikalliskuivatuksen järjestelmät tulee pitää hyvässä kunnossa niin, että samalla ehkäistään kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin sekä edistetään ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista. Maaperän eroosiota sekä uomien liettymistä ja umpeenkasvua voidaan vähentää kestävällä, luonnonmukaisia ratkaisuja suosivalla vesienhallinnalla sekä viljelykäytännöillä. Samalla vähenee uomien perkaustarve.