Julkaistu: 21.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Taipalsaaren ja Lappeenrannan pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin muutoksia

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Taipalsaaren ja Lappeenrannan alueilla.

Vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita Taipalsaarella ja Lappeenrannassa on yhteensä 13 kappaletta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Taipalsaaren ja Lappeenrannan alueilla. Tarkistamistyö perustuu vuonna 2015 uudistuneeseen lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä pohjavesialueet luokitellaan luonnontieteellisin perustein alueiden vedenhankintakäyttö huomioiden viiteen eri luokkaan: 1, 1E, 2, 2E ja E.

Kaikki luokitellut ja aiemmin luokituksesta poistetut pohjavesialueet on tarkistettu ELY-keskuksen toimesta. Tarkastelun jälkeen Taipalsaaren alueella on yhteensä 21 pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä (1 ja 1E-luokka) on kaksi aluetta ja vedenhankintaan soveltuvia (2 ja 2E-luokka) on 19 aluetta. Lappeenrannan alueella on tarkistamisen jälkeen 25 pohjavesialuetta, joista 11 on vedenhankintaa varten tärkeitä alueita (1 ja 1E-luokka) ja 14 aluetta on vedenhankintaan soveltuvia (2 ja 2E-luokka).

Uusia pohjavesialueita

Pohjavesialueluokituksesta aiemmin poistetuista pohjavesialueista on Taipalsaarella ja Lappeenrannassa nostettu takaisin luokitukseen yhteensä seitsemän aluetta niiden geologisten ominaisuuksien ja havaittujen merkittävien pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien perusteella. Takaisin luokitukseen nousevat pohjavesialueet ovat Taipalsaarella sijaitsevat Sysikankaan ja Valkjärven tasanteen pohjavesialueet ja Lappeenrannassa sijaitsevat Rännikorven, Selkäharjun, Huosiaharjun, Vuolteenkankaan ja Lakiakankaan pohjavesialueet. Lisäksi Lappeenrannassa Ukonhaudan pohjavesialue laajenee kattamaan aiemmin luokituksesta poistetut Kurkikankaan, Lapinsuon ja Arposenniemen pohjavesialueet ja Joutsenonkankaan pohjavesialueeseen liitetään aiemmin luokituksesta poistettuna ollut osa-alue.

Uusi E-luokka tuo lisätietoa muun muassa luonnontilaisista lähteistä

Uuteen E-luokkaan luokiteltuja pohjavesialueita on Taipalsaarella kaksi ja Lappeenrannassa seitsemän. E-luokan pohjavesialueiden luokitus perustuu luonnontilaiseen tai luonnontilaisen kaltaiseen, muun lainsäädännön nojalla suojeltuun, pohjavedestä suoraan riippuvaiseen, merkittävään pintavesi- ja maaekosysteemiin. Tällaisia ekosysteemejä voivat esimerkiksi olla erilaiset lähteet ja lähdesuot.

E-luokitus ei lisää kyseisen ekosysteemin lakisääteistä suojelua, vaan E-luokituksen kriteerit täyttävät ekosysteemit ovat jo nykyisin vesilain, metsälain ja/tai luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja. E-luokitus on informatiivinen ja se antaa lisää tietoa alueen luontoarvoista ja suojelluista kohteista, jolloin niiden huomioiminen ja säilyttäminen on helpompaa.

Kuuleminen alkaa 21.6.2021

Tarkistetut pohjavesialueet ja niihin liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä kuntakohtaisesti ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Taipalsaaren ja Lappeenrannan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat nähtävillä 21.6. – 31.8.2021. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja erityisesti pohjavesialueiden luokituksiin tai rajauksiin mahdollisesti vaikuttavia uusia tutkimustuloksia tai -tietoja. Nähtävilläoloajan jälkeen ELY-keskus kokoaa saadun palautteen, tekee tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin, ja merkitsee uudet pohjavesialuetiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Pohjavesialueiden luokitus tehdään luonnontieteellisin perustein vedenhankintakäyttö huomioiden. Luokitukseen ei vaikuta alueella olemassa oleva maankäyttö tai siihen liittyvät tavoitteet. Pohjavesialueiden rajojen määrittäminen perustuu parhaaseen olemassa olevaan hydrogeologiseen tietoon.

Miksi pohjavesialueita luokitellaan?

Pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa saatuja tietoja hyödynnetään vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutehtävissä. Työ palvelee myös EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyviä tehtäviä. Hydrogeologisia tietoja tarvitaan pohjavesialueiden vedenhankinnallista käyttökelpoisuutta arvioitaessa, uusien vedenottopaikkojen ja tekopohjaveden muodostamisalueiden sijaintia selvitettäessä sekä pohjaveden suojelua ja siihen käytettäviä keinoja valittaessa. Maankäytön suunnittelussa on tärkeää tietää paitsi olemassa olevien vedenottamoiden sijainti, myös mahdolliset muut vedenhankintaan soveltuvat alueet. Tällöin esimerkiksi maa-ainestenoton, liikennealueiden ja asutuksen sijoittaminen voidaan jo ennakolta suunnitella pohjaveden suojelun kannalta sopivimmaksi.

Yhteyshenkilöt

Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:
– Hydrogeologi Heidi Rautanen, puh. 0295 029 279,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit:
– Ympäristöasiantuntija Pyry Mäkelä, puh. 0295 029 121,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Kuvat: kartat Taipalsaaren ja Lappeenrannan pohjavesialueiden rajausehdotuksista.

Artikkelikuva: Lappeenrannassa oleva norolähde. © Pyry Mäkelä.